ปีที่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัยหลัก ผู้ร่วมวิจัย การนำเสนอ บทคัดย่อ/เอกสารงานวิจัย
2564 Vineland Adaptive Behavior Profiles of children with Autism Spectrum Disorder and comorbid Intellectual Disability ชนนิกานต์ แสวงวิชยพงศ์ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
2564 The multi-directional reach test in children with Down syndrome สาวิกา พรหมศร วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตีพิมพ์ในวารสาร Hong Kong Physiotherapy Vol. 41, No. 01, pp. 65-74 (2021)
2564 A correlation between social quotient scores and Wechsler Intelligence Scale for Children-fourth edition (WISC-IV) scores in autistic spectrum disorder with intellectual disability. ณิชกานต์ วรรณูปถัมภ์ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอในงาน Graduate research forum 2021 an academic conference for Graduate Student ตีพิมพ์ในรูปแบบ proceding ของงาน หน้าที่ 372-383
2564 การปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล 1.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
2.ประเสริฐ จุฑา
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2564):กันยายน 2564
2564 การเปรียบเทียบทักษะการเคลื่อนไหวระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กทั่วไป อายุ 3-5 ปี นติยากร ชนเก่าน้อย 1.จีรภา จรัสวณิชพงศ์
2.พิมพ์ชนก ใจสว่าง
3.จุฑามาศ เกาะแก้ว
4.ดรุณี ปัดธุลี
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564
2563 Difference in the WISC-IV profile of children with ADHD and LD with and without ADHD จันทนี มุ่งเขตกลาง นำเสนอรูปแบบ Poster Presentation ใน Virtual Congress: The 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 2020 (IACAPAP2020)
2563 เปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบ Stanford Binet Intelligence Scale-Fifth Edition และ Wechsler Nonverbal Scale of ability ในเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องด้านวุฒิภาวะทางสังคม จันทนี มุ่งเขตกลาง สุชารัตน์ ลิมปะนพรัตน์
Download : เปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบ SB5 vs WNV_2563.pdf
2562 The WISC-IV profile among of Thai children with ADHD and ASD with and without ADHD จันทนี มุ่งเขตกลาง ตีพิมพ์ใน Journal of Intellectual Disability Research Volum 63, part seven, July 2019 ซึ่งเป็น Congress abstract ในงาน The World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities from the 6-9th August 2019 at the Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Scotland
2562 รูปแบบคะแนนจากแบบทดสอบ The Wechsler Intelligence scale for children-Fourth edition (WISC-IV) ของผู้รับบริการสถาบันราชานุกูล จันทนี มุ่งเขตกลาง 1.อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล
2.ณิชกานต์ วรรณูปถัมม์
3.ประธาน วงศ์กังแห
นำเสนองานรูปแบบ Oral presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
Download : รูปแบบคะแนนจากแบบทดสอบ The Wechsler Intelligence scale for children-Fourth edition (WISC-IV) ของผู้รับบริการสถาบันราชานุกูล.pdf
2562 ผลของโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูลต่อคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา โสภณ สวัสดิ์ Download : ผลของโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูลต่อคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา 2562.pdf
2562 ผลของโปรแกรมเตรียมจำหน่ายบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางอายุ 15-35 ปี ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ Download : ผลของโปรแกรมเตรียมจำหน่ายบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา 2562.pdf
2562 ผลของการใช้บรรทัดโปร่งใสต่อพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กออทิสติก รุจีรัตน์ จันทรเนตร 1.ศรีนวล ภู่เกตุ
2.อภิญญา ชาวชายโขง
นำเสนองานรูปแบบ Oral presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ Download : ผลของการใช้บรรทัดโปร่งใสต่อพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กออทิสติก (2561).pdf
2562 การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ รังสิมา เทียนทอง 1.จิราธิป นาคสุวรรณ
2.วนัสริน อินทรกำแหง
1. นำเสนองานรูปแบบ Oral presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
2. นำเสนองาน TQM Thainald Quality Conference & The 20th Symposium on TQM-BEST Practice in Thailand (สิงหาคม 2562)
Download : การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ.pdf
2561 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้โดยประสบการณ์แบบกลุ่มของบิดามารดาต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น จิรพรรณ สาบุญมา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 ผลการใช้โปรแกรมการเยี่ยมบ้านต่อความพร้อมในการดูแลผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาของผู้ปกครองที่บ้าน วิยะดา เมภัสสกุล 1.ธีรพล เชื้อสุข
2.เอกวิทย์ ปฏิสัมภิทากุล
2561 ผลของโปรแกรมเตรียมจำหน่ายบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง อายุ 15 – 35 ปี นางยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ นางสาวดวงกมล เอี่มเอิบ
นางสาวสโรชา เฉลิมลาภ
2561 ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมต่อการควบคุมตนเองของเด็กออทิสติกวัยก่อนเรียน อายุ 3 – 5 ปี ทิพวัน ค่ายสงคราม 1.จิตรา จำเนียร
2.หทับชนก สุระเสียง
2561 ผลของโปรแกรมการเล่นต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย 1.ศิริพรรณ แสนลัง 1.ปริณดา บัวสุวรรณ
2.กิ่งแก้ว พิมพ์ภักดี
2561 ผลของโปรแกรมการแต่งกายสำหรับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ระดับปานกลาง อายุ 6 – 12 ปี นิลชร เย็นยาซัน สละ เตชะมีนา
2561 ผลของโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์พัฒนาการราชานุกูลต่อคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา นายโสภณ สวัสดิ์ นางสาวประภาพรรณ เตชจิตต์โชคเกษม
นางสาวภัสสร จิตสงบ
2561 ผลของโปรแกรมทักษะการแต่งตัวสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 2 – 5 ปี วันทนี ผลสมบูรณ์ 1.อรวรรณ ศรวิชชุมาลี
