การปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19 ม.ค. 2567 ข้อมูลทั้งหมด : 317 งานวิจัย
ปีที่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัยหลัก ผู้ร่วมวิจัย การนำเสนอ เอกสารดาวน์โหลด Link
2566 ผลของชุดฝึกการสอนเขียนพยัญชนะไทย แบบกลุ่มการเขียนหัวเดียว (ตามเข็มนาฬิกา) ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สุพรทิพย์ ภุมมา
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2566 ผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ดูแลที่มีต่อความรู้สึกเป็นภาระการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา รัชดาวรรณ แดงสุข
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2566 การพัฒนารูปแบบการดูแลเฉพาะรายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการระดับรุนแรง จารุวรรณ ประดา 1. ศิริพรรณ แสนลัง
2. วันทนี ผลสมบูรณ์
3. ณภัทร พรหมชู
4. โสภณ สวัสดิ์
วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 66) หน้า 367-379
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/policenurse
2566 การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการวัยเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี ในรูปแบบบริการออนไลน์ กรณีศึกษาสถาบันราชานุกูลในช่วงการระบาดไวรัส COVID-19 นิรมัย คุ้มรักษา 1. จันทนี มุ่งเขตกลาง
2. รัชดาวรรณ แดงสุข
วารสารสุขภาพจิต ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 66) หน้า 321-33
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht
2566 ระดับปัญหาพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา กรทิพย์ วิทยากาญจน์ 1. ศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
2. วีร์ เมฆวิลัย
วารสารราชานุกูล ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/issue/view/42
2566 ความเห็นของผู้ปกครองที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูลต่อการนำ Silver Diamine Fluoride มาใช้ในการยับยั้งฟันผุในเด็กพิเศษ ฐสรรพร เติมทอง วารสารราชานุกูล ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/issue/view/42
2566 The effectiveness of cognitive control training in reducing rumination in adults with major depressive disorder: A systematic review ธนัชพร บราวน์ 1. ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต
2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 และ ประชุมวิชาการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ครั้งที่ 47 เรื่อง “ความรุนแรง:รู้ทัน ป้องกัน บรรเทา Violence: Awareness, Prevention and Reduction” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2566 ประสิทธิผลของระบบยาอัตโนมัติ สถาบันราชานุกูล พัณณพัฒน์ พรรณ์แผ้ว จินตนา ปรัชญาสันติ 1. นำเสนอแบบ Poster presentation ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เรื่อง ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566
2. ตีพิมพ์ในวารสารราชานุกูล ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/issue/view/42
2565 ลักษณะคะแนนของแบบทดสอบ Stanford Binet Intelligence Scale – Fifth Edition (SB5) ในผู้รับบริการออทิสติก ประธาน วงศ์กังแห เลิศจรรยา เสมขำ วารสารราชานุกูล ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/issue/view/42
2565 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อเพิ่มสมาธิ ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง อายุ 6-12 ปี สุจิตรา สุขเกษม วารสารราชานุกูล ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/issue/view/42
2565 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาหน้าจออิเล็กทรอนิกส์และคุณภาพชีวิตในเด็กกลุ่มโรคพัฒนาการระบบประสาทและกลุ่มโรคจิตเวชเด็กอื่นๆ ที่รับบริการในสถาบันราชานุกูล (A stydy of association between screen time and psychological well-being among children with neurodevel ประธาน วงศ์กังแห 1. จันทนี มุ่งเขตกลาง
2. สุชารัตน์ ลิมปนพรัตน์
3. ศิริกันยา เทพขุน
นำเสนอแบบ Poster presentation เป็นภาษาอังกฤษในการประชุม 22th WPA World Congress of Psychiatry ระหว่าง 3-6 ส.ค. 2565
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2565 การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 จันทร์อาภา สุขทัพภ์ 1. ประเสริฐ จุฑา
2. รัชดาวรรณ แดงสุข
1) นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมนักจิตวิทยคลินิกแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-21 ธค 65
- รายงานผลการสำรวจ IQ ในรูปแบบ Oral presentation
- รายงานผลการสำรวจ EQ ในรูปแบบ E-Poster
2) ตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2565;31(1):1-11
3) นำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 ภาคบรรยาย ระหว่างงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566
- Highlight stage
- Symposium
- จัดนิทรรศการ

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2565 ผลการใช้โปรแกรม DSI ด้านการช่วยเหลือตนเองในผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (The effectiveness of using the developmental skill inventory program in parents of children with intellectual disability) อนัญญา อนุพรวัฒนกิจ 1. นิรชร เย็นยาซัน
2. ทิพย์เมธี เมฆพันธุนารถ
นำเสนอแบบ Poster presentation เป็นภาษาอังกฤษในการประชุม 22th WPA World Congress of Psychiatry ระหว่าง 3-6 ส.ค. 2565
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2564 การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันพื้นฐานของผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก นิรมัย คุ้มรักษา 1. นันท์วิภา วนธารกุล
2. พิมพ์ผกา กิติวงค์อิ่น
3. ชวพล ไชยมาลา
นำเสนอผลงานรูปแบบ Oral presentation งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2564 ประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสามัญ (Risperidone solution กับยาต้นตำรับในการรักษาผู้ป่วย Autism spectrum disorders จินตนา ปรัชญาสันติ 1. พรรณพัฒน์ พรรณแผ้ว
2. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์
3. อาภาภรณ์ พึ่งยอด
4. วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ
5. ศิริพร แสนลัง
6. ภาวินี บุญสวรรค์ส่ง
1. นำเสนอผลงานรูปแบบ Virtual Poster presentation ในการประชุม 20th WPA World Congress of Psychiatry ระหว่าง 10-13 มี.ค. 2564
2. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2021): เมษายน-มิถุนายน 2564

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2564 สภาวะในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มารับบริการในสถาบันราชานุกุลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในปี 2563 พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์ 1. นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2564
วันที่ 16-17 กันยายน 2564
2. ตีพิมพ์ใน book of Abstracts งานประชุม The 9th annual scientific meeting of the royal college of dental surgeons of Thailand

