การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและเตรียมวางแผนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 9-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและเตรียมวางแผนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
9-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
 
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและเตรียมวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายและบรรยายเรื่อง "นโยบายและทิศทางการดำเนินงานดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมแก่ผู้พิการทางสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก" 
10.00 น. อภิปรายการบูรณาการเพื่อการเข้าถึงการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมของผูพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก โดยได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานคือ
- แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน :รองผู้อำนวยกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
- นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิต รองผู้อำนวยการสำนักบริหารสาธารณสุข
- อ.สุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรี
- อ.มัทนาวดี บุพศิริ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี(หญิง) จ.นนทบุรี
และดำเนินการอภิปรายโดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
...ทั้งนี้มุ่งหวังให้ภาคีเครือข่าย มีความรู้และความเข้าใจระบบการดำเนินงานในการดูแลฟื้นฟู กลุ่มผู้พิการในช่วงวัยเด็ก โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นบุคลากรด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และบุคลากรจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
 
 
 

บูรณาการเพื่อการเข้าถึงการดูแล นพ.สิทธิ์ชัย.pdf
นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน พญ.อัมพร.pdf
การดำเนินงานฯพญ.เลิศสิริ.pdf
ผลการดำเนินงานฯ อาจารย์นิรมัย.pdf
การบูรณาการเพื่อการเข้าถึงการดูแลฯ อาจารย์มัทนาวดี.pdf
การบูรณาการเพื่อการเข้าถึงการดูแลฯ อาจารย์สุวิทย์.pdf
คู่มือการดำเนินงานผู้พิการเด็ก.docx
แบบฟอร์มสรุปและส่งต่อ.docx
ใบงานที่ 1-3 (แบ่งกลุ่ม).docx

  View : 722


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

24 เม.ย. 2556

 วันนี้ 2,835
 เมื่อวาน 3,093
 สัปดาห์นี้ 12,566
 สัปดาห์ก่อน 25,194
 เดือนนี้ 12,849
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,695,976
  Your IP : 3.237.178.91