2.สายฝน เณรจาที
2561 ประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสามัญ Risperidone solution กับยาต้นตำรับในการรักษาผู้ป่วย Autism spectrum disorders จินตนา ปรัชญาสันติ 1.พรรณพัฒน์ พรรณแผ้ว
2.แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์
3.แพทย์หญิงอาภาภรณ์ พึ่งยอด
4.แพทย์หญิงวรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ
5.ศิริพร แสนลัง
6.ภาวินี บุญสวรรค์ส่ง
2561 การสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ นำเสนองานรูปแบบ Poster presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
Download : การสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล 2561.pdf
2561 สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปี พ.ศ.2560 ฐสรรพร เติมทอง 1. นำเสนอกรมสุขภาพจิต ปี 2561
2. นำเสนอผลงานรูปแบบ Poster presentation ในการประชุม The World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities from the 6-9th August 2019 at the Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Scotland
3. วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 24 มกราคม - ธันวาคม 2562
Download : สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปี พ.ศ.2560 (2561).pdf
2561 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และทักษะ สำหรับผู้ปกครอง ต่อพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์ 1.พิมพ์ชนก กล้าฤทธิ์ธนรัตน์
2.ณัฐธิรา ทิวาโต
นำเสนองานรูปแบบ Poster presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
Download : ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และทักษะ สำหรับผู้ปกครอง ต่อพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (2561).pdf
2561 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก ชัด ยุงสันเทียะ 1.จิรภัทร เปลื้องนุช
2.นรุตม์ แพงพรมมา
1. นำเสนอกรมสุขภาพจิต ปี 2561
2. วารสารราชานุกุลปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Download : ผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก (2561).pdf
2561 ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดกาญจนบุรี นิรมัย คุ้มรักษา 1.รัชดาวรรณ์ แดงสุข
2.ธัญหทัย จันทะโยธา
3.เลิศสิริ ราชเดิม
4.ปรารถนา พรมวัง
5.ดวงเดือน เสาร์เทพ
Download : ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดกาญจนบุรี (2561).pdf
2561 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญปัญหากับความผาสุกในครอบครัว ของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ Download : ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญปัญหากับความผาสุกในครอบครัว ของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ (2561).pdf
2560 กรณีศึกษาผลของการใช้ม้าช่วยบำบัดต่อพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียนออทิสติก สุบิน สาวะธรรม 1.ผกาวรรณ สุทธิวงศ์
2.กัญญารัตน์ เหล็กมูล
3.อภิศักดิ์ ประสมศรี
4.สุรชัย พิชยศ
5.เมลดา ควรสมาคม
2560 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลเรื่องเพศสำหรับผู้ปกครองของผู้บกพร่องทางสติปัญญา เกศยุพี วัฒนะธนากร 1.นิลชร เย็นยาซัน
2.ชัด ยุงสันเทียะ
3.นรุตม์ แพงพรมมา
2560 การพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรม แพทย์หญิงอาภาภรณ์ พึ่งยอด วารสารราชานุกูลปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Download : การพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรม 2560.pdf
2560 ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในจังหวัดกาญจนบุรี นิรมัย คุ้มรักษา 1.แพทย์หญิงเลิศสิริ ราชเดิม
2.รัชดาวรรณ์ แดงสุข
3.ธัญหทัย จันทะโยธา
4.อุดมลักษณ์ หารท่าค้อ
5.อมรรัตน์ ศรีผดุง
6.ปรารถนา พรมวัง
7.ดวงเดือน เสาร์เทพ
1. นำเสนอกรมสุขภาพจิต ปี 2561
2. วารสารราชานุกุลปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 61
Download : ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในจังหวัดกาญจนบุรี 2560.pdf
2560 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตกับระดับสติปัญญาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559 แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ 1.แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
2.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
3.ประเสริฐ จุฑา
2560 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ 1.แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
2.แพทย์หญิงเลิศศิริ ราชเดิม
3.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
4.ประเสริฐ จุฑา
วารสารราชานุกุลปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 61
Download : ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ.2559.pdf
2560 สถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2559 แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ 1.แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
2.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
3.ประเสริฐ จุฑา
2560 สถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2559 แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ 1.แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
2.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
3.ประเสริฐ จุฑา
2560 การพัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แพทย์หญิงวรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ 1.ประเสริฐ จุฑา
2.ชุติวรรณ แก้วไสย
3.จารุวรรณ ประดา
4.ชัด ยุงสันเทียะ
5.วรรณนภา เปรมปรีดา
6.อมรรัตน์ ศรีผดุง
7.กัณฑ์สิณี ช่างสม
8.ทิพย์มธี เมฆพันธุนารถ
9.ทิพวัลย์ บ่อเงิน
วารสารราชานุกูลปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Download : การพัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2560.pdf
2560 ผลการพัฒนาทางการรับรู้ทางภาษาในเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมการบำบัดที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยบำบัด แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์
2.ศิริพรรณ แสนลัง
3.ทิพวัน ค่ายสงคราม
4.ชัด ยุงสันเที๊ยะ
วารสารราชานุกูลปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Download : ผลการพัฒนาทางการรับรู้ทางภาษาในเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมการบำบัดที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยบำบัด 2560.pdf
2560 การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 1.ประเสริฐ จุฑา
2.ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี
3.อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Download : การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา 2560.pdf
2560 ผลของโปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมีส่วนร่วมต่อความสามารถในการตัดเล็บของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา จารุวรรณ ประดา 1.ฉลอง วงศ์สุรินทร์
2.เบญจวรรณ ภูชัน
Download : ผลของโปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมีส่วนร่วมต่อความสามารถในการตัดเล็บของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 2560.pdf
2560 ผลของการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครอง ชุติวรรรณ แก้วไสย Download : ผลของการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครอง full.pdf
2559 ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกพูดเด็กพูดช้าโดยใช้คู่มือฝึกพูดสำหรับผู้ปกครอง เดือนฉาย แสงรัตนายนต์ Download : ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกพูดเด็กพูดช้าโดยใช้คู่มือฝึกพูดสำหรับผู้ปกครอง (2559).pdf
2558 ความพร้อมของผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) ต่อการพัฒนาผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน นางสาวลมฝน จำปาทอง
2558 ความสัมพันธ์ของการบริการทางสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับกับความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา ศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันราชานุกูล นางสาวจารุพัชร์ ฉลาดแพทย์
2558 ศึกษาโปรแกรมฝึกถอดเสื้อทางศรีษะของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง นางศิริพร พรสัมฤทธิ์ Download : ศึกษาโปรแกรมฝึกถอดเสื้อทางศรีษะของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง (2558).pdf
2558 ผลของการใช้ท่าบริหารสมองต่อพฤติกรรมสมาธิสั้นของผู้บกพร่องด้านสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 6 – 15 ปี นางเกศยุพี วัฒนะธนากร Download : ผลของการใช้ท่าบริหารสมองต่อพฤติกรรมสมาธิสั้นของผู้บกพร่องด้านสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 6 – 15 ปี (2558).pdf
2558 ผลการให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก นางจินตนา มงคลพิทักษ์สุข นางสิรินรัตน์ พรรณ์แผ้ว
นางมาลี ปรีชาพลสิทธิ์
Download : ผลการให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก (2558).pdf
2558 ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศ สำหรับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ชัด ยุงสันเทียะ นิลชร เย็นยาซัน
จิรภัทร เปลื้องนุช
Download : ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศ สำหรับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา (2558).pdf
2558 การนำโปรแกรมการสื่อสารด้วยภาพมาใช้ร่วมกับการให้บริการทันตกรรมในเด็กออทิสติก นางสาวพิมพิไล ลิ้มสมวงศ์
2557 บทบาทผู้ดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา นางสาวพลอยไพลิน เตวะสุ
2557 การพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม แอลดีและเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ในเด็กไทย อายุ 6 – 12 ปี แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์และคณะ
2557 ประสิทธิผลของการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปาก โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ในผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ชุติวรรณ แก้วไสย
2557 โครงการสำรวจสถานการณ์ภาวะขาดสารไอโอดีนและภาวะโลหิตจางของเด็กไทย ปี 2557 แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
2557 โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์
2557 ผลของ Ribbon เพื่อเพิ่มทักษะความแม่นยำ การโยนลูกบอชชี่ สำหรับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา นางพรพรรณ กระจะจ่าง นางนฤมล จารุมาศ
นายพจพง วิเชียรชาติ
2557 ผลการใช้หนังสือเล่านิทานเล่มใหญ่เพื่อสอนเลขในเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา นางสาวดลยา ชินเชาวน์ นางวนัสริน อินทรกำแหง
นางสาวจิราธิป นาคสุวรรณ
2557 วิจัยผลการใช้แผ่นโฟมยางเพื่อลดพฤติกรรมการลุกออกจากพื้นที่ของเด็กออทิสติก นางศรีนวล ภู่เกตุ นางกรรณิกา ธรรมสัตย์
2557 ผลของการใช้ท่าบริหารสมองที่มีต่อพฤติกรรมสมาธิสั้นของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 6 – 15 ปี นางเกศยุพี วัฒนะธนากร
2557 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมพลังอำนาจผู้ดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา นางนาถอนงค์ บำรุงชน นางพนิดา รัตนไพโรจน์
นางจารุวรรณ ประดา
2557 สภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (2557) นิรมัย คุ้มรักษา พรพิมล ธีรนันทน์
ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี,
บุศรา คูหพันธ์
เอกชัย เกิดสวัสดิ์
Download : สภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (2557).pdf
2557 ผลของการใช้สมุดสื่อสารภาพแบบพกพา ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ Download : ผลของการใช้สมุดสื่อสารภาพแบบพกพา ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 2557.pdf
2557 การศึกษาหลักไมล์พัฒนาการของเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมวัยแรกเกิดถึง 2 ปีที่มารับบริการจากหน่วยส่งเสริมพัฒนาการโปรแกรมวัยทารก สถาบันราชานุกูล นางศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี Download : การศึกษาหลักไมล์พัฒนาการของเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมวัยแรกเกิดถึง 2 ปี ที่มารับบริการ จากหน่วยส่งเสริมพัฒนาการโปรแกรมวัยทารก สถาบันราชานุกูล (2557).pdf
2557 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงสร้างซีท สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวณัชพร ศุภสมุทร์ และคณะ Download : การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงสร้างซีท สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษฯ 2557.pdf