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2564 ผลการพัฒนาผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงานในสถานประกอบการ ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว จารุพัชร์ ฉลาดแพย์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/issue/view/42
2564 ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมในการพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กปฐมวัยออทิสติก ภัสสร จิตสงบ 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
2. วารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2564 การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด โดยอาสาสมัครสาธารณสุข: การวิจัยนำร่อง ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1. วีราณี เจริญวงศ์ศักดิ์
2. จารุวรรณ ประดา
3. ทิพย์เมธี เมฆพันธุนารถ
4. ณฐฐาพร พันธ์โยธี
นำเสนอแบบ Oral presentation ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 ภาคบรรยาย ระหว่างงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 Download : การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2564.pdf
Download : 643-0-1645063802.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
https://th.rajanukul.go.th/_admin/file-research/643-0-1645063802.pdf
2564 ผลการใช้โปรแกรมบางพูนโมเดลต่อคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางสติปัญญาอายุ 15-35 ปี วรรณนภา เปรมปรีดา 1. ดวงกมล เอี่ยมเอิบ
2. อัสศลาพัชฐ์ ผ่อนแผ้ว
นำเสนอแบบ Poster presentation เป็นภาษาอังกฤษในการประชุม 22th WPA World Congress of Psychiatry ระหว่าง 3-6 ส.ค. 2565
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2564 Vineland Adaptive Behavior Profiles of children with Autism Spectrum Disorder and comorbid Intellectual Disability ชนนิกานต์ แสวงวิชยพงศ์ 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
2. วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน 2565

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy
2564 The multi-directional reach test in children with Down syndrome สาวิกา พรหมศร วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตีพิมพ์ในวารสาร Hong Kong Physiotherapy Vol. 41, No. 01, pp. 65-74 (2021)
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
https://www.worldscientific.com/doi/full/10.1142/S1013702521500062
2564 A correlation between social quotient scores and Wechsler Intelligence Scale for Children-fourth edition (WISC-IV) scores in autistic spectrum disorder with intellectual disability. ณิชกานต์ วรรณูปถัมภ์ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอในงาน Graduate research forum 2021 an academic conference for Graduate Student ตีพิมพ์ในรูปแบบ proceding ของงาน หน้าที่ 372-383
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
https://drive.google.com/file/d/1McoasJaeM-FGUnJPWcQwqTZyl8iBXHKj/view
2564 การปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล 1.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
2.ประเสริฐ จุฑา
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2564):กันยายน 2564 Download : 17123-5867-PB.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
1.วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 2.ประเสริฐ จุฑา
2564 การเปรียบเทียบทักษะการเคลื่อนไหวระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กทั่วไป อายุ 3-5 ปี นติยากร ชนเก่าน้อย 1.จีรภา จรัสวณิชพงศ์
2.พิมพ์ชนก ใจสว่าง
3.จุฑามาศ เกาะแก้ว
4.ดรุณี ปัดธุลี
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564 Download : 17111-5816-PB.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/issue/view/17111
2563 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของคู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ. 2561 ประเสริฐ จุฑา 1. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
2. รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล
3. ฉัตรมงคล ฉ่ำมาก
1. วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
2. นำเสนอเป็น Virtual Oral presentation ในการประชุม 20th WPA World Congress of Psychiatry ระหว่าง 10-13 มี.ค. 2564

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2563 ผลของการสอนแนะพฤติกรรมการเลี้ยงดูของครอบครัวต่ออาการออทิสติกของเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน ณัฐธรา ทิวาโต 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2563 ผลของการให้คำปรึกษาแนวซาเทียร์แบบกลุ่มที่มีต่อระดับความเครียด ปรารถนา รัตนถิรวรรณ 1. พลิศรา ธรรมโชติ
2. สุวรรณี พุทธิศรี
1. งานวิจัยระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
2. วารสาร สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 66 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564
3. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2563 Difference in the WISC-IV profile of children with ADHD and LD with and without ADHD จันทนี มุ่งเขตกลาง นำเสนอรูปแบบ Poster Presentation ใน Virtual Congress: The 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 2020 (IACAPAP2020)
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2563 เปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบ Stanford Binet Intelligence Scale-Fifth Edition และ Wechsler Nonverbal Scale of ability ในเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องด้านวุฒิภาวะทางสังคม จันทนี มุ่งเขตกลาง สุชารัตน์ ลิมปะนพรัตน์
Download : เปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบ SB5 vs WNV_2563.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 ผลของการใช้สิ่งแวดล้อมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกวัยเรียนอาการรุนแรง ประจักษ์ พุกสุภา จินตนา ยูนิพันธุ์
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 Dental caries experience and oral hygiene status of children with intellectual and developmental disabilities in Bangkok, Thailand ฐสรรพร เติมทอง 1. นำเสนอผลงานรูปแบบ Poster presentation ในการประชุม The World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSISS2019) from the 6-9th August 2019 at the Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Scotland ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562

2. ตีพิมพ์ใน Journal of Intellectual Disability Research Volum 63, part seven, July 2019 ซึ่งเป็น Congress abstract ของงาน IASSISS2019

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากการสังเกตพฤติกรรมโดยครูกับระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นพวรรณ ศรีวงค์พานิช 1. จันทร์อาภา สุขทัพภ์
2. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
3. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (2019)

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 โปรแกรมเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1. จันทร์อาภา สุขทัพภ์
2. ประเสริฐ จุฑา
3. บุษรา คูหพันธ์
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2019)

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 Factors associated with dental caries and oral hygiene among special children at Rajanukul institute ฐสรรพร เติมทอง วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 24 มกราคม-ธันวาคม 2562

