ปีที่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัยหลัก ผู้ร่วมวิจัย การนำเสนอ บทคัดย่อ/เอกสารงานวิจัย
2564 การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันพื้นฐานของผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก นิรมัย คุ้มรักษา 1. นันท์วิภา วนธารกุล 2. พิมพ์ผกา กิติวงค์อิ่น 3. ชวพล ไชยมาลา นำเสนอผลงานรูปแบบ Oral presentation งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
2564 ประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสามัญ (Risperidone solution กับยาต้นตำรับในการรักษาผู้ป่วย Autism spectrum disorders จินตนา ปรัชญาสันติ 1. พรรณพัฒน์ พรรณแผ้ว 2. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 3. อาภาภรณ์ พึ่งยอด 4. วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ 5. ศิริพร แสนลัง 6. ภาวินี บุญสวรรค์ส่ง 1. นำเสนอผลงานรูปแบบ Virtual Poster presentation ในการประชุม 20th WPA World Congress of Psychiatry ระหว่าง 10-13 มี.ค. 2564 2. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2021): เมษายน-มิถุนายน 2564
2564 สภาวะในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มารับบริการในสถาบันราชานุกุลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในปี 2563 พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์
2564 ผลการพัฒนาผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงานในสถานประกอบการ ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว
2564 ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมในการพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กปฐมวัยออทิสติก ภัสสร จิตสงบ 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล 2. วารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด โดยอาสาสมัครสาธารณสุข: การวิจัยนำร่อง ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1. วีราณี เจริญวงศ์ศักดิ์ 2. จารุวรรณ ประดา 3. ทิพย์เมธี เมฆพันธุนารถ 4. ณฐฐาพร พันธ์โยธี
2564 ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปกครองในการดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ภาวินี บุญส่งสวรรค์ 1. จิรพรรณ สาบุญมา 2. ธัสร์อร กลางประพันธ์
2564 ผลการใช้โปรแกรมบางพูนโมเดลต่อคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางสติปัญญาอายุ 15-35 ปี วรรณนภา เปรมปรีดา
2564 ผลการใช้โปรแกรม DSI ด้านการช่วยเหลือตนเองในผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา อนัญญา อนุพรวัฒนกิจ
2564 Vineland Adaptive Behavior Profiles of children with Autism Spectrum Disorder and comorbid Intellectual Disability ชนนิกานต์ แสวงวิชยพงศ์ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 The multi-directional reach test in children with Down syndrome สาวิกา พรหมศร วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตีพิมพ์ในวารสาร Hong Kong Physiotherapy Vol. 41, No. 01, pp. 65-74 (2021)
2564 A correlation between social quotient scores and Wechsler Intelligence Scale for Children-fourth edition (WISC-IV) scores in autistic spectrum disorder with intellectual disability. ณิชกานต์ วรรณูปถัมภ์ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอในงาน Graduate research forum 2021 an academic conference for Graduate Student ตีพิมพ์ในรูปแบบ proceding ของงาน หน้าที่ 372-383
2564 การปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล 1.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 2.ประเสริฐ จุฑา วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2564):กันยายน 2564
2564 การเปรียบเทียบทักษะการเคลื่อนไหวระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กทั่วไป อายุ 3-5 ปี นติยากร ชนเก่าน้อย 1.จีรภา จรัสวณิชพงศ์ 2.พิมพ์ชนก ใจสว่าง 3.จุฑามาศ เกาะแก้ว 4.ดรุณี ปัดธุลี วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564
2563 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของคู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ. 2561 ประเสริฐ จุฑา 1. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 2. รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล 3. ฉัตรมงคล ฉ่ำมาก 1. วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 2. นำเสนอเป็น Virtual Oral presentation ในการประชุม 20th WPA World Congress of Psychiatry ระหว่าง 10-13 มี.ค. 2564
2563 ผลของการสอนแนะพฤติกรรมการเลี้ยงดูของครอบครัวต่ออาการออทิสติกของเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน ณัฐธรา ทิวาโต วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
2563 ผลของการให้คำปรึกษาแนวซาเทียร์แบบกลุ่มที่มีต่อระดับความเครียด ปรารถนา รัตนถิรวรรณ 1. พลิศรา ธรรมโชติ 2. สุวรรณี พุทธิศรี 1. งานวิจัยระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล 2. วารสาร สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 66 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564
2563 Difference in the WISC-IV profile of children with ADHD and LD with and without ADHD จันทนี มุ่งเขตกลาง นำเสนอรูปแบบ Poster Presentation ใน Virtual Congress: The 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 2020 (IACAPAP2020)
2563 เปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบ Stanford Binet Intelligence Scale-Fifth Edition และ Wechsler Nonverbal Scale of ability ในเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องด้านวุฒิภาวะทางสังคม จันทนี มุ่งเขตกลาง สุชารัตน์ ลิมปะนพรัตน์ Download : เปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบ SB5 vs WNV_2563.pdf
2562 การสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ นำเสนองานรูปแบบ Poster presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
2562 ผลของการใช้สิ่งแวดล้อมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกวัยเรียนอาการรุนแรง ประจักษ์ พุกสุภา จินตนา ยูนิพันธุ์ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562 Dental caries experience and oral hygiene status of children with intellectual and developmental disabilities in Bangkok, Thailand ฐสรรพร เติมทอง 1. นำเสนอผลงานรูปแบบ Poster presentation ในการประชุม The World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSISS2019) from the 6-9th August 2019 at the Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Scotland ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 2. ตีพิมพ์ใน Journal of Intellectual Disability Research Volum 63, part seven, July 2019 ซึ่งเป็น Congress abstract ของงาน IASSISS2019
2562 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากการสังเกตพฤติกรรมโดยครูกับระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นพวรรณ ศรีวงค์พานิช 1. จันทร์อาภา สุขทัพภ์ 2. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 3. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (2019)
2562 โปรแกรมเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1. จันทร์อาภา สุขทัพภ์ 2. ประเสริฐ จุฑา 3. บุษรา คูหพันธ์ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2019)
2562 Factors associated with dental caries and oral hygiene among special children at Rajanukul institute ฐสรรพร เติมทอง วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 24 มกราคม-ธันวาคม 2562
2562 ผลของพฤติกรรมบำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก นรุตม์ แพงพรมมา 1. จินตนา ยูนิพันธุ์ 2. รัชนีกร อุปเสน วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (2019): พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
2562 The WISC-IV profile among of Thai children with ADHD and ASD with and without ADHD จันทนี มุ่งเขตกลาง ตีพิมพ์ใน Journal of Intellectual Disability Research Volum 63, part seven, July 2019 ซึ่งเป็น Congress abstract ในงาน The World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities from the 6-9th August 2019 at the Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Scotland
2562 รูปแบบคะแนนจากแบบทดสอบ The Wechsler Intelligence scale for children-Fourth edition (WISC-IV) ของผู้รับบริการสถาบันราชานุกูล จันทนี มุ่งเขตกลาง 1.อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล 2.ณิชกานต์ วรรณูปถัมม์ 3.ประธาน วงศ์กังแห นำเสนองานรูปแบบ Oral presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ Download : รูปแบบคะแนนจากแบบทดสอบ The Wechsler Intelligence scale for children-Fourth edition (WISC-IV) ของผู้รับบริการสถาบันราชานุกูล.pdf
2562 ผลของโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูลต่อคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา โสภณ สวัสดิ์ Download : ผลของโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูลต่อคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา 2562.pdf