2556 การประเมินผลโครงการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ต้นแบบบริการผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับทุติยภูมิ นายโสภณ สวัสดิ์ นางสาวปรารถนา รัตนถิรวรรณ
นางสาวดวงกมล อิ่มเอิบ

2556 ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมทางการพูดระยะก่อนพูดที่มีต่อพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ อายุ 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงศ์ 1.อรวรรณ จูศิริพงศ์กุล
2.พิมพ์ชนก กล้าฤทธิ์ธนรัตน์
3.หทัยกาญจน์ เกี้ยวสันเทียะ
4.สุชาวดี พัฒนผลสุขุม
2556 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมของเด็กออทิสติกด้วย Sensory Profile นางสาวผกาวรรณ สุทธิวงศ์ นายอภิศักดิ์ ประสมศรี
นางสาวกัญญารัตน์ เหล็กมูล
นายสุบิน สาวะธรรม
2556 โครงการพัฒนากลไกติดตามสภาวการณ์เชาวน์ปัญญาและขับเคลื่อนการพัฒนาระดับเชาวน์ปัญญาเด็กไทยในระดับพื้นที่ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ดร.จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์
นางวนิดา ชนินทยุทธวงศ์
นางสาวรัชดาวรรณ์ แดงสุข
2556 การติดตามสภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี นางนิรมัย คุ้มรักษา นางพรพิมล ธีรนันทน์
นางศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี
นางบุษรา คูหะพันธ์
นายเอกชัย เกิดสวัสดิ์
2556 การศึกษาภาวะโรคร่วมในผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล พ.ศ. 2556 นายประเสริฐ จุฑา
2556 การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้รับบริการที่สถาบันราชานุกูล สถาบันราชานุกูล
2555 การตรวจหาการขาดหายขนาดใหญ่ของยีน Methyl CpG binding protein-2 (MECP2) ในผู้ป่วยไทยที่เป็น เรทซินโดรม ด้วยวิธี Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) (2555) สถาบันราชานุกูล
2555 ผลการทำกลุ่มบำบัดแนวแซทเทียร์ สถาบันราชานุกูล
2554 ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล (R to R 2553) นายประเสริฐ จุฑา นางสาวจันทนี มุ่งเขตกลาง
นางสาวอัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล
นางสาวปราณี ต๊ะวิโล
Download : ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf
2554 รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาต้นแบบแผนการสอนอ่านในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร สำหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ นางณัชพร นกสกุล Download : รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาต้นแบบแผนการสอนอ่านในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร.pdf
2554 ผลของโปรแกรมเอ็มเอสทีที่มีต่อความสามารถด้านการสื่อความหมายของเด็กออทิสติก สถาบันราชานุกูล นางสาวชุติวรรณ แก้วไสย นางสาวเบญจวรรณ รัญเสวะ
Download : ผลของโปรแกรมเอ็มเอสทีที่มีต่อความสามารถด้านการสื่อความหมายของเด็กออทิสติก สถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบ C E S ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของช่วงวัย 15 ถึง 25 ปี กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันราชานุกูล นางสมจิตร ไกรศรี Download : ผลของโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบ C E S ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าว.pdf
2554 ผลของโปรแกรม E&R ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการ นางอัญชลี วัดทอง นางสละ เตชะมีนา
Download : ผลของโปรแกรม E&R ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการ (2554).pdf
2554 ผลของการเล่นแบบสร้างสรรค์ที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล นางพนิดา รัตนไพโรจน์ นางศิริพรรณ แสนลัง
Download : ผลของการเล่นแบบสร้างสรรค์ที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของการปฏิบัติทางการพยาบาลแบบ CHEETS ที่มีต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี สถาบันราชานุกูล นางจันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์ นางลัดดาวัลย์ สุนดารา
นางสาวพิมพ์ชนก กล้าฤทธิ์ธนรัตน์
นางบุษรา ไลวานิช
Download : ผลของการปฏิบัติทางการพยาบาลแบบ CHEETS ที่มีต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี.pdf
2554 ผลของการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเล็นที่มีต่อการลดพฤติกรรมซ้ำในเด็กออทิสติกของสถาบันราชานุกูล อภิศักดิ์ ประสมศรี สุบิน สาวะธรรม
กัญญารัตน์ เหล็กมูล
Download : ผลของการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเล็นที่มีต่อการลดพฤติกรรมซ้ำในเด็กออทิสติกของสถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมในเด็กซี.พี พิการซ้ำซ้อนของสถาบันราชานุกูล นางสาวจีรภา จรัสวณิชพงศ์ นางสาวผกาวรรณ สุทธิวงค์
นางนันทิกร บุญยศ
Download : ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมในเด็กซี.พี พิการซ้ำซ้อนของสถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพ ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล สุจิตรา สุขเกษม รุจีรัตน์ จันทรเนตร
จิราธิป นาคสุวรรณ
Download : ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพ ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของกระบวนการ Medication Reconciliation ที่มีต่อความคลาดเคลื่อนทางยาของใบสั่งยาผู้ป่วยสถาบันราชานุกูล สิรินรัตน์ พรรณ์แผ้ว Download : ผลของกระบวนการ Medication Reconciliation ที่มีต่อความคลาดเคลื่อนทางยาของใบสั่งยาผู้ป่วยสถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 ผลของ Focus Cap ที่มีต่อสมาธิการทำงานของบุคคลบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ วิทชา ชื่นอารมย์
วัลลยา เบ้าพูนทอง
Download : ผลของ Focus Cap ที่มีต่อสมาธิการทำงานของบุคคลบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (2554).pdf
2554 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบคัดกรองความเร่งด่วนในแผนกผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล นางวันทนี ผลสมบูรณ์ นางสาวอมรรัตน์ ศรีผดุง
นางสาวกัญญารัตน์ เหล็กมูล
Download : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบคัดกรองความเร่งด่วนในแผนกผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 การศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประทีป ใจปา Download : การศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล (2554).pdf