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 ผลของพฤติกรรมบำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก นรุตม์ แพงพรมมา 1. จินตนา ยูนิพันธุ์
2. รัชนีกร อุปเสน
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (2019): พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 The WISC-IV profile among of Thai children with ADHD and ASD with and without ADHD จันทนี มุ่งเขตกลาง ตีพิมพ์ใน Journal of Intellectual Disability Research Volum 63, part seven, July 2019 ซึ่งเป็น Congress abstract ในงาน The World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities from the 6-9th August 2019 at the Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Scotland
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 รูปแบบคะแนนจากแบบทดสอบ The Wechsler Intelligence scale for children-Fourth edition (WISC-IV) ของผู้รับบริการสถาบันราชานุกูล จันทนี มุ่งเขตกลาง 1.อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล
2.ณิชกานต์ วรรณูปถัมม์
3.ประธาน วงศ์กังแห
นำเสนองานรูปแบบ Oral presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
Download : รูปแบบคะแนนจากแบบทดสอบ The Wechsler Intelligence scale for children-Fourth edition (WISC-IV) ของผู้รับบริการสถาบันราชานุกูล.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 ผลของโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูลต่อคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา โสภณ สวัสดิ์ Download : ผลของโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูลต่อคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา 2562.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 ผลของโปรแกรมเตรียมจำหน่ายบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางอายุ 15-35 ปี ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลของโปรแกรมเตรียมจำหน่ายบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา 2562.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2562 ผลของการใช้บรรทัดโปร่งใสต่อพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กออทิสติก รุจีรัตน์ จันทรเนตร 1.ศรีนวล ภู่เกตุ
2.อภิญญา ชาวชายโขง
นำเสนองานรูปแบบ Oral presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ Download : ผลของการใช้บรรทัดโปร่งใสต่อพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กออทิสติก (2561).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2562 การสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ 1. นำเสนองานรูปแบบ Poster presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : การสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล 2561.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2562 การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ รังสิมา เทียนทอง 1.จิราธิป นาคสุวรรณ
2.วนัสริน อินทรกำแหง
1. นำเสนองานรูปแบบ Oral presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
2. นำเสนองาน TQM Thainald Quality Conference & The 20th Symposium on TQM-BEST Practice in Thailand (สิงหาคม 2562)
Download : การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 Effects of the TEDA4I Program on Child Development of Children with Development and Intellectual Disabilities พนิดา รัตนไพโรจน์ นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 รูปแบบการจัดระเบียบชุมชนเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยองค์กรสงฆ์ เสาวนีย์ เข็มพุดซา วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (2018)

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 ระดับสติปัญานักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 จันทร์อาภา สุขทัพภ์ 1. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
2. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
3. ประเสริฐ จุฑา
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (2018)
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้โดยประสบการณ์แบบกลุ่มของบิดามารดาต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้น จิรพรรณ สาบุญมา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมต่อการควบคุมตนเองของเด็กออทิสติกวัยก่อนเรียน อายุ 3 – 5 ปี ทิพวัน ค่ายสงคราม 1.จิตรา จำเนียร
2.หทับชนก สุระเสียง
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 ผลของโปรแกรมการเล่นต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย ศิริพรรณ แสนลัง 1.ปริณดา บัวสุวรรณ
2.กิ่งแก้ว พิมพ์ภักดี
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 ผลของโปรแกรมทักษะการแต่งตัวสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 2 – 5 ปี วันทนี ผลสมบูรณ์ 1.อรวรรณ ศรวิชชุมาลี
2.สายฝน เณรจาที
Download : Abstract.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปี พ.ศ.2560 ฐสรรพร เติมทอง 1. นำเสนอกรมสุขภาพจิต ปี 2561
2. นำเสนอผลงานรูปแบบ Poster presentation ในการประชุม The World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities from the 6-9th August 2019 at the Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Scotland
3. วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 24 มกราคม - ธันวาคม 2562
Download : สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปี พ.ศ.2560 (2561).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และทักษะ สำหรับผู้ปกครอง ต่อพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์ 1.พิมพ์ชนก กล้าฤทธิ์ธนรัตน์
2.ณัฐธิรา ทิวาโต
นำเสนองานรูปแบบ Poster presentation การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
Download : ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และทักษะ สำหรับผู้ปกครอง ต่อพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (2561).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก จิรภัทร เปลื้องนุช 1.ชัด ยุงสันเทียะ
2.นรุตม์ แพงพรมมา
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561
2. นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
Download : ผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก (2561).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2561 ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในจังหวัดกาญจนบุรี นิรมัย คุ้มรักษา 1.รัชดาวรรณ์ แดงสุข
2.ธัญหทัย จันทะโยธา
3.เลิศสิริ ราชเดิม
4.ปรารถนา พรมวัง
5.ดวงเดือน เสาร์เทพ
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดกาญจนบุรี (2561).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2561 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญปัญหากับความผาสุกในครอบครัว ของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ Download : ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญปัญหากับความผาสุกในครอบครัว ของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ (2561).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2560 การทดลองใช้ A-Speak Mobile Application เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ชุติวรรณ แก้วไสย 1. นิษฐา อึ้งสุประเสริฐ
2. พิชญ์ยุทธ์ สุนทรถิรพงศ์
3. ปรียาภรณ์ เกียรติสกุลเขตต์
4. อัจฉพันธ์ เรืองสุข
5. ปราโมทย์ บุญทวงศ์

1. นำเสนอในงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 มหกรรมคุณภาพรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 มหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562 มหกรรมคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 และ 29 เมษายน 2562 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

2. นำเสนอใน The 2nd East Asian Regional Conference on Augmentative and Alternative Communication “Uniting Local and International Perspectives” 16-17th November 2019, Taipei, Taiwan

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2560 ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา พฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556 ประเสริฐ จุฑา 1. ศิวาทิตย์ สุวัฒน์พัฒนา
2. อมรรัตน์ ศรีผดุง
3. ณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล
4. กาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์
5. วรวรรณ จุฑา
วารสารราชานุกูล ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2560 ความชุกของประสบการณ์รังแกและโรคร่วมจิตเวชในนักเรียนไทย ศุภรัตน์ เอกอัศวิน จอมสุรางค์ โพธิสัตย์
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2017)