2562 ผลของโปรแกรมเตรียมจำหน่ายบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางอายุ 15-35 ปี ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ Download : ผลของโปรแกรมเตรียมจำหน่ายบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา 2562.pdf
2562 ผลของการใช้บรรทัดโปร่งใสต่อพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กออทิสติก รุจีรัตน์ จันทรเนตร 1.ศรีนวล ภู่เกตุ 2.อภิญญา ชาวชายโขง นำเสนองานรูปแบบ Oral presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ Download : ผลของการใช้บรรทัดโปร่งใสต่อพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กออทิสติก (2561).pdf
2562 การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ รังสิมา เทียนทอง 1.จิราธิป นาคสุวรรณ 2.วนัสริน อินทรกำแหง 1. นำเสนองานรูปแบบ Oral presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 2. นำเสนองาน TQM Thainald Quality Conference & The 20th Symposium on TQM-BEST Practice in Thailand (สิงหาคม 2562) Download : การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ.pdf
2561 Effects of the TEDA4I Program on Child Development of Children with Development and Intellectual Disabilities พนิดา รัตนไพโรจน์ นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
2561 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559 ประเสริฐ จุฑา 1. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 2. จันทร์อาภา สุขทัพภ์
2561 รูปแบบการจัดระเบียบชุมชนเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยองค์กรสงฆ์ เสาวนีย์ เข็มพุดซา วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (2018)
2561 ระดับสติปัญานักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 จันทร์อาภา สุขทัพภ์ 1. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 2. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 3. ประเสริฐ จุฑา วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (2018)
2561 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้โดยประสบการณ์แบบกลุ่มของบิดามารดาต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น จิรพรรณ สาบุญมา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ผลการใช้โปรแกรมการเยี่ยมบ้านต่อความพร้อมในการดูแลผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาของผู้ปกครองที่บ้าน วิยะดา เมภัสสกุล 1.ธีรพล เชื้อสุข 2.เอกวิทย์ ปฏิสัมภิทากุล
2561 ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมต่อการควบคุมตนเองของเด็กออทิสติกวัยก่อนเรียน อายุ 3 – 5 ปี ทิพวัน ค่ายสงคราม 1.จิตรา จำเนียร 2.หทับชนก สุระเสียง
2561 ผลของโปรแกรมการเล่นต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย 1.ศิริพรรณ แสนลัง 1.ปริณดา บัวสุวรรณ 2.กิ่งแก้ว พิมพ์ภักดี
2561 ผลของโปรแกรมการแต่งกายสำหรับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ระดับปานกลาง อายุ 6 – 12 ปี นิลชร เย็นยาซัน สละ เตชะมีนา
2561 ผลของโปรแกรมทักษะการแต่งตัวสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 2 – 5 ปี วันทนี ผลสมบูรณ์ 1.อรวรรณ ศรวิชชุมาลี 2.สายฝน เณรจาที
2561 การสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ นำเสนองานรูปแบบ Poster presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ Download : การสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล 2561.pdf
2561 สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปี พ.ศ.2560 ฐสรรพร เติมทอง 1. นำเสนอกรมสุขภาพจิต ปี 2561 2. นำเสนอผลงานรูปแบบ Poster presentation ในการประชุม The World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities from the 6-9th August 2019 at the Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Scotland 3. วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 24 มกราคม - ธันวาคม 2562 Download : สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปี พ.ศ.2560 (2561).pdf
2561 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และทักษะ สำหรับผู้ปกครอง ต่อพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์ 1.พิมพ์ชนก กล้าฤทธิ์ธนรัตน์ 2.ณัฐธิรา ทิวาโต นำเสนองานรูปแบบ Poster presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ Download : ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และทักษะ สำหรับผู้ปกครอง ต่อพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (2561).pdf
2561 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก ชัด ยุงสันเทียะ 1.จิรภัทร เปลื้องนุช 2.นรุตม์ แพงพรมมา 1. นำเสนอกรมสุขภาพจิต ปี 2561 2. วารสารราชานุกุลปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 Download : ผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก (2561).pdf
2561 ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดกาญจนบุรี นิรมัย คุ้มรักษา 1.รัชดาวรรณ์ แดงสุข 2.ธัญหทัย จันทะโยธา 3.เลิศสิริ ราชเดิม 4.ปรารถนา พรมวัง 5.ดวงเดือน เสาร์เทพ Download : ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดกาญจนบุรี (2561).pdf
2561 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญปัญหากับความผาสุกในครอบครัว ของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ Download : ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญปัญหากับความผาสุกในครอบครัว ของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ (2561).pdf
2560 การทดลองใช้ A-Speak Mobile Application เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ชุติวรรณ แก้วไสย 1. นิษฐา อึ้งสุประเสริฐ 2. พิชญ์ยุทธ์ สุนทรถิรพงศ์ 3. ปรียาภรณ์ เกียรติสกุลเขตต์ 4. อัจฉพันธ์ เรืองสุข 5. ปราโมทย์ บุญทวงศ์ 1. นำเสนอในงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 มหกรรมคุณภาพรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 มหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562 มหกรรมคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 และ 29 เมษายน 2562 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม 2. นำเสนอใน The 2nd East Asian Regional Conference on Augmentative and Alternative Communication “Uniting Local and International Perspectives” 16-17th November 2019, Taipei, Taiwan
2560 ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา พฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556 ประเสริฐ จุฑา 1. ศิวาทิตย์ สุวัฒน์พัฒนา 2. อมรรัตน์ ศรีผดุง 3. ณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล 4. กาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์ 5. วรวรรณ จุฑา วารสารราชานุกูล ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
2560 ความชุกของประสบการณ์รังแกและโรคร่วมจิตเวชในนักเรียนไทย ศุภรัตน์ เอกอัศวิน จอมสุรางค์ โพธิสัตย์ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2017)
2560 กรณีศึกษาผลของการใช้ม้าช่วยบำบัดต่อพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียนออทิสติก สุบิน สาวะธรรม 1.ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ 2.กัญญารัตน์ เหล็กมูล 3.อภิศักดิ์ ประสมศรี 4.สุรชัย พิชยศ 5.เมลดา ควรสมาคม
2560 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลเรื่องเพศสำหรับผู้ปกครองของผู้บกพร่องทางสติปัญญา เกศยุพี วัฒนะธนากร 1.นิลชร เย็นยาซัน 2.ชัด ยุงสันเทียะ 3.นรุตม์ แพงพรมมา
2560 การพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรม แพทย์หญิงอาภาภรณ์ พึ่งยอด วารสารราชานุกูลปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 Download : การพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรม 2560.pdf
2560 ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในจังหวัดกาญจนบุรี นิรมัย คุ้มรักษา 1.แพทย์หญิงเลิศสิริ ราชเดิม 2.รัชดาวรรณ์ แดงสุข 3.ธัญหทัย จันทะโยธา 4.อุดมลักษณ์ หารท่าค้อ 5.อมรรัตน์ ศรีผดุง 6.ปรารถนา พรมวัง 7.ดวงเดือน เสาร์เทพ 1. นำเสนอกรมสุขภาพจิต ปี 2561 2. วารสารราชานุกุลปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 61 Download : ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในจังหวัดกาญจนบุรี 2560.pdf
2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตกับระดับสติปัญญาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559 แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ 1.แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ 2.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 3.ประเสริฐ จุฑา
2560 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559 ประเสริฐ จุฑา 1. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 2. จันทร์อาภา สุขทัพภ์ 1. นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 2. วารสารราชานุกูล ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 Download : ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ.2559.pdf
2560 สถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2559 แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ 1.แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ 2.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 3.ประเสริฐ จุฑา