2554 การวิจัยนำร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา นางวนิดา ชนินทยุทธวงศ์ นายประเสริฐ จุฑา
นางสาวจันทนี มุ่งเขตกลาง
นางสาวอัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล

Download : การวิจัยนำร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา (2554).pdf
2554 การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร นางณัชพร นกสกุล Download : การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงการสร้างซีท สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กรณีศึกษาร.ร.วัดอุทัยธาราม.pdf
2553 ผลของโปรแกรมราชา2010ที่มีต่อการไหลของน้ำลายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในหอผู้ป่วยเด็กเล็ก1และหอผู้ป่วยเด็กเล็ก2ในสถาบันราชานุกูล นางนิรมัย คุ้มรักษา นางวาธิษา โนภิระ
นางสาวทหัยกาญจน์ เกี้ยวสันเทียะ
Download : ผลของโปรแกรมราชา2010ที่มีต่อการไหลของน้ำลายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.pdf
2553 ผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปบำบัดที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงเพศหญิง สถาบันราชานุกูล นางสาวฐสรรพร เติมทอง นางสาวนิลชร เย็นยาซัน
นางนันท์วิภา วนธารกุล
นางสาวจิรภัทร เปลื้องนุช
Download : ผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปบำบัดที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงเพศหญิง สถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf
2553 ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาที่มีต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน นางอาจรีย์ แดงโสภณ นางวิยะดา เมภัสสกุล
นางสาวมาเรียม เกาะประเสริฐ
นางสาวอัญชรส ทองเพ็ชร
Download : ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาที่มีต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (R to R 2553).pdf
2553 ผลของโปรแกรมA2Mที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากับผู้ปกครอง นางจารุวรรณ ประดา นางณิราวรรณ กุลวงศ์
นางสาวปรารถนา พรมวัง
นางสาวเบญจวรรณ ภูชัน
Download : ผลของโปรแกรมA2Mที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.pdf
2553 ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล นางสาริกา แก้วน้ำ นางสาวสุพรทิพย์ ภุมมา
นางประทีป สุทัศน์
นางสาวรังสิมา อุดมกิจ
Download : ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf
2553 ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม กัญญารัตน์ เหล็กมูล ผกาวรรณ สุทธิวงศ์
อภิศักดิ์ ประสมศรี
Download : ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม (2553).pdf
2553 ผลการใช้โปรแกรมครอบครัวต่อการรับรู้สมรรถนะ พฤติกรรมการดูแลของครอบครัว และพัฒนาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา นางจารุวรรณ ประดา นางณิราวรรณ กุลวงศ์
นางสาวปรารถนา พรมวัง
นางสาวเบญจวรรณ ภูชัน
Download : ผลการใช้โปรแกรมครอบครัวต่อการรับรู้สมรรถนะ พฤติกรรมการดูแลของครอบครัวและพัฒนาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.pdf
2553 ผลการใช้โปรแกรมARSต่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล นางพนิดา รัตนไพโรจน์ นางทิพวัน ค่ายสงคราม
นางสาวอุดมลักษณ์ หารท่าค้อ
Download : ผลการใช้โปรแกรมARSต่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf
2553 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบในยีน CYP2D6 และ CYP2C19 ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ นางสาวมัทนา จองกา
นายธันยภัทร วณิชชานนท์
นางมาลี ปรีชาพลสิทธิ์
นายแพทย์วีรยุทธ ประพันธ์พจน์
Download : การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบในยีน CYP2D6 และ CYP2C19 ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา (2553).pdf
2553 การใช้สารสกัดเซริซิน (sericin) ทดแทนการใช้ซีรัมของตัวอ่อนในลูกวัวในการเพาะเลี้ยงโครโมโซมมนุษย์ ภิริญา สมิตร ศรัณย์พร สัจจะบันดาลใจ
อิศรา รังรงทอง
สุภาวดี ดีการกระทำ
ณศิกาณ ม่วงกล่อม
ธันยภัทร วณิชชานนท์
วีรยุทธ ประพันธ์พจน์
Download : การใช้สารสกัดเซริซิน (sericin) ทดแทนการใช้ซีรัมของตัวอ่อนในลูกวัวในการเพาะเลี้ยงโครโมโซมมนุษย์ (2553).pdf
2553 การใช้โปรแกรมครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ ในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ นางสาวปรารถนา รัตนถิรวรรณ
นางสาวศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว
Download : การใช้โปรแกรมครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ ในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา (2553).pdf
2553 การคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากโพรงประสาทฟันและกระดูกเบ้าฟัน นางสาว ฐสรรพร เติมทอง นางสาว วินิรมล ศรีวัฒนา
นาย ธันยภัทร วณิชชานนท์
นางสาว ณศิกาณ ม่วงกล่อม
นางสาว มัทนา จองกา

Download : การคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากโพรงประสาทฟันและกระดูกเบ้าฟัน (2553).pdf
2553 การเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลของการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากันชักและยาจิตเวช มาลี ปรีชาพลสิทธ์ิ Download : การเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลของการจัดการกับอาการไม่พึงประวงค์จากการใช้ยากันชักและยาจิตเวช (R to R 2553).pdf
2552 ผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงอายุ 6-12 ปี สถาบันราชานุกูล นางเกศยุพี วัฒนะธนากร นายฉลอง วงศ์สุรินทร์
นางสาววรรณนภา เปรมปรีดา
นายเอกวิทย์ ปฏิสัมภิทากุล
นางสาวจิรภัทร เปลื้องนุช
Download : ผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงอายุ 6-12 ปี สถาบันราชานุกูล (2552).pdf
2549 คะแนนความสามารถทางสติปัญญา(Intelligence Quoteint)ของเด็กอายุ6-16ปีที่มาใช้บริการงานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูลด้วยแบบทดสอบWISC-III.Wechsler 1991 สถาบันราชานุกูล
2549 ประสิทธิผลของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ในโรงเรียนราชานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 นางณัชพร นกสกุล นางสาริกา แก้วน้ำ
นางสุภลักษณ์ ชัยภาณุเกียรติ์
Download : ประสิทธิผลของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในโรงเรียนราชานุกูล.pdf
2548 ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการขยายเครือข่ายของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนของสมาชิกในครอบครัว สุธัญญา อภัยยานุกร พรรณเพ็ญ อมรรัชยาวิจารณ์
ชัด ยุงสันเทียะ
ณิราวรรณ กุลวงศ์
Download : ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการขยายเครือข่ายของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนของสมาชิกในครอบครัว (2548).pdf
2548 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ระหว่างปี พ.ศ.2534-2545 นายประเสริฐ จุฑา Download : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ระหว่างปี พ.ศ.2534-2545 (2548).pdf
2548 การเปรียบเทียบการจับดินสอของเด็กDown Syndromeที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล โดยการปรับความลาดเอียงของพื้นรองเขียน ขนาด และความยาวของอุปกรณ์การเขียน นางผกาวรรณ สุทธิวงศ์ Download : การเปรียบเทียบการจับดินสอของเด็กDown Syndromeที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล.pdf
2547 ศึกษาการจับดินสอของเด็กDown Syndrome อายุ 1- 3 ปี ที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล นางผกาวรรณ สุทธิวงศ์ Download : ศึกษาการจับดินสอของเด็กDown Syndrome อายุ 1- 3 ปี ที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล (2547).pdf
2547 ภาวะสุขภาพของบุคลากรสถาบันราชานุกูล นางมณีรัตน์ สุรวงษ์สิน Download : ภาวะสุขภาพของบุคลากรสถาบันราชานุกูล (2547).pdf
2547 ผลของการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ทักษะวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กสมองพิการที่มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย ช่วงอายุ 6-10 ปี ในโรงเรียนราชานุกูล กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ Download : ผลของการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ทักษะวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กสมองพิการที่มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย ช่วงอายุ 6-10 ปี ในโรงเรียนราชานุกูล (2547).pdf
2547 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ปกครองของบุคคลปัญญาอ่อนที่รับไว้ในสถาบันราชานุกูลมีสุขภาพจิตดี ธีรภา เกษประดิษฐ์ Download : ปัจจัยที่ทำให้ผู้ปกครองของบุคคลปัญญาอ่อนที่รับไว้ในสถาบันราชานุกูลมีสุขภาพจิตดี (2547).pdf
2547 คุณภาพชีวิตของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน นางมณีรัตนฺ์ สุรวงษ์สิน Download : คุณภาพชีวิตของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน.pdf
2547 ความต้องการการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนที่บ้าน นางสาวจันทิมา จินตโกวิท นางจารุวรรณ ประดา
นางสาวจิรภัทร เปลื้องนุช
Download : ความต้องการการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนที่บ้าน (2547).pdf
2547 การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำความรู้ไปใช้ และความต้องการกิจกรรมวิชาการ จากการจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากรสถาบันราชานุกูล นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์ Download : การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำความรู้ไปใช้ และความต้องการกิจกรรมวิชาการ จากการจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ.pdf
2546 การประเมินผลการใช้แบบฝึกหัดสำเร็จรูปการเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยผู้ปกครอง สถาบันราชานุกูล
2546 ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง ของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุ3-6 ปี นางนิรมัย คุ้มรักษา นายโสภณ สวัสดิ์
นางสาวประภาพรรณ เตชจิตต์โชคเกษม
Download : ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุ3-6 ปี (2546).pdf
2546 การศึกษาความสามารถในการจำคำภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนราชานุกูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นางณัชพร นกสกุล Download : การศึกษาความสามารถในการจำคำภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนราชานุกูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2546).pdf
2546 การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน กัลยา ว่องวาณิช Download : การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน (2546).pdf
2545 ศึกษาความสามารถฝึกบุคคลปัญญาอ่อนเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของผู้ปกครองและความสามารถเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของบุคคลปัญญาอ่อนอายุ 1 ปีครึ่ง-6ปี ที่ผู้ปกครองได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุสำหรับบุคคลปัญญาอ่อน ดวงพร จองพิพัฒนพงษ์ Download : ศึกษาความสามารถฝึกบุคคลปัญญาอ่อนเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของผู้ปกครองและความสามารถเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของบุคคลปัญญาอ่อนอายุ 1 ปีครึ่ง-6ปี ที่ผู้ปกครองได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุ.pdf
2545 ศึกษาความสามารถถอดและใส่กางเกงชั้นในเพื่อขับถ่ายของบุคคลปัญญาอ่อนเพศหญิงระดับรุนแรงจากการสอนโดยใช้หลักการวิเคราะห์งานและมีอุปกรณ์ช่วยจับขอบเอวกางเกงชั้นใน ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ Download : ศึกษาความสามารถถอดและใส่กางเกงชั้นในเพื่อขับถ่ายของบุคคลปัญญาอ่อนเพศหญิงระดับรุนแรงจากการสอนโดยใช้หลักการวิเคราะห์งานและมีอุปกรณ์ช่วยจับขอบเอวกางเกงชั้นใน (2545).pdf
2545 ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล นายธีรพล เชื้อสุข Download : ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล(2545).pdf
2545 ศึกษาการได้รับบริการและความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยในของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล พรรณเพ็ญ อมรรัชยาวิจารณ์ Download : ศึกษาการได้รับบริการและความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยในของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล (2545).pdf
2545 ผลการสอนซ่อมเสริมเด็กพูดช้าและเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและภาษาโดยผู้ปกครอง พวงรัตน์ เรืองปรีชา Download : ผลการสอนซ่อมเสริมเด็กพูดช้าและเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและภาษาโดยผู้ปกครอง(2545).pdf
2545 ความคิดเห็นของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนที่มีต่อบริการยาทางไปรษณีย์ของโรงพยาบาลราชานุกูล นางสุรีย์ วิริยะประสาท Download : ความคิดเห็นของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนที่มีต่อบริการยาทางไปรษณีย์ของโรงพยาบาลราชานุกูล (2545).pdf
2545 การศึกษาความสามารถในการใช้กรรไกรตัดกระดาษของนักเรียนปัญญาอ่อนระดับฝึกอบรมได้ที่มี IQ 35-49 ช่วงอายุ9-13 ปี โรงพยาบาลราชานุกูล จากการสอนใช้กรรไกรโดยหลักการวิเคราะห์งาน นางบังอร เทพโกมุท Download : การศึกษาความสามารถในการใช้กรรไกรตัดกระดาษของนักเรียนปัญญาอ่อนระดับฝึกอบรมได้ที่มี IQ 35-49 ช่วงอายุ9-13 ปี โรงพยาบาลราชานุกูล จากการสอนใช้กรรไกรโดยหลักการวิเคราะห์งาน (2545).pdf
2545 การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล ในระยะดำเนินการพัฒนาและเตรียมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล นางศิริพรรณ แสนลัง Download : การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูลในระยะดำเนินการพัฒนาและเตรียมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2545).pdf
2545 การศึกษาการใช้คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรสาธารณสุข นางพัชรี เฉลยกุล นางมนลดา เลาหโรจน์
นางวันทนี ผลสมบูรณ์
Download : การศึกษาการใช้คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรสาธารณสุข (2545).pdf
2544 สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มการงานการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล พรพิมล ธีรนันทน์ อัญชลี วัดทอง
นิลชร เย็นยาซัน
อุบล วรรณกิจ
บุษบา ศรีวรรณ์
Download : สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มการงานการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf
2544 รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร: ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล อุดม เพชรสังหาร ชนิสา เวชวิรุฬห์
พนิดา รัตนไพโรจน์
มาเรียม เกาะประเสริฐ
มนต์สิริ ธรรมศรี
Download : รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf
2544 ผลของการศึกษาความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อด้วยการเล่านิทานกับการดูวีดิทัศน์ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง โรงพยาบาลราชานุกูล นางสุธัญญา อภัยยานุกร นางเฉลา สุขเกษม
นางเกศยุพี วัฒนะธนากร
นายกิตติชัย เฉลยกุล
นายชลอ วิมล
Download : ผลของการศึกษาความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อด้วยการเล่านิทานกับการดูวีดิทัศน์ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง โรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf
2544 ผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนอายุ6-11 ปี จากทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาที่ต่างกัน นายประเสริฐ จุฑา ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย
ญาดา ปิงเมือง
Download : ผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนอายุ6-11 ปี จากทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาที่ต่างกัน (2544).pdf
2544 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยากันชักอย่างถูกต้องของผู้ดูแลบุคคลปัญญาอ่อนในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชานุกูล นางสาวศรีวัฒนา เทอดประวัติ นางสาวบุษกร เล็กเลิศศิริวงศ์
นางสาวมนต์ศิริ ธรรมศรี
นายขจร ทองกิตติกุล
นางสาวศรัณย์พร สัจจะบันดาลใจ
Download : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยากันชักอย่างถูกต้องของผู้ดูแลบุคคลปัญญาอ่อนในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf
2544 ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล ปีงบประมาณ 2543 อุดม เพชรสังหาร ชนิสา เวชวิรุฬห์
พนิดา รัตนไพโรจน์
มาเรียม เกาะประเสริฐ
มนต์สิริ ธรรมศรี
Download : ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล ปีงบประมาณ 2543 (2544).pdf
2544 ความรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล(สปร.)ของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลราชานุกูล พวงเพ็ญ ทวีโต ลัดดา อิษฏ์ญาณ
มาลินี ใจคำวัง
วีณา เชี่ยวไรกุล
ปิยนันท์ บุญเสริม
Download : ความรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล(สปร.)ของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf
2544 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อนในกรุงเทพมหานคร นางลัดดา อิษฏ์ญาณ Download : การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อนในกรุงเทพมหานคร (2544).pdf
2544 การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของเด็กปัญญาอ่อนที่รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในโรงพยาบาลราชานุกูลระหว่างปีพ.ศ. 2540-2543 นางณัชพร นกสกุล Download : การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของเด็กปัญญาอ่อนที่รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในโรงพยาบาลราชานุกูลระหว่างปี พ.ศ. 2540-2543 (2544).pdf
2544 การศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เทคนิคบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล นางสาววลัยพรรณ ศรีสุพรรณราช นางวิยะดา วีรโชติกุล
Download : การศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เทคนิคบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล (2544).pdf
2543 ปัญหาการเรียนรวมของเด็กปัญญาอ่อนในชั้นเรียนปกติ นางสิริมา สิทธิวรรณ Download : ปัญหาการเรียนรวมของเด็กปัญญาอ่อนในชั้นเรียนปกติ (2543).pdf
2543 ความต้องการของผู้ปกครองต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน นางวารุณี สีมากุล Download : ความต้องการของผู้ปกครองต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน (2543).pdf
2543 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะในโรงพยาบาลราชานุกูล รายงานเบื้องต้น นางนพวรรณ ศรีวงค์พานิช นายพรพรต ลิ้มประเสริฐ
นายธันยชัย สุระ
นางสาวนิชรา เรืองดารกานนท์
นางเรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์
นางสาววารุณี เมฆอรียะ
Download : การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะในโรงพยาบาลราชานุกูล รายงานเบื้องต้น (2543).pdf
2542 สัมพันธภาพของบิดามารดาเด็กปัญญาอ่อนวัย 2-7 ปี นางธิดา นพรัตน์ นางช่อทิพย์ วามะนะบุตร
นางจิราวรรณ ธวัชโยธิน
Download : สัมพันธภาพของบิดามารดาเด็กปัญญาอ่อนวัย 2-7 ปี (2542).pdf
2542 ลักษณะทางสังคมของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนที่มาขอรับบริการจากโรงพยาบาลราชานุกูล ธิดา นพรัตน์ Download : ลักษณะทางสังคมของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนที่มาขอรับบริการจากโรงพยาบาลราชานุกูล (2542).pdf
2541 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปัญญาอ่อนวัย 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลราชานุกูล สถาบันราชานุกูล
2541 สาเหตุและปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชานุกูล วัลย์ลิกา สังข์ทอง แพทย์หญิงวารุณี เมฆอรียะ
Download : สาเหตุและปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชานุกูล(2541).pdf
2541 ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี รุจา เล้าสกุล รวมพร สเลลานนท์
ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์
เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์
Download : ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (2541).pdf
2541 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน ชนิสา เวชวิรุฬห์ ยุวดี กิติคุณ
ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์
Download : ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน (2541).pdf
2541 การศึกษาวัยวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข นางชวาลา เธียรหนู นางปัญญา เพ้ญสุวรรณ
นางกัลยา ว่องวาณิช
นางสาวชนิสา เวชวิรุฬห์
นางศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี
นางสาวยุวดี กิติคุณ
นายรัชตะ รัชตะนาวิน
นางนิตยา คชภักดี
นายราเมศร์ วัชรสินธุ์
นางสาวละออ ชัยลือกิจ
นางมัณฑนา ประทีปเสน
Download : การศึกษาวัยวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข (2541).pdf
2541 การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน นางสมจิตต์ ฤทธิ์รักษา นางมัจฉรี โอสถานนท์
นางสาวจันทิมา จินตโกวิท
นางปองลาภ บำรุงชน
Download : การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน (2541).pdf
2540 การศึกษาผลของการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อน สำหรับผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กปัญญาอ่อน สถาบันราชานุกูล
2540 ผลของโปรแกรมการให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง นางรัชนี ดังโพนทอง นางจรีย์ สีต์วรานนท์
นางนิรมัย คุ้มรักษา
Download : ผลของโปรแกรมการให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (2540).pdf
2540 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพของบุคคลปัญญาอ่อนหญิงกรณีศึกษางานเย็บถุงผ้า นางอนงค์ คงถาวร Download : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพของบุคคลปัญญาอ่อนหญิงกรณีศึกษางานเย็บถุงผ้า (2540).pdf
2540 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่นำผู้ป่วยปัญญาอ่อนมารับบริการที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชานุกูล แพทย์หญิงวารุณี เมฆอรียะ นางศิริลักษณ์ วัชเรนทร์วงศ์
นางอัจฉรา พิทักษ์สังข์
นายแสวง กายแก้ว
Download : การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่นำผู้ป่วยปัญญาอ่อนมารับบริการที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชานุกูล (2540).pdf
2540 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาวาลโปรอิคแอซิดในเลือดผู้ป่วยปัญญาอ่อนใน ของโรงพยาบาลราชานุกูล ดวงจันทร์ รัตนมาลัย วารุณี เมฆอรียะ
วัชรา ลินวงศ์
Download : การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาวาลโปรอิคแอซิดในเลือดผู้ป่วยปัญญาอ่อนใน ของโรงพยาบาลราชานุกูล (2540).pdf
2540 การวิจัยประเมินผลโครงการเรียนร่วมนักเรียนปัญญาอ่อนกับนักเรียนปกติ : โครงการเรียนร่วมของโรงพยาบาลราชานุกูล นางสาวศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์ นางสาวเสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์
นางสาวสุจิตรา สุขเกษม
Download : การวิจัยประเมินผลโครงการเรียนร่วมนักเรียนปัญญาอ่อนกับนักเรียนปกติ โครงการเรียนร่วมของโรงพยาบาลราชานุกูล (2540).pdf
2539 การศึกษาความพึงพอใจ บรรยากาศในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล สถาบันราชานุกูล
2539 การประเมินผลการบริการบุคคลปัญญาอ่อนรับไว้ในโรงพยาบาลราชานุกูลระยะสั้นเดือนมีนาคม2539 ถึงเดือนพฤษภาคม2539 สถาบันราชานุกูล
2539 การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการอบรมทักษะการเป็นพ่อแม่เด็กปัญญาอ่อน สถาบันราชานุกูล
2539 การปฏิบัติตัวของครอบครัวต่อบุคคลปัญญาอ่อนก่อนเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลราชานุกูล สถาบันราชานุกูล
2539 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาวะปัญญาอ่อนกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีบุตรมีภาวะปัญญาอ่อน นงลักษณ์ สมแก้ว สุดารักษ์ วรรณรักษ์เจริญ
Download : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาวะปัญญาอ่อนกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีบุตรมีภาวะปัญญาอ่อน (2539).pdf
2538 การศึกษาทัศนคติของมารดาต่อบุตรปัญญาอ่อนกลุ่มDown Syndromeในโครงการกระตุ้นพัฒนาการของฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลราชานุกูล กลุ่มงานจิตวิทยา
2537 การศึกษาความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กราชานุกูล สถาบันราชานุกูล
2537 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ได้ฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะบุคคลปัญญาอ่อน สถาบันราชานุกูล
2536 พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์ Download : พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด(2536).pdf
2535 การศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มีต่อเด็กดาวน์ (2535) รุจา เล้าสกุล และ จินตนา ม้าเร็ว Download : การศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มีต่อเด็กดาวน์ (2535).pdf
2532 ความรู้และการปฎิบัติตนของผู้ปกครองเด็กโครงการปัญญาอ่อนชุมชน รุจา เล้าสกุล ปัญญา เพ็ญสุวรรณ
ยุวดี กิติคุณ
Download : ความรู้และการปฎิบัติตนของผู้ปกครองเด็กโครงการปัญญาอ่อนชุมชน (2532).pdf