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2560 กรณีศึกษาผลของการใช้ม้าช่วยบำบัดต่อพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียนออทิสติก สุบิน สาวะธรรม 1.ผกาวรรณ สุทธิวงศ์
2.กัญญารัตน์ เหล็กมูล
3.อภิศักดิ์ ประสมศรี
4.สุรชัย พิชยศ
5.เมลดา ควรสมาคม
Download : บทคัดย่อกรณีศึกษาผลของการใช้ม้าช่วยบำบั.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2560 การพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรม อาภาภรณ์ พึ่งยอด วารสารราชานุกูลปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Download : การพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรม 2560.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2560 ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในจังหวัดกาญจนบุรี นิรมัย คุ้มรักษา 1.เลิศสิริ ราชเดิม
2.รัชดาวรรณ์ แดงสุข
3.ธัญหทัย จันทะโยธา
4.อุดมลักษณ์ หารท่าค้อ
5.อมรรัตน์ ศรีผดุง
6.ปรารถนา พรมวัง
7.ดวงเดือน เสาร์เทพ
1. นำเสนอกรมสุขภาพจิต ปี 2561
2. วารสารราชานุกุลปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 61
Download : ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในจังหวัดกาญจนบุรี 2560.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2560 ผลของโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะ ซึมเศร้าหลังคลอด วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ 1. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
2. บุษรา คูหพันธ์
3. วรรณนภา เปรมปรีดา
วารสารราชานุกูลปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Download : การพัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2560.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2560 ผลการพัฒนาทางการรับรู้ทางภาษาในเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมการบำบัดที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยบำบัด ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์
2.ศิริพรรณ แสนลัง
3.ทิพวัน ค่ายสงคราม
4.ชัด ยุงสันเที๊ยะ
วารสารราชานุกูลปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Download : ผลการพัฒนาทางการรับรู้ทางภาษาในเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมการบำบัดที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยบำบัด 2560.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2560 การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 1.ประเสริฐ จุฑา
2.ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี
3.อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Download : การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา 2560.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2560 ผลของโปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมีส่วนร่วมต่อความสามารถในการตัดเล็บของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา จารุวรรณ ประดา 1.ฉลอง วงศ์สุรินทร์
2.เบญจวรรณ ภูชัน
Download : ผลของโปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมีส่วนร่วมต่อความสามารถในการตัดเล็บของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 2560.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2560 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยปกครอง ชุติวรรรณ แก้วไสย 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
2. นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
Download : ผลของการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครอง full.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2559 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยในวัยแรกเกิด 5 ปี ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ และคณะ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2559 ต้นทุนบริการทันตกรรม สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2557 อรอุมา คงทวีเลิศ 1. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 10,1 (ม.ค.-มี.ค. 2559) : 35-42
2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2559 ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของบิดามารดาเด็กโรคกลุ่มอาการออทิซึม มาริษา ตองอ่อน 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2561)
3. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2559 ประสิทธิผลของการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปาก โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ให้ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สถาบันราชานุกูล ชุติวรรณ แก้วไสย มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2559 Enhancing Attention and Self Control of Children with Autism By Using One-Legged Chair ศิริพรรณ แสนลัง นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2559 ผลของโปรแกรม Once-A-Week Group Exercise ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้บกพร่องทางทางสติปัญญาระดับค่อนข้างด้อยที่มีน้ำหนักเกิน จุฑามาศ เกาะแก้ว นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2559 ผลการตรวจติดตามคุณภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงอายุด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2558 นิรมัย คุ้มรักษา นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2559 การประยุกต์ใช้ “สติ” ในการพัฒนากระบวนการทำปราศจากเชื้อเครื่องมือทันตกรรม ฐสรรพร เติมทอง นำเสนอแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2559 The Effect of Using Safe Washing Hands Bottle for Children with Intellectual Disabilities เกศยุพี วัฒนะธนากร นำเสนอแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2559 An evaluation of occupational therapy using sensory integration as the intervention to improve academic skills of school age children with autism ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ 1. อภิศักดิ์ ประสมศรี
2. กัญญารัตน์ เหล็กมูล
3. สุบิน สาวะธรรม
4. สุรชัย พิชยศ
5. เมลดา ควรสมาคม
นำเสนอแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการ IASSID ครั้งที่ 15 World Congress ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2559 ณ Melbourne Convention and Exhibition Center
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2559 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบครอบครัว บำบัดแบบผสมผสานในผู้ปกครอง ผู้บกพร่องทางสติปัญญา สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ 1. ระพีพรรณ คำหอม
2. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
วารสารราชานุกูล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2559 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559 ประเสริฐ จุฑา 1. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
2. จันทร์อาภา สุขทัพภ์
1. นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
2. วารสารราชานุกูล ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561
Download : ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ.2559.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2559 ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกพูดเด็กพูดช้าโดยใช้คู่มือฝึกพูดสำหรับผู้ปกครอง เดือนฉาย แสงรัตนายนต์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 Download : ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกพูดเด็กพูดช้าโดยใช้คู่มือฝึกพูดสำหรับผู้ปกครอง (2559).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2558 การติดตามผลการจัดระบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีปัญหาพัฒนาการในโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2557 พรพิมล ธีรนันทน์ 1. นิรมัย คุ้มรักษา
2. รัชดาวรรณ์ แดงสุข
3. ธัญหทัย จันทะโยธา
4. เอกชัย เกิดสวัสดิ์
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29 ฉบับที่ 3 (2015): กันยายน - ธันวาคม 2558
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2558 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: การฝึกถอดเสื้อทางศีรษะของผู้บกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง ศิริพร พรสัมฤทธิ์ 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน
Download : ศึกษาโปรแกรมฝึกถอดเสื้อทางศรีษะของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง (2558).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2558 สถานะสุขภาพและสมรรถนะทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา เปรมวดี เด่นศิริอักษร 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

3. นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2558 แบบสังเกตพฤติกรรมสำหรับเด็กที่มีระดับ สติปัญญาตํ่ากว่าเกณฑ์ ภาวะบกพร่องของ ทักษะการเรียน โรคสมาธิสั้น และกลุ่มอาการออทิซึม ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
2. ปราณี ต๊ะวิโล
3. ยุวนา ไขว้พันธ์
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2558 การศึกษาผลของกิจกรรมที่มีต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม อัญชลี วัดทอง วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2015): พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2558 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา อารี เวชาคม 1. โสภณ สวัสดิ์
2. จิตรา จำเนียร
3. ทิพย์เมธี สมภิพงษ์
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (2015): กันยายน - ธันวาคม 2558
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2558 ผลของพฤติกรรมบำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก นรุตม์ แพงพรมมา 1. จินตนา ยูนิพันธุ์
2. รัชนีกร อุปเสน
1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2558 ความสัมพันธ์ของการบริการทางสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับกับความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา ศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันราชานุกูล จารุพัชร์ ฉลาดแพทย์ 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นำเสนอในสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2558 ผลของการใช้ท่าบริหารสมองต่อพฤติกรรมสมาธิสั้นของผู้บกพร่องด้านสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 6 – 15 ปี เกศยุพี วัฒนะธนากร Download : ผลของการใช้ท่าบริหารสมองต่อพฤติกรรมสมาธิสั้นของผู้บกพร่องด้านสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 6 – 15 ปี (2558).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2558 ผลการให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก จินตนา มงคลพิทักษ์สุข 1. สิรินรัตน์ พรรณ์แผ้ว
2. มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
Download : ผลการให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก (2558).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2558 โปรแกรมการสื่อสารด้วยภาพในบริการทันตกรรมสำหรับเด็กออทิสติก พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์ 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558

2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2557 ภาวะเสี่ยงหัวใจและเมทาบอลิกจากยาริสเพอริโดนในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา เปรมวดี เด่นศิริอักษร 1. นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ปี 2557
2. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ปี 2557

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2557 การศึกษานำร่องเสื้อแปลงร่างช่วยในการแปรงฟันเด็กบกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์ 1. วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

2. นำเสนอในงานประชุม The 11th East Asian Congress of Health Promotion 2013 in Nanning สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9-10 พ.ย. 2558"

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2557 ปัจจัยเชิงเหตุผลพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก: กรณีศึกษา สถาบันราชานุกูล ขวัญวรัชญ์ ชยาธรธนาวัฒน์ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2558)

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2557 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศสำ หรับ ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ชัด ยุงสันเทียะ 1. นิลชร เย็นยาซัน
2. จิรภัทร เปลื้องนุช
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2557 การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้รับบริการที่ สถาบันราชานุกูลปี 2556 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 1. นาถอนงค์ บำรุงชน
2. ประเสริฐ จุฑา
3. จิรภัทร เปลื้องนุช
4. จินตนา กันทนงค์
วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2557 ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศสำหรับผู้บกพร่อง ด้านพัฒนาการและสติปัญญา ชัด ยุงสันเทียะ นำเสนอแบบ Oral presentation ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 วันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ Download : ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศ สำหรับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา (2559).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2557 ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมทางการพูดระยะก่อนพูดที่มีต่อพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ อายุ 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงศ์ 1.อรวรรณ จูศิริพงศ์กุล
2.พิมพ์ชนก กล้าฤทธิ์ธนรัตน์
3.หทัยกาญจน์ เกี้ยวสันเทียะ
4.สุชาวดี พัฒนผลสุขุม
5.ประภาพรรณ เตชจิตต์โชคเกษม
1. วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2557 บทบาทผู้ดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา: กรณีศึกษาสถาบันราชานุกูล พลอยไพลิน เตวะสุ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2557 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: การใช้แถบริบบิ้นสีเพิ่มทักษะความแม่นยำ ในการโยนลูกบอชชี่ สำหรับเด็กบกพร่อง ทางพัฒนาการและสติปัญญา พรพรรณ กระจะจ่าง 1. นฤมล จารุมาศ
2. พิชาชาญ วิเชียรชาติ
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

2. นำเสนอแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2557 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: การใช้หนังสือเล่านิทานเล่มใหญ่เพื่อสอน เลขในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา วนัสริน อินทรกำแหง 1. จิราธิป นาคสุวรรณ
2. ดนยา ชินเชาวน์
วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2557 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: ผลการใช้แผ่นโฟมยางเพื่อลดพฤติกรรม การลุกออกจากพื้นที่ของเด็กออทิสติก ศรีนวล ภู่เกตุ กรรณิกา ธรรมสัตย์
วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2557 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: ผลของการใช้ท่าบริหารสมองต่อพฤติกรรม สมาธิสั้นในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรง (The Effect of Brain Gym towards Inattention of Children with Severe Intellectual Disabilities ages 6-15 years) เกศยุพี วัฒนะธนากร 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

2. นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2557 การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมพลังอำนาจผู้ดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา นาถอนงค์ บำรุงชน 1. พนิดา รัตนไพโรจน์
2. จารุวรรณ ประดา
1. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2014): พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2557 สภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นิรมัย คุ้มรักษา 1. พรพิมล ธีรนันทน์
2. ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี,
3. บุศรา คูหพันธ์
4. เอกชัย เกิดสวัสดิ์
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ปี 2557 Download : สภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (2557).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2557 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงสร้างซีท สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณัชพร ศุภสมุทร์ 1. สุจิตรา สุขเกษม
2. ปัทมา พนมวัน ณ อยุธยา
3. พรรณทิพา สุขใส
4. พัชรา วงศ์พรชัย
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงสร้างซีท สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษฯ 2557.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2557 ความพร้อมของผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) ต่อการพัฒนาผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน ลมฝน จำปาทอง วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2556 การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้รับบริการที่สถาบันราชานุกูล Clinical Characteristics of Patients Who Attend Medical Care At Rajanukul Institude วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ 1. อนงค์ บำรุงชน
2. ประเสริฐ จุฑา
3. จิรภัทร เปลื้องนุช
4. จินตนา กันทนงค์
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2556 การพัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกในโรงพยาบาลศูนย์ สุธัญญา อภัยยานุกร 1. กิ่งสร เกาะประเสริฐ
2. มาเรียม เกาะประเสริฐ
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2013): พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2556 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา 1. กรทิพย์ วิทยากาญจน์
2. จุฑารัตน์ ขาวละออ
3. สาวอารี อยู่ภู่
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2556 Training Staff in Communities of Personal Oral care for special needs in Thailand ภัตติมา บุรพลกุล นำเสนอแบบ Oral presentation ในงาน The 11th East Asian Cangress of Health promotion 2013 in Nanning, China วันที่ 9 – 10 พ.ย. 2556
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2556 ความชุกของกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ป่วย เด็กและวัยรุ่นที่ได้รับยาริสเพอริโดน ศรัณย์พร สัจจะบันดาลใจ วารสารราชานุกูล ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2556 การประเมินผลโครงการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ต้นแบบบริการผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับทุติยภูมิ ฉันทนา พิกุลทอง 1. ปรารถนา รัตนถิรวรรณ
2. โสภณ สวัสดิ์
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2556 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมของเด็กออทิสติกด้วย Sensory Profile ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ 1.อภิศักดิ์ ประสมศรี
2.กัญญารัตน์ เหล็กมูล
3.สุบิน สาวะธรรม
Download : การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมของเด็กออทิสติกด้วย Sensory Profile.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2556 การพัฒนากลไกติดตามสภาวการณ์เชาวน์ปัญญา และขับเคลื่อนการพัฒนาระดับเชาวน์ปัญญา เด็กไทยในระดับพื้นที่ พรรณพิมล วิปุลากร 1. อมรวิชช์ นาครทรรพ
2. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
วารสารราชานุกูล ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2556 การศึกษาภาวะโรคร่วมในผู้บกพร่องทางสติ ปัญญาที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล พ.ศ. 2555 ประเสริฐ จุฑา 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