2560 สถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2559 แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ 1.แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ 2.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 3.ประเสริฐ จุฑา
2560 ผลของโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะ ซึมเศร้าหลังคลอด วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ 1. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 2. บุษรา คูหพันธ์ 3. วรรณนภา เปรมปรีดา วารสารราชานุกูลปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 Download : การพัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2560.pdf
2560 ผลการพัฒนาทางการรับรู้ทางภาษาในเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมการบำบัดที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยบำบัด แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ 2.ศิริพรรณ แสนลัง 3.ทิพวัน ค่ายสงคราม 4.ชัด ยุงสันเที๊ยะ วารสารราชานุกูลปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 Download : ผลการพัฒนาทางการรับรู้ทางภาษาในเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมการบำบัดที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยบำบัด 2560.pdf
2560 การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 1.ประเสริฐ จุฑา 2.ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี 3.อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560 Download : การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา 2560.pdf
2560 ผลของโปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมีส่วนร่วมต่อความสามารถในการตัดเล็บของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา จารุวรรณ ประดา 1.ฉลอง วงศ์สุรินทร์ 2.เบญจวรรณ ภูชัน Download : ผลของโปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมีส่วนร่วมต่อความสามารถในการตัดเล็บของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 2560.pdf
2560 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยปกครอง ชุติวรรรณ แก้วไสย 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 2. นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 Download : ผลของการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครอง full.pdf
2559 ต้นทุนบริการทันตกรรม สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2557 อรอุมา คงทวีเลิศ 1. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 10,1 (ม.ค.-มี.ค. 2559) : 35-42 2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2559 ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของบิดามารดาเด็กโรคกลุ่มอาการออทิซึม มาริษา ตองอ่อน 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2561)
2559 ประสิทธิผลของการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปาก โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ให้ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สถาบันราชานุกูล ชุติวรรณ แก้วไสย
2559 Enhancing Attention and Self Control of Children with Autism By Using One-Legged Chair ศิริพรรณ แสนลัง นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2559 ผลของโปรแกรม Once-A-Week Group Exercise ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้บกพร่องทางทางสติปัญญาระดับค่อนข้างด้อยที่มีน้ำหนักเกิน จุฑามาศ เกาะแก้ว นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2559 ผลการตรวจติดตามคุณภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงอายุด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2558 นิรมัย คุ้มรักษา นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2559 การประยุกต์ใช้ “สติ” ในการพัฒนากระบวนการทำปราศจากเชื้อเครื่องมือทันตกรรม ฐสรรพร เติมทอง นำเสนอแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2559 The Effect of Using Safe Washing Hands Bottle for Children with Intellectual Disabilities เกศยุพี วัฒนะธนากร นำเสนอแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2559 An evaluation of occupational therapy using sensory integration as the intervention to improve academic skills of school age children with autism ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ 1. อภิศักดิ์ ประสมศรี 2. กัญญารัตน์ เหล็กมูล 3. สุบิน สาวะธรรม 4. สุรชัย พิชยศ 5. เมลดา ควรสมาคม นำเสนอแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการ IASSID ครั้งที่ 15 World Congress ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2559 ณ Melbourne Convention and Exhibition Center
2559 ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศสำหรับผู้บกพร่อง ด้านพัฒนาการและสติปัญญา ชัด ยุงสันเทียะ นำเสนอแบบ Oral presentation ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 วันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ Download : ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศ สำหรับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา (2559).pdf
2559 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบครอบครัว บำบัดแบบผสมผสานในผู้ปกครอง ผู้บกพร่องทางสติปัญญา สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ 1. ระพีพรรณ คำหอม 2. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก วารสารราชานุกูล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559
2559 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยในวัยแรกเกิด 5 ปี ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ และคณะ
2559 ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศ สำหรับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ชัด ยุงสันเทียะ นิลชร เย็นยาซัน จิรภัทร เปลื้องนุช นำเสนอแบบ Oral presentation ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 วันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ Download : ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศ สำหรับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา (2558).pdf
2559 ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกพูดเด็กพูดช้าโดยใช้คู่มือฝึกพูดสำหรับผู้ปกครอง เดือนฉาย แสงรัตนายนต์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 Download : ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกพูดเด็กพูดช้าโดยใช้คู่มือฝึกพูดสำหรับผู้ปกครอง (2559).pdf
2558 การติดตามผลการจัดระบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีปัญหาพัฒนาการในโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2557 พรพิมล ธีรนันทน์ 1. นิรมัย คุ้มรักษา 2. รัชดาวรรณ์ แดงสุข 3. ธัญหทัย จันทะโยธา 4. เอกชัย เกิดสวัสดิ์ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29 ฉบับที่ 3 (2015): กันยายน - ธันวาคม 2558
2558 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: การฝึกถอดเสื้อทางศีรษะของผู้บกพร่อง ทางสติปัญญาระดับรุนแรง ศิริพร พรสัมฤทธิ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
2558 สถานะสุขภาพและสมรรถนะทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา เปรมวดี เด่นศิริอักษร 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 3. นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
2558 แบบสังเกตพฤติกรรมสำหรับเด็กที่มีระดับ สติปัญญาตํ่ากว่าเกณฑ์ ภาวะบกพร่องของ ทักษะการเรียน โรคสมาธิสั้น และกลุ่มอาการออทิซึม ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 2. ปราณี ต๊ะวิโล 3. ยุวนา ไขว้พันธ์ 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2558 การศึกษาผลของกิจกรรมที่มีต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม อัญชลี วัดทอง วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2015): พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
2558 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา อารี เวชาคม 1. โสภณ สวัสดิ์ 2. จิตรา จำเนียร 3. ทิพย์เมธี สมภิพงษ์ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (2015): กันยายน - ธันวาคม 2558
2558 ผลของพฤติกรรมบำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก นรุตม์ แพงพรมมา 1. จินตนา ยูนิพันธุ์ 2. รัชนีกร อุปเสน 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
2558 ความสัมพันธ์ของการบริการทางสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับกับความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา ศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันราชานุกูล จารุพัชร์ ฉลาดแพทย์ 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. นำเสนอในสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7
2558 ศึกษาโปรแกรมฝึกถอดเสื้อทางศรีษะของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง นางศิริพร พรสัมฤทธิ์ Download : ศึกษาโปรแกรมฝึกถอดเสื้อทางศรีษะของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง (2558).pdf
2558 ผลของการใช้ท่าบริหารสมองต่อพฤติกรรมสมาธิสั้นของผู้บกพร่องด้านสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 6 – 15 ปี เกศยุพี วัฒนะธนากร Download : ผลของการใช้ท่าบริหารสมองต่อพฤติกรรมสมาธิสั้นของผู้บกพร่องด้านสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 6 – 15 ปี (2558).pdf
2558 ผลการให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก จินตนา มงคลพิทักษ์สุข 1. สิรินรัตน์ พรรณ์แผ้ว 2. มาลี ปรีชาพลสิทธิ์ Download : ผลการให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก (2558).pdf
2558 โปรแกรมการสื่อสารด้วยภาพในบริการทันตกรรมสำหรับเด็กออทิสติก พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์ 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558 2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2557 ภาวะเสี่ยงหัวใจและเมทาบอลิกจากยาริสเพอริโดนในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา เปรมวดี เด่นศิริอักษร 1. นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ปี 2557 2. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ปี 2557
2557 การศึกษานำาร่องเสื้อแปลงร่างช่วยในการแปรงฟันเด็กบกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์ 1. วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 2. นำเสนอในงานประชุม The 11th East Asian Congress of Health Promotion 2013 in Nanning สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9-10 พ.ย. 2558"
2557 ปัจจัยเชิงเหตุผลพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก: กรณีศึกษา สถาบันราชานุกูล ขวัญวรัชญ์ ชยาธรธนาวัฒน์ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2558)
2557 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศสำ หรับ ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ชัด ยุงสันเทียะ 1. นิลชร เย็นยาซัน 2. จิรภัทร เปลื้องนุช วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
2557 การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้รับบริการที่ สถาบันราชานุกูลปี 2556 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 1. นาถอนงค์ บำรุงชน 2. ประเสริฐ จุฑา 3. จิรภัทร เปลื้องนุช 4. จินตนา กันทนงค์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557
2557 สภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นิรมัย คุ้มรักษา 1. พรพิมล ธีรนันท์ 2. ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี 3. บุศรา คูหพันธ์ 4. เอกชัย เกิดสวัสดิ์ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ปี 2557
2557 ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมทางการพูดระยะก่อนพูดที่มีต่อพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ อายุ 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงศ์ 1.อรวรรณ จูศิริพงศ์กุล 2.พิมพ์ชนก กล้าฤทธิ์ธนรัตน์ 3.หทัยกาญจน์ เกี้ยวสันเทียะ 4.สุชาวดี พัฒนผลสุขุม 5.ประภาพรรณ เตชจิตต์โชคเกษม วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
2557 บทบาทผู้ดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา พลอยไพลิน เตวะสุ
2557 โครงการสำรวจสถานการณ์ภาวะขาดสารไอโอดีนและภาวะโลหิตจางของเด็กไทย ปี 2557 แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
2557 โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
2557 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: การใช้แถบริบบิ้นสีเพิ่มทักษะความแม่นยำ ในการโยนลูกบอชชี่ สำหรับเด็กบกพร่อง ทางพัฒนาการและสติปัญญา พรพรรณ กระจะจ่าง 1. นฤมล จารุมาศ 2. พิชาชาญ วิเชียรชาติ 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 2. นำเสนอแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2557 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: การใช้หนังสือเล่านิทานเล่มใหญ่เพื่อสอน เลขในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา วนัสริน อินทรกำแหง 1. จิราธิป นาคสุวรรณ 2. ดนยา ชินเชาวน์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
2557 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: ผลการใช้แผ่นโฟมยางเพื่อลดพฤติกรรม การลุกออกจากพื้นที่ของเด็กออทิสติก ศรีนวล ภู่เกตุ กรรณิกา ธรรมสัตย์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
2557 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: ผลของการใช้ท่าบริหารสมองต่อพฤติกรรม สมาธิสั้นในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรง (The Effect of Brain Gym towards Inattention of Children with Severe Intellectual Disabilities ages 6-15 years) เกศยุพี วัฒนะธนากร 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2557 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมพลังอำนาจผู้ดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา นาถอนงค์ บำรุงชน 1. พนิดา รัตนไพโรจน์ 2. จารุวรรณ ประดา วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2014): พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
2557 สภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นิรมัย คุ้มรักษา 1. พรพิมล ธีรนันทน์ 2. ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี, 3. บุศรา คูหพันธ์ 4. เอกชัย เกิดสวัสดิ์ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ปี 2557 Download : สภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (2557).pdf
2557 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงสร้างซีท สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณัชพร ศุภสมุทร์ 1. สุจิตรา สุขเกษม 2. ปัทมา พนมวัน ณ อยุธยา 3. พรรณทิพา สุขใส 4. พัชรา วงศ์พรชัย Download : การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงสร้างซีท สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษฯ 2557.pdf
2557 ความพร้อมของผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) ต่อการพัฒนาผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน ลมฝน จำปาทอง วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556 การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้รับบริการที่สถาบันราชานุกูล Clinical Characteristics of Patients Who Attend Medical Care At Rajanukul Institude วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ 1. อนงค์ บำรุงชน 2. ประเสริฐ จุฑา 3. จิรภัทร เปลื้องนุช 4. จินตนา กันทนงค์
2556 การพัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกในโรงพยาบาลศูนย์ สุธัญญา อภัยยานุกร 1. กิ่งสร เกาะประเสริฐ 2. มาเรียม เกาะประเสริฐ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2013): พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
2556 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา 1. กรทิพย์ วิทยากาญจน์ 2. จุฑารัตน์ ขาวละออ 3. สาวอารี อยู่ภู่
2556 Training Staff in Communities of Personal Oral care for special needs in Thailand ภัตติมา บุรพลกุล นำเสนอแบบ Oral presentation ในงาน The 11th East Asian Cangress of Health promotion 2013 in Nanning, China วันที่ 9 – 10 พ.ย. 2556
2556 ความชุกของกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ป่วย เด็กและวัยรุ่นที่ได้รับยาริสเพอริโดน ศรัณย์พร สัจจะบันดาลใจ วารสารราชานุกูล ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
2556 การประเมินผลโครงการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ต้นแบบบริการผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับทุติยภูมิ ฉันทนา พิกุลทอง 1. ปรารถนา รัตนถิรวรรณ 2. โสภณ สวัสดิ์
2556 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมของเด็กออทิสติกด้วย Sensory Profile นางสาวผกาวรรณ สุทธิวงศ์ นายอภิศักดิ์ ประสมศรี นางสาวกัญญารัตน์ เหล็กมูล นายสุบิน สาวะธรรม
2556 การพัฒนากลไกติดตามสภาวการณ์เชาวน์ปัญญา และขับเคลื่อนการพัฒนาระดับเชาวน์ปัญญา เด็กไทยในระดับพื้นที่ พรรณพิมล วิปุลากร 1. อมรวิชช์ นาครทรรพ 2. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556
2556 การศึกษาภาวะโรคร่วมในผู้บกพร่องทางสติ ปัญญาที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล พ.ศ. 2555 ประเสริฐ จุฑา 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 2. นำเสนอ ในการประชุม Developing the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshops for Community Mental Health Southeast Asia ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556
2556 ผลของการใช้สมุดสื่อสารภาพแบบพกพา ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล สุจิตรา สุขเกษม NA วารสารราชานุกูล ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 Download : ผลของการใช้สมุดสื่อสารภาพแบบพกพา ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 2557.pdf
2555 Capacity building of Dental Personnel to Provide Care to Individuals with Special Needs in Thailand ภัตติมา บุรพลกุล นำเสนอแบบ Poster presentation ในงาน The 21st Congress of the International Society for disability and oral health, Australia 2012
2555 ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษา ที่มีต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดือนหายใจส่วนบน อาจรีย์ แดงโสภณ วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555
2555 โครงการเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานรักษาความสงบ ในเหตุการความไม่สงบทางการเมือง สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
2555 ผลของพฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก แผนกผู้ป่วยนอก อัญชรส ทองเพ็ชร จินตนา ยูนิพันธุ์ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2012): มกราคม - เมษายน 2555
2555 การตรวจหาการขาดหายขนาดใหญ่ของยีน Methyl CpG binding protein-2 (MECP2) ในผู้ป่วยไทยที่เป็น เรทซินโดรม ด้วยวิธี Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) ธัยนภัทร วณิชชานนท์ วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555
2555 ผลของการทำกลุ่มบำบัดแนวแซทเทียร์ในผู้ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ 1. ปรารถนา รัตนถิรวรรณ 2. ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว 3. ลมฝน จำปาทอง วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555
2555 การศึกษาหลักไมล์พัฒนาการของเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุแรกเกิดถึง2 ปี ที่มารับบริการจากหน่วยส่งเสริมพัฒนาการโปรแกรมวัยทารก สถาบันราชานุกูล ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี 1. อัญชรส ทองเพ็ชร 2. เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555 Download : การศึกษาหลักไมล์พัฒนาการของเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมวัยแรกเกิดถึง 2 ปี ที่มารับบริการ จากหน่วยส่งเสริมพัฒนาการโปรแกรมวัยทารก สถาบันราชานุกูล (2557).pdf
2554 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถาบันราชานุกูล เอกวิทย์ ปฏิสัมภิทากุล สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554
2554 การวิจัยและพัฒนาแบบประเมินและคู่มือการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข จีรภา จรัสวณิชพงศ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
2554 ผลการบริบาลเภสัชกรรมด้วยการตรวจ genetic polymorphism ของ CYP2D6 และ CYP2C19 ในกลุ่มพัฒนาการล่าช้าสถาบันราชานุกูล มาลี ปรีชาพลสิทธิ์ มัทนา จองกา วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554
2554 การเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลของการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยากันชักและยาจิตเวช มาลี ปรีชาพลสิทธ์ิ วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 Download : การเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลของการจัดการกับอาการไม่พึงประวงค์จากการใช้ยากันชักและยาจิตเวช (R to R 2553).pdf
2554 รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาต้นแบบแผนการสอนอ่านในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร สำหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ณัชพร นกสกุล วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554 Download : รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาต้นแบบแผนการสอนอ่านในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร.pdf
2554 ผลของโปรแกรมเอ็มเอสทีที่มีต่อความสามารถด้านการสื่อความหมายของเด็กออทิสติก สถาบันราชานุกูล ชุติวรรณ แก้วไสย เบญจวรรณ รัญเสวะ วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 Download : ผลของโปรแกรมเอ็มเอสทีที่มีต่อความสามารถด้านการสื่อความหมายของเด็กออทิสติก สถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบ C E S ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของช่วงวัย 15 ถึง 25 ปี กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันราชานุกูล สมจิตร ไกรศรี Download : ผลของโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบ C E S ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าว.pdf
2554 ผลของโปรแกรม E&R ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการ อัญชลี วัดทอง สละ เตชะมีนา วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 Download : ผลของโปรแกรม E&R ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการ (2554).pdf
2554 ผลของการเล่นแบบสร้างสรรค์ที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล พนิดา รัตนไพโรจน์ ศิริพรรณ แสนลัง Download : ผลของการเล่นแบบสร้างสรรค์ที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของการปฏิบัติทางการพยาบาลแบบ CHEETS ที่มีต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี สถาบันราชานุกูล จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์ 1. ลัดดาวัลย์ สุนดารา 2. พิมพ์ชนก กล้าฤทธิ์ธนรัตน์ 3. บุษรา ไลวานิช Download : ผลของการปฏิบัติทางการพยาบาลแบบ CHEETS ที่มีต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี.pdf
2554 ผลของการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเล็นที่มีต่อการลดพฤติกรรมซ้ำในเด็กออทิสติกของสถาบันราชานุกูล อภิศักดิ์ ประสมศรี 1.สุบิน สาวะธรรม 2.กัญญารัตน์ เหล็กมูล Download : ผลของการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเล็นที่มีต่อการลดพฤติกรรมซ้ำในเด็กออทิสติกของสถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมในเด็กซี.พี พิการซ้ำซ้อนของสถาบันราชานุกูล จีรภา จรัสวณิชพงศ์ 1.ผกาวรรณ สุทธิวงค์ 2.นันทิกร บุญยศ วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555 Download : ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมในเด็กซี.พี พิการซ้ำซ้อนของสถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพ ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล สุจิตรา สุขเกษม 1.รุจีรัตน์ จันทรเนตร 2.จิราธิป นาคสุวรรณ Download : ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพ ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของกระบวนการ Medication Reconciliation ที่มีต่อความคลาดเคลื่อนทางยาของใบสั่งยาผู้ป่วยสถาบันราชานุกูล สิรินรัตน์ พรรณ์แผ้ว Download : ผลของกระบวนการ Medication Reconciliation ที่มีต่อความคลาดเคลื่อนทางยาของใบสั่งยาผู้ป่วยสถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของ Focus Cap ที่มีต่อสมาธิการทำงานของบุคคลบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ 1.วิทชา ชื่นอารมย์ 2.วัลลยา เบ้าพูนทอง วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555 Download : ผลของ Focus Cap ที่มีต่อสมาธิการทำงานของบุคคลบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (2554).pdf
2554 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบคัดกรองความเร่งด่วนในแผนกผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล วันทนี ผลสมบูรณ์ อมรรัตน์ ศรีผดุง กัญญารัตน์ เหล็กมูล Download : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบคัดกรองความเร่งด่วนในแผนกผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 การศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประทีป ใจปา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Download : การศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 การวิจัยนำร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ ประเสริฐ จุฑา จันทนี มุ่งเขตกลาง อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 Download : การวิจัยนำร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา (2554).pdf
2554 การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ณัชพร นกสกุล Download : การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงการสร้างซีท สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กรณีศึกษาร.ร.วัดอุทัยธาราม.pdf
2553 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาความเสี่ยงสูงและยาจิตเวช (R to R 2553) มาลี ปรีชาพลสิทธิ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553
2553 การศึกษาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2552 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน 1. สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ 2. ประเสิรฐ จุฑา 3. วันทนี ผลสมบูรณ์ 4. ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553
2553 การศึกษาอำนาจจำแนกของเครื่องมือ computerized continuous performance test โดยการเปรียบเทียบค่าสมาธิต่อเนื่องระหว่างเด็กปกติและเด็กสมาธิสั้น ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1. ชนิสา เวชวิรุฬห์ 2. ปราณี ต๊ะวิโล วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2553 ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 หน้า 97-108
2553 ผลของโปรแกรมราชา2010ที่มีต่อการไหลของน้ำลายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในหอผู้ป่วยเด็กเล็ก1และหอผู้ป่วยเด็กเล็ก2ในสถาบันราชานุกูล (R to R 2553) นิรมัย คุ้มรักษา 1.วาธิษา โนภิระ 2.ทหัยกาญจน์ เกี้ยวสันเทียะ วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 Download : ผลของโปรแกรมราชา2010ที่มีต่อการไหลของน้ำลายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.pdf
2553 ผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปบำบัดที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงเพศหญิง สถาบันราชานุกูล (R to R 2553) ฐสรรพร เติมทอง 1. นิลชร เย็นยาซัน 2. นันท์วิภา วนธารกุล 3. จิรภัทร เปลื้องนุช วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 Download : ผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปบำบัดที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงเพศหญิง สถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf
2553 ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาที่มีต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (R to R 2553) อาจรีย์ แดงโสภณ 1. วิยะดา เมภัสสกุล 2. มาเรียม เกาะประเสริฐ 3. อัญชรส ทองเพ็ชร วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 Download : ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาที่มีต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (R to R 2553).pdf
2553 ผลของโปรแกรม A2M ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากับผู้ปกครอง (R to R 2553) จารุวรรณ ประดา 1. ณิราวรรณ กุลวงศ์ 2. ปรารถนา พรมวัง 3. เบญจวรรณ ภูชัน วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 Download : ผลของโปรแกรมA2Mที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.pdf
2553 ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล (R to R 2553) สาริกา แก้วน้ำ 1. สุพรทิพย์ ภุมมา 2. ประทีป สุทัศน์ 3. รังสิมา อุดมกิจ วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 Download : ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf
2553 ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม กัญญารัตน์ เหล็กมูล 1. ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ 2. อภิศักดิ์ ประสมศรี วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 Download : ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม (2553).pdf
2553 ผลการใช้โปรแกรมครอบครัวต่อการรับรู้สมรรถนะ พฤติกรรมการดูแลของครอบครัว และพัฒนาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (R to R 2553) จารุวรรณ ประดา 1. ณิราวรรณ กุลวงศ์ 2. ปรารถนา พรมวัง 3. เบญจวรรณ ภูชัน วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวามคม 2554 Download : ผลการใช้โปรแกรมครอบครัวต่อการรับรู้สมรรถนะ พฤติกรรมการดูแลของครอบครัวและพัฒนาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.pdf
2553 ผลการใช้โปรแกรมครอบครัวต่อการรับรู้สมรรถนะ พฤติกรรมการดูแลของครอบครัว และพัฒนาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (R to R 2553) พนิดา รัตนไพโรจน์ 1. ทิพวัน ค่ายสงคราม 2. อุดมลักษณ์ หารท่าค้อ Download : ผลการใช้โปรแกรมARSต่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf
2553 ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล (R to R 2553) ประเสริฐ จุฑา 1.จันทนี มุ่งเขตกลาง 2.อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล 3.ปราณี ต๊ะวิโล วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 Download : ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf
2553 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบในยีน CYP2D6 และ CYP2C19 ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา มัทนา จองกา 1. ธันยภัทร วณิชชานนท์ 2. มาลี ปรีชาพลสิทธิ์ 3. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวามคม 2554 Download : การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบในยีน CYP2D6 และ CYP2C19 ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา (2553).pdf
2553 การใช้สารสกัดเซริซิน (sericin) ทดแทนการใช้ซีรัมของตัวอ่อนในลูกวัวในการเพาะเลี้ยงโครโมโซมมนุษย์ ภิริญา สมิตร 1. ศรัณย์พร สัจจะบันดาลใจ 2. อิศรา รังรงทอง 3. สุภาวดี ดีการกระทำ 4. ณศิกาณ ม่วงกล่อม 5. ธันยภัทร วณิชชานนท์ 6. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 Download : การใช้สารสกัดเซริซิน (sericin) ทดแทนการใช้ซีรัมของตัวอ่อนในลูกวัวในการเพาะเลี้ยงโครโมโซมมนุษย์ (2553).pdf
2553 การใช้โปรแกรมครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ ในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ 1. ปรารถนา รัตนถิรวรรณ 2. ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 Download : การใช้โปรแกรมครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ ในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา (2553).pdf
2553 การคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากโพรงประสาทฟันและกระดูกเบ้าฟัน ฐสรรพร เติมทอง 1. วินิรมล ศรีวัฒนา 2. ธันยภัทร วณิชชานนท์ 3. ณศิกาณ ม่วงกล่อม 4. มัทนา จองกา วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวามคม 2554 Download : การคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากโพรงประสาทฟันและกระดูกเบ้าฟัน (2553).pdf
2552 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมดนตรีและอุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวต่อพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง สุธัญญา อภัยยานุกร 1. จิรภัทร เปลื้องนุช 2. ชัด ยุงสันเทียะ วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552
2552 ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ที่ได้รับการจัดกรรมการเล่นแบบร่วมมือ อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2. วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552 3. วารสารการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 2553 หน้า 69-76
2552 ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองจากการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ปรารถนา รัตนถิรวรรณ 1. วันทนี ผลสมบูรณ์ 2. ภาวินี บุญสวรรค์ส่ง 3. ภัตติมา บุรพลกุล วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552
2552 โปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมสำหรับเด็กแอสเปอร์เกอร์ซินโดรม: โปรแกรมนักสืบน้อย เบญจวรรณ รัญเสวะ จันทนี มุ่งเขตกลาง วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552
2552 การศึกษาผลของการใช้คู่มือฝึกอบรม หลักสูตรการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับวิทยากร จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์
2552 รายงานวิจัย เครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน พรรณพิมล วิปุลากร
2552 ผลของโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยใน สถาบันราชานุกูล จารุวรรณ ประดา 1. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 2. ดารกา แสงสุกใส 3. วิยะดา เมภัสสกุล 4. จารวี คชวงษ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552
2552 ศึกษาผลของเกมส์มหาสนุกต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 6-12 ปี สถาบันราชานุกูล เกศยุพี วัฒนะธนากร 1. เอกวิทย์ ปฏิสัมภิทากุล 2. ฉลอง วงศ์สุรินทร์ 3. วรรณนภา เปรมปรีดา 4. จิรภัทร เปลื้องนุช วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552 Download : ผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงอายุ 6-12 ปี สถาบันราชานุกูล (2552).pdf
2551 การประเมินผลโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สดใส คุ้มรักษา วารสารราชานุกูล ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551
2551 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 1. ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี 2. อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล 3. พรพิมล ธีรนันท์ 4. รัชดาวรรณ์ แดงสุข 5. นิรมัย คุ้มรักษา 6. ชุติวรรณ แก้วไสย 7. จีรภา จรัสวนิชพงศ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551
2551 ข้อจำกัดและอุปสรรคของทันตแพทย์ต่อการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในประเทศไทย ภัตติมา บุรพลกุล วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551
2551 การพัฒนาชุดการสอนอ่านคำศัพท์ หมวดของกินและหมวดเครื่องใช้ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ช่วงอายุ 8-12 ปี วิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร สาริกา แก้วน้ำ
2551 ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ สถาบันราชานุกุล ปีงบประมาณ 2550 ภัตติมา บุรพลกุล วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) 80-90
2551 ศึกษาความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วงอายุ 13-15 ปี หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า วนัสริน อินทรกำแหง
2551 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนของผู้ดูแล สุรภา สุขารมย์
2551 ผลการใช้โปรแกรมพี่ช่วยเหลือน้องในบุคลบกพร่องทางสติปัญญาอายุ 6-16 ปี ลักขณา ทองกิตติกุล 1. พัชรี เฉลยกุล 2. พนิดา รัตนไพโรจน์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552
2549 คะแนนความสามารถทางสติปัญญา(Intelligence Quoteint)ของเด็กอายุ6-16ปีที่มาใช้บริการงานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูลด้วยแบบทดสอบWISC-III.Wechsler 1991 สถาบันราชานุกูล
2549 ประสิทธิผลของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ในโรงเรียนราชานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 นางณัชพร นกสกุล นางสาริกา แก้วน้ำ นางสุภลักษณ์ ชัยภาณุเกียรติ์ Download : ประสิทธิผลของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในโรงเรียนราชานุกูล.pdf
2548 ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการขยายเครือข่ายของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนของสมาชิกในครอบครัว สุธัญญา อภัยยานุกร พรรณเพ็ญ อมรรัชยาวิจารณ์ ชัด ยุงสันเทียะ ณิราวรรณ กุลวงศ์ Download : ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการขยายเครือข่ายของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนของสมาชิกในครอบครัว (2548).pdf
2548 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ระหว่างปี พ.ศ.2534-2545 นายประเสริฐ จุฑา Download : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ระหว่างปี พ.ศ.2534-2545 (2548).pdf
2548 การเปรียบเทียบการจับดินสอของเด็กDown Syndromeที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล โดยการปรับความลาดเอียงของพื้นรองเขียน ขนาด และความยาวของอุปกรณ์การเขียน นางผกาวรรณ สุทธิวงศ์ Download : การเปรียบเทียบการจับดินสอของเด็กDown Syndromeที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล.pdf
2547 ศึกษาการจับดินสอของเด็กDown Syndrome อายุ 1- 3 ปี ที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล นางผกาวรรณ สุทธิวงศ์ Download : ศึกษาการจับดินสอของเด็กDown Syndrome อายุ 1- 3 ปี ที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล (2547).pdf
2547 ภาวะสุขภาพของบุคลากรสถาบันราชานุกูล นางมณีรัตน์ สุรวงษ์สิน Download : ภาวะสุขภาพของบุคลากรสถาบันราชานุกูล (2547).pdf
2547 ผลของการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ทักษะวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กสมองพิการที่มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย ช่วงอายุ 6-10 ปี ในโรงเรียนราชานุกูล กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ Download : ผลของการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ทักษะวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กสมองพิการที่มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย ช่วงอายุ 6-10 ปี ในโรงเรียนราชานุกูล (2547).pdf
2547 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ปกครองของบุคคลปัญญาอ่อนที่รับไว้ในสถาบันราชานุกูลมีสุขภาพจิตดี ธีรภา เกษประดิษฐ์ Download : ปัจจัยที่ทำให้ผู้ปกครองของบุคคลปัญญาอ่อนที่รับไว้ในสถาบันราชานุกูลมีสุขภาพจิตดี (2547).pdf
2547 คุณภาพชีวิตของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน นางมณีรัตนฺ์ สุรวงษ์สิน Download : คุณภาพชีวิตของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน.pdf
2547 ความต้องการการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนที่บ้าน นางสาวจันทิมา จินตโกวิท นางจารุวรรณ ประดา นางสาวจิรภัทร เปลื้องนุช Download : ความต้องการการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนที่บ้าน (2547).pdf
2547 การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำความรู้ไปใช้ และความต้องการกิจกรรมวิชาการ จากการจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากรสถาบันราชานุกูล นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์ Download : การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำความรู้ไปใช้ และความต้องการกิจกรรมวิชาการ จากการจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ.pdf
2546 การประเมินผลการใช้แบบฝึกหัดสำเร็จรูปการเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยผู้ปกครอง สถาบันราชานุกูล
2546 ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง ของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุ3-6 ปี นางนิรมัย คุ้มรักษา นายโสภณ สวัสดิ์ นางสาวประภาพรรณ เตชจิตต์โชคเกษม Download : ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุ3-6 ปี (2546).pdf
2546 การศึกษาความสามารถในการจำคำภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนราชานุกูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นางณัชพร นกสกุล Download : การศึกษาความสามารถในการจำคำภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนราชานุกูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2546).pdf
2546 การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน กัลยา ว่องวาณิช Download : การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน (2546).pdf
2545 ศึกษาความสามารถฝึกบุคคลปัญญาอ่อนเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของผู้ปกครองและความสามารถเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของบุคคลปัญญาอ่อนอายุ 1 ปีครึ่ง-6ปี ที่ผู้ปกครองได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุสำหรับบุคคลปัญญาอ่อน ดวงพร จองพิพัฒนพงษ์ Download : ศึกษาความสามารถฝึกบุคคลปัญญาอ่อนเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของผู้ปกครองและความสามารถเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของบุคคลปัญญาอ่อนอายุ 1 ปีครึ่ง-6ปี ที่ผู้ปกครองได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุ.pdf
2545 ศึกษาความสามารถถอดและใส่กางเกงชั้นในเพื่อขับถ่ายของบุคคลปัญญาอ่อนเพศหญิงระดับรุนแรงจากการสอนโดยใช้หลักการวิเคราะห์งานและมีอุปกรณ์ช่วยจับขอบเอวกางเกงชั้นใน ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ Download : ศึกษาความสามารถถอดและใส่กางเกงชั้นในเพื่อขับถ่ายของบุคคลปัญญาอ่อนเพศหญิงระดับรุนแรงจากการสอนโดยใช้หลักการวิเคราะห์งานและมีอุปกรณ์ช่วยจับขอบเอวกางเกงชั้นใน (2545).pdf
2545 ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล นายธีรพล เชื้อสุข Download : ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล(2545).pdf
2545 ศึกษาการได้รับบริการและความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยในของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล พรรณเพ็ญ อมรรัชยาวิจารณ์ Download : ศึกษาการได้รับบริการและความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยในของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล (2545).pdf
2545 ผลการสอนซ่อมเสริมเด็กพูดช้าและเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและภาษาโดยผู้ปกครอง พวงรัตน์ เรืองปรีชา Download : ผลการสอนซ่อมเสริมเด็กพูดช้าและเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและภาษาโดยผู้ปกครอง(2545).pdf
2545 ความคิดเห็นของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนที่มีต่อบริการยาทางไปรษณีย์ของโรงพยาบาลราชานุกูล นางสุรีย์ วิริยะประสาท Download : ความคิดเห็นของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนที่มีต่อบริการยาทางไปรษณีย์ของโรงพยาบาลราชานุกูล (2545).pdf
2545 การศึกษาความสามารถในการใช้กรรไกรตัดกระดาษของนักเรียนปัญญาอ่อนระดับฝึกอบรมได้ที่มี IQ 35-49 ช่วงอายุ9-13 ปี โรงพยาบาลราชานุกูล จากการสอนใช้กรรไกรโดยหลักการวิเคราะห์งาน นางบังอร เทพโกมุท Download : การศึกษาความสามารถในการใช้กรรไกรตัดกระดาษของนักเรียนปัญญาอ่อนระดับฝึกอบรมได้ที่มี IQ 35-49 ช่วงอายุ9-13 ปี โรงพยาบาลราชานุกูล จากการสอนใช้กรรไกรโดยหลักการวิเคราะห์งาน (2545).pdf
2545 การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล ในระยะดำเนินการพัฒนาและเตรียมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล นางศิริพรรณ แสนลัง Download : การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูลในระยะดำเนินการพัฒนาและเตรียมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2545).pdf
2545 การศึกษาการใช้คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรสาธารณสุข นางพัชรี เฉลยกุล นางมนลดา เลาหโรจน์ นางวันทนี ผลสมบูรณ์ Download : การศึกษาการใช้คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรสาธารณสุข (2545).pdf
2544 สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มการงานการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล พรพิมล ธีรนันทน์ อัญชลี วัดทอง นิลชร เย็นยาซัน อุบล วรรณกิจ บุษบา ศรีวรรณ์ Download : สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มการงานการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf
2544 รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร: ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล อุดม เพชรสังหาร ชนิสา เวชวิรุฬห์ พนิดา รัตนไพโรจน์ มาเรียม เกาะประเสริฐ มนต์สิริ ธรรมศรี Download : รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf
2544 ผลของการศึกษาความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อด้วยการเล่านิทานกับการดูวีดิทัศน์ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง โรงพยาบาลราชานุกูล นางสุธัญญา อภัยยานุกร นางเฉลา สุขเกษม นางเกศยุพี วัฒนะธนากร นายกิตติชัย เฉลยกุล นายชลอ วิมล Download : ผลของการศึกษาความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อด้วยการเล่านิทานกับการดูวีดิทัศน์ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง โรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf
2544 ผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนอายุ6-11 ปี จากทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาที่ต่างกัน นายประเสริฐ จุฑา ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย ญาดา ปิงเมือง Download : ผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนอายุ6-11 ปี จากทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาที่ต่างกัน (2544).pdf
2544 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยากันชักอย่างถูกต้องของผู้ดูแลบุคคลปัญญาอ่อนในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชานุกูล นางสาวศรีวัฒนา เทอดประวัติ นางสาวบุษกร เล็กเลิศศิริวงศ์ นางสาวมนต์ศิริ ธรรมศรี นายขจร ทองกิตติกุล นางสาวศรัณย์พร สัจจะบันดาลใจ Download : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยากันชักอย่างถูกต้องของผู้ดูแลบุคคลปัญญาอ่อนในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf
2544 ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล ปีงบประมาณ 2543 อุดม เพชรสังหาร ชนิสา เวชวิรุฬห์ พนิดา รัตนไพโรจน์ มาเรียม เกาะประเสริฐ มนต์สิริ ธรรมศรี Download : ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล ปีงบประมาณ 2543 (2544).pdf
2544 ความรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล(สปร.)ของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลราชานุกูล พวงเพ็ญ ทวีโต ลัดดา อิษฏ์ญาณ มาลินี ใจคำวัง วีณา เชี่ยวไรกุล ปิยนันท์ บุญเสริม Download : ความรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล(สปร.)ของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf
2544 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อนในกรุงเทพมหานคร นางลัดดา อิษฏ์ญาณ Download : การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อนในกรุงเทพมหานคร (2544).pdf
2544 การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของเด็กปัญญาอ่อนที่รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในโรงพยาบาลราชานุกูลระหว่างปีพ.ศ. 2540-2543 นางณัชพร นกสกุล Download : การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของเด็กปัญญาอ่อนที่รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในโรงพยาบาลราชานุกูลระหว่างปี พ.ศ. 2540-2543 (2544).pdf
2544 การศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เทคนิคบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล นางสาววลัยพรรณ ศรีสุพรรณราช นางวิยะดา วีรโชติกุล Download : การศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เทคนิคบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล (2544).pdf
2543 ปัญหาการเรียนรวมของเด็กปัญญาอ่อนในชั้นเรียนปกติ นางสิริมา สิทธิวรรณ Download : ปัญหาการเรียนรวมของเด็กปัญญาอ่อนในชั้นเรียนปกติ (2543).pdf
2543 ความต้องการของผู้ปกครองต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน นางวารุณี สีมากุล Download : ความต้องการของผู้ปกครองต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน (2543).pdf
2543 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะในโรงพยาบาลราชานุกูล รายงานเบื้องต้น นางนพวรรณ ศรีวงค์พานิช นายพรพรต ลิ้มประเสริฐ นายธันยชัย สุระ นางสาวนิชรา เรืองดารกานนท์ นางเรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์ นางสาววารุณี เมฆอรียะ Download : การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะในโรงพยาบาลราชานุกูล รายงานเบื้องต้น (2543).pdf
2542 สัมพันธภาพของบิดามารดาเด็กปัญญาอ่อนวัย 2-7 ปี นางธิดา นพรัตน์ นางช่อทิพย์ วามะนะบุตร นางจิราวรรณ ธวัชโยธิน Download : สัมพันธภาพของบิดามารดาเด็กปัญญาอ่อนวัย 2-7 ปี (2542).pdf
2542 ลักษณะทางสังคมของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนที่มาขอรับบริการจากโรงพยาบาลราชานุกูล ธิดา นพรัตน์ Download : ลักษณะทางสังคมของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนที่มาขอรับบริการจากโรงพยาบาลราชานุกูล (2542).pdf
2541 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปัญญาอ่อนวัย 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลราชานุกูล สถาบันราชานุกูล
2541 สาเหตุและปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชานุกูล วัลย์ลิกา สังข์ทอง แพทย์หญิงวารุณี เมฆอรียะ Download : สาเหตุและปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชานุกูล(2541).pdf
2541 ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี รุจา เล้าสกุล รวมพร สเลลานนท์ ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์ เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์ Download : ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (2541).pdf
2541 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน ชนิสา เวชวิรุฬห์ ยุวดี กิติคุณ ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์ Download : ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน (2541).pdf
2541 การศึกษาวัยวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข นางชวาลา เธียรหนู นางปัญญา เพ้ญสุวรรณ นางกัลยา ว่องวาณิช นางสาวชนิสา เวชวิรุฬห์ นางศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี นางสาวยุวดี กิติคุณ นายรัชตะ รัชตะนาวิน นางนิตยา คชภักดี นายราเมศร์ วัชรสินธุ์ นางสาวละออ ชัยลือกิจ นางมัณฑนา ประทีปเสน Download : การศึกษาวัยวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข (2541).pdf
2541 การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน นางสมจิตต์ ฤทธิ์รักษา นางมัจฉรี โอสถานนท์ นางสาวจันทิมา จินตโกวิท นางปองลาภ บำรุงชน Download : การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน (2541).pdf
2540 การศึกษาผลของการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อน สำหรับผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กปัญญาอ่อน สถาบันราชานุกูล
2540 ผลของโปรแกรมการให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง นางรัชนี ดังโพนทอง นางจรีย์ สีต์วรานนท์ นางนิรมัย คุ้มรักษา Download : ผลของโปรแกรมการให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (2540).pdf
2540 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพของบุคคลปัญญาอ่อนหญิงกรณีศึกษางานเย็บถุงผ้า นางอนงค์ คงถาวร Download : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพของบุคคลปัญญาอ่อนหญิงกรณีศึกษางานเย็บถุงผ้า (2540).pdf
2540 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่นำผู้ป่วยปัญญาอ่อนมารับบริการที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชานุกูล แพทย์หญิงวารุณี เมฆอรียะ นางศิริลักษณ์ วัชเรนทร์วงศ์ นางอัจฉรา พิทักษ์สังข์ นายแสวง กายแก้ว Download : การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่นำผู้ป่วยปัญญาอ่อนมารับบริการที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชานุกูล (2540).pdf
2540 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาวาลโปรอิคแอซิดในเลือดผู้ป่วยปัญญาอ่อนใน ของโรงพยาบาลราชานุกูล ดวงจันทร์ รัตนมาลัย วารุณี เมฆอรียะ วัชรา ลินวงศ์ Download : การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาวาลโปรอิคแอซิดในเลือดผู้ป่วยปัญญาอ่อนใน ของโรงพยาบาลราชานุกูล (2540).pdf
2540 การวิจัยประเมินผลโครงการเรียนร่วมนักเรียนปัญญาอ่อนกับนักเรียนปกติ : โครงการเรียนร่วมของโรงพยาบาลราชานุกูล นางสาวศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์ นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์ นางสาวสุจิตรา สุขเกษม Download : การวิจัยประเมินผลโครงการเรียนร่วมนักเรียนปัญญาอ่อนกับนักเรียนปกติ โครงการเรียนร่วมของโรงพยาบาลราชานุกูล (2540).pdf
2539 การศึกษาความพึงพอใจ บรรยากาศในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล สถาบันราชานุกูล
2539 การประเมินผลการบริการบุคคลปัญญาอ่อนรับไว้ในโรงพยาบาลราชานุกูลระยะสั้นเดือนมีนาคม2539 ถึงเดือนพฤษภาคม2539 สถาบันราชานุกูล
2539 การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการอบรมทักษะการเป็นพ่อแม่เด็กปัญญาอ่อน สถาบันราชานุกูล
2539 การปฏิบัติตัวของครอบครัวต่อบุคคลปัญญาอ่อนก่อนเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลราชานุกูล สถาบันราชานุกูล
2539 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาวะปัญญาอ่อนกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีบุตรมีภาวะปัญญาอ่อน นงลักษณ์ สมแก้ว สุดารักษ์ วรรณรักษ์เจริญ Download : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาวะปัญญาอ่อนกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีบุตรมีภาวะปัญญาอ่อน (2539).pdf
2538 การศึกษาทัศนคติของมารดาต่อบุตรปัญญาอ่อนกลุ่มDown Syndromeในโครงการกระตุ้นพัฒนาการของฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลราชานุกูล กลุ่มงานจิตวิทยา
2537 การศึกษาความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กราชานุกูล สถาบันราชานุกูล
2537 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ได้ฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะบุคคลปัญญาอ่อน สถาบันราชานุกูล
2536 พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์ Download : พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด(2536).pdf
2535 การศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มีต่อเด็กดาวน์ (2535) รุจา เล้าสกุล และ จินตนา ม้าเร็ว Download : การศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มีต่อเด็กดาวน์ (2535).pdf
2532 ความรู้และการปฎิบัติตนของผู้ปกครองเด็กโครงการปัญญาอ่อนชุมชน รุจา เล้าสกุล ปัญญา เพ็ญสุวรรณ ยุวดี กิติคุณ Download : ความรู้และการปฎิบัติตนของผู้ปกครองเด็กโครงการปัญญาอ่อนชุมชน (2532).pdf