2. นำเสนอ ในการประชุม Developing the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshops for Community Mental Health Southeast Asia ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2556 ผลของการใช้สมุดสื่อสารภาพแบบพกพา ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล สุจิตรา สุขเกษม NA วารสารราชานุกูล ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 Download : ผลของการใช้สมุดสื่อสารภาพแบบพกพา ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 2557.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2555 Capacity building of Dental Personnel to Provide Care to Individuals with Special Needs in Thailand ภัตติมา บุรพลกุล นำเสนอแบบ Poster presentation ในงาน The 21st Congress of the International Society for disability and oral health, Australia 2012
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2555 ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษา ที่มีต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดือนหายใจส่วนบน อาจรีย์ แดงโสภณ 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2555 โครงการเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานรักษาความสงบ ในเหตุการความไม่สงบทางการเมือง สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : โครงการเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานรักษาความสงบ ในเหตุการความไม่สงบทางการเมือง.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2555 ผลของพฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก แผนกผู้ป่วยนอก อัญชรส ทองเพ็ชร จินตนา ยูนิพันธุ์ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2012): มกราคม - เมษายน 2555
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2555 การตรวจหาการขาดหายขนาดใหญ่ของยีน Methyl CpG binding protein-2 (MECP2) ในผู้ป่วยไทยที่เป็น เรทซินโดรม ด้วยวิธี Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) ธัยนภัทร วณิชชานนท์ วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : การตรวจหาการขาดหายขนาดใหญ่ของยีน Methyl CpG binding Proteins-2 (MECP 2) ในผู้ป่วยไทยที่เป็นเรทซินโดรม ด้วยวิธี Multiple Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2555 ผลของการทำกลุ่มบำบัดแนวแซทเทียร์ในผู้ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ 1. ปรารถนา รัตนถิรวรรณ
2. ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว
3. ลมฝน จำปาทอง
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ผลของการทำกลุ่มบำบัดแนวแซทเทียร์ในผู้ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2555 การศึกษาหลักไมล์พัฒนาการของเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุแรกเกิดถึง2 ปี ที่มารับบริการจากหน่วยส่งเสริมพัฒนาการโปรแกรมวัยทารก สถาบันราชานุกูล ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี 1. อัญชรส ทองเพ็ชร
2. เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : การศึกษาหลักไมล์พัฒนาการของเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมวัยแรกเกิดถึง 2 ปี ที่มารับบริการ จากหน่วยส่งเสริมพัฒนาการโปรแกรมวัยทารก สถาบันราชานุกูล (2557).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถาบันราชานุกูล เอกวิทย์ ปฏิสัมภิทากุล สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2554 การวิจัยและพัฒนาแบบประเมินและคู่มือการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข จีรภา จรัสวณิชพงศ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2554 การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา: ประสบการณ์สถาบันราชานุกูล มาลี ปรีชาพลสิทธิ์ วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่11 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2554 ผลการบริบาลเภสัชกรรมด้วยการตรวจ genetic polymorphism ของ CYP2D6 และ CYP2C19 ในกลุ่มพัฒนาการล่าช้าสถาบันราชานุกูล มาลี ปรีชาพลสิทธิ์ มัทนา จองกา วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2554 การเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลของการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยากันชักและยาจิตเวช มาลี ปรีชาพลสิทธ์ิ 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : การเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลของการจัดการกับอาการไม่พึงประวงค์จากการใช้ยากันชักและยาจิตเวช (R to R 2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาต้นแบบแผนการสอนอ่านในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร สำหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ณัชพร นกสกุล วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554 Download : รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาต้นแบบแผนการสอนอ่านในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ผลของโปรแกรมเอ็มเอสทีที่มีต่อความสามารถด้านการสื่อความหมายของเด็กออทิสติก สถาบันราชานุกูล ชุติวรรณ แก้วไสย เบญจวรรณ รัญเสวะ
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ผลของโปรแกรมเอ็มเอสทีที่มีต่อความสามารถด้านการสื่อความหมายของเด็กออทิสติก สถาบันราชานุกูล (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ผลของโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบ C E S ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของช่วงวัย 15 ถึง 25 ปี กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันราชานุกูล สมจิตร ไกรศรี มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลของโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบ C E S ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าว.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ผลของโปรแกรม E&R ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการ อัญชลี วัดทอง สละ เตชะมีนา
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ผลของโปรแกรม E&R ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการ (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ผลของการเล่นแบบสร้างสรรค์ที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล พนิดา รัตนไพโรจน์ ศิริพรรณ แสนลัง
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลของการเล่นแบบสร้างสรรค์ที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ผลของการปฏิบัติทางการพยาบาลแบบ CHEETS ที่มีต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี สถาบันราชานุกูล จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์ 1. ลัดดาวัลย์ สุนดารา
2. พิมพ์ชนก กล้าฤทธิ์ธนรัตน์
3. บุษรา ไลวานิช
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลของการปฏิบัติทางการพยาบาลแบบ CHEETS ที่มีต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ผลของการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเล็นที่มีต่อการลดพฤติกรรมซ้ำในเด็กออทิสติกของสถาบันราชานุกูล อภิศักดิ์ ประสมศรี 1.สุบิน สาวะธรรม
2.กัญญารัตน์ เหล็กมูล
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลของการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเล็นที่มีต่อการลดพฤติกรรมซ้ำในเด็กออทิสติกของสถาบันราชานุกูล (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมในเด็กซี.พี พิการซ้ำซ้อนของสถาบันราชานุกูล จีรภา จรัสวณิชพงศ์ 1.ผกาวรรณ สุทธิวงค์
2.นันทิกร บุญยศ
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมในเด็กซี.พี พิการซ้ำซ้อนของสถาบันราชานุกูล (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพ ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล สุจิตรา สุขเกษม 1. รุจีรัตน์ จันทรเนตร
2. จิราธิป นาคสุวรรณ
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพ ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ผลของกระบวนการ Medication Reconciliation ที่มีต่อความคลาดเคลื่อนทางยาของใบสั่งยาผู้ป่วยสถาบันราชานุกูล สิรินรัตน์ พรรณ์แผ้ว มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลของกระบวนการ Medication Reconciliation ที่มีต่อความคลาดเคลื่อนทางยาของใบสั่งยาผู้ป่วยสถาบันราชานุกูล (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ผลของ Focus Cap ที่มีต่อสมาธิการทำงานของบุคคลบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ 1.วิทชา ชื่นอารมย์
2.วัลลยา เบ้าพูนทอง
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ผลของ Focus Cap ที่มีต่อสมาธิการทำงานของบุคคลบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบคัดกรองความเร่งด่วนในแผนกผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล วันทนี ผลสมบูรณ์ 1.อมรรัตน์ ศรีผดุง
2.กัญญารัตน์ เหล็กมูล
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบคัดกรองความเร่งด่วนในแผนกผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 การศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประทีป ใจปา 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : การศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 การวิจัยนำร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 1.ประเสริฐ จุฑา
2.จันทนี มุ่งเขตกลาง
3.อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล

1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : การวิจัยนำร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา (2554).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2554 การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ณัชพร นกสกุล มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงการสร้างซีท สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กรณีศึกษาร.ร.วัดอุทัยธาราม.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2553 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาความเสี่ยงสูงและยาจิตเวช (R to R 2553) มาลี ปรีชาพลสิทธิ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2553 การศึกษาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2552 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน 1. สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
2. ประเสิรฐ จุฑา
3. วันทนี ผลสมบูรณ์
4. ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว
วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553 Download : การศึกษาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2552 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2553 การศึกษาอำนาจจำแนกของเครื่องมือ computerized continuous performance test โดยการเปรียบเทียบค่าสมาธิต่อเนื่องระหว่างเด็กปกติและเด็กสมาธิสั้น ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 1. ชนิสา เวชวิรุฬห์
2. ปราณี ต๊ะวิโล
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2553 ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 หน้า 97-108
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2553 ผลของโปรแกรมราชา 2010 ที่มีต่อการไหลของน้ำลายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในหอผู้ป่วยเด็กเล็ก 1 และหอผู้ป่วยเด็กเล็ก 2 ในสถาบันราชานุกูล (R to R 2553) นิรมัย คุ้มรักษา 1.วาธิษา โนภิระ
2.ทหัยกาญจน์ เกี้ยวสันเทียะ
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ผลของโปรแกรมราชา2010ที่มีต่อการไหลของน้ำลายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2553 ผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปบำบัดที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงเพศหญิง สถาบันราชานุกูล (R to R 2553) ฐสรรพร เติมทอง 1. นิลชร เย็นยาซัน
2. นันท์วิภา วนธารกุล
3. จิรภัทร เปลื้องนุช
วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 Download : ผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปบำบัดที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงเพศหญิง สถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2553 ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาที่มีต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (R to R 2553) อาจรีย์ แดงโสภณ 1. วิยะดา เมภัสสกุล
2. มาเรียม เกาะประเสริฐ
3. อัญชรส ทองเพ็ชร
วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 Download : ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาที่มีต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (R to R 2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2553 ผลของโปรแกรม A2M ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากับผู้ปกครอง (R to R 2553) จารุวรรณ ประดา 1. ณิราวรรณ กุลวงศ์
2. ปรารถนา พรมวัง
3. เบญจวรรณ ภูชัน
วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Download : ผลของโปรแกรมA2Mที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2553 ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล (R to R 2553) สาริกา แก้วน้ำ 1. สุพรทิพย์ ภุมมา
2. ประทีป สุทัศน์
3. รังสิมา อุดมกิจ
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2553 ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม กัญญารัตน์ เหล็กมูล 1. ผกาวรรณ สุทธิวงศ์
2. อภิศักดิ์ ประสมศรี
วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 Download : ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม (2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2553 ผลการใช้โปรแกรมครอบครัวต่อการรับรู้สมรรถนะ พฤติกรรมการดูแลของครอบครัว และพัฒนาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (R to R 2553) จารุวรรณ ประดา 1. ณิราวรรณ กุลวงศ์
2. ปรารถนา พรมวัง
3. เบญจวรรณ ภูชัน
วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวามคม 2554 Download : ผลการใช้โปรแกรมครอบครัวต่อการรับรู้สมรรถนะ พฤติกรรมการดูแลของครอบครัวและพัฒนาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2553 ผลการใช้โปรแกรม ARS ต่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล (R to R 2553) พนิดา รัตนไพโรจน์ 1. ทิพวัน ค่ายสงคราม
2. อุดมลักษณ์ หารท่าค้อ
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลการใช้โปรแกรมARSต่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2553 ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล (R to R 2553) ประเสริฐ จุฑา 1.จันทนี มุ่งเขตกลาง
2.อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล
3.ปราณี ต๊ะวิโล
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล (R to R 2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2553 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบในยีน CYP2D6 และ CYP2C19 ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา มัทนา จองกา 1. ธันยภัทร วณิชชานนท์
2. มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
3. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์
วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวามคม 2554 Download : การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบในยีน CYP2D6 และ CYP2C19 ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา (2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2553 การใช้สารสกัดเซริซิน (sericin) ทดแทนการใช้ซีรัมของตัวอ่อนในลูกวัวในการเพาะเลี้ยงโครโมโซมมนุษย์ ภิริญา สมิตร 1. ศรัณย์พร สัจจะบันดาลใจ
2. อิศรา รังรงทอง
3. สุภาวดี ดีการกระทำ
4. ณศิกาณ ม่วงกล่อม
5. ธันยภัทร วณิชชานนท์
6. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์
วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555 Download : การใช้สารสกัดเซริซิน (sericin) ทดแทนการใช้ซีรัมของตัวอ่อนในลูกวัวในการเพาะเลี้ยงโครโมโซมมนุษย์ (2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2553 การใช้โปรแกรมครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ ในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ 1. ปรารถนา รัตนถิรวรรณ
2. ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : การใช้โปรแกรมครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ ในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา (2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2553 การคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากโพรงประสาทฟันและกระดูกเบ้าฟัน ฐสรรพร เติมทอง 1. วินิรมล ศรีวัฒนา
2. ธันยภัทร วณิชชานนท์
3. ณศิกาณ ม่วงกล่อม
4. มัทนา จองกา

วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวามคม 2554 Download : การคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากโพรงประสาทฟันและกระดูกเบ้าฟัน (2553).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2552 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมดนตรีและอุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวต่อพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง สุธัญญา อภัยยานุกร 1. จิรภัทร เปลื้องนุช
2. ชัด ยุงสันเทียะ
วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2552 ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ที่ได้รับการจัดกรรมการเล่นแบบร่วมมือ อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2. วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
3. วารสารการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 2553 หน้า 69-76
Download : ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ที่ได้รับการจัดกรรมการเล่นแบบร่วมมือ.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2552 ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองจากการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ปรารถนา รัตนถิรวรรณ 1. วันทนี ผลสมบูรณ์
2. ภาวินี บุญสวรรค์ส่ง
3. ภัตติมา บุรพลกุล
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองจากการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2552 โปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมสำหรับเด็กแอสเปอร์เกอร์ซินโดรม: โปรแกรมนักสืบน้อย เบญจวรรณ รัญเสวะ จันทนี มุ่งเขตกลาง วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552 Download : โปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมสำหรับเด็กแอสเปอร์เกอร์ซินโดรม โปรแกรมนักสืบน้อย.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2552 การศึกษาผลของการใช้คู่มือฝึกอบรม หลักสูตรการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม สำหรับวิทยากร จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2552 รายงานวิจัย เครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน พรรณพิมล วิปุลากร มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2552 ผลของโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยใน สถาบันราชานุกูล จารุวรรณ ประดา 1. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์
2. ดารกา แสงสุกใส
3. วิยะดา เมภัสสกุล
4. จารวี คชวงษ์
วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552 Download : ผลของโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยใน สถาบันราชานุกูล.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2552 ศึกษาผลของเกมส์มหาสนุกต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 6-12 ปี สถาบันราชานุกูล เกศยุพี วัฒนะธนากร 1. เอกวิทย์ ปฏิสัมภิทากุล
2. ฉลอง วงศ์สุรินทร์
3. วรรณนภา เปรมปรีดา
4. จิรภัทร เปลื้องนุช
วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552 Download : ผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงอายุ 6-12 ปี สถาบันราชานุกูล (2552).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2551 การประเมินผลโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สดใส คุ้มรักษา วารสารราชานุกูล ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551 Download : การประเมินผลโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2551 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 1. ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี
2. อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล
3. พรพิมล ธีรนันท์
4. รัชดาวรรณ์ แดงสุข
5. นิรมัย คุ้มรักษา
6. ชุติวรรณ แก้วไสย
7. จีรภา จรัสวนิชพงศ์
วารสารราชานุกูล ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2551 ข้อจำกัดและอุปสรรคของทันตแพทย์ต่อการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในประเทศไทย ภัตติมา บุรพลกุล วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2551 การพัฒนาชุดการสอนอ่านคำศัพท์ หมวดของกินและหมวดเครื่องใช้ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ช่วงอายุ 8-12 ปี วิชาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร สาริกา แก้วน้ำ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2551 ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ สถาบันราชานุกุล ปีงบประมาณ 2550 ภัตติมา บุรพลกุล วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) 80-90
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2551 ศึกษาความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วงอายุ 13-15 ปี หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า วนัสริน อินทรกำแหง มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2551 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนของผู้ดูแล สุรภา สุขารมย์ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2551 ผลการใช้โปรแกรมพี่ช่วยเหลือน้องในบุคลบกพร่องทางสติปัญญาอายุ 6-16 ปี ลักขณา ทองกิตติกุล 1. พัชรี เฉลยกุล
2. พนิดา รัตนไพโรจน์
1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2550 โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลบุคคลปัญญาอ่อน สุรภา สุขารมย์ 1. อุบล วรรณกิจ
2. สุธัญญา อภัยยานุกร
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2550 การประเมินการใช้ยาริสเพอริโดนของผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล มาลี ปรีชาพลสิทธิ์ มาลัย สถิรพันธ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550 Download : การประเมินการใช้ยาริสเพอริโดนของผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2550 ประสบการณ์ดูแลเด็กปัญญาอ่อนของมารดา อุบล วรรณกิจ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2550 การรับรู้สมรรถนะในการดูแลของผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนที่รับไว้ประเภทผู้ป่วยใน สถาบันราชานุกูล อุบล วรรณกิจ จารุวรรณ ประดา นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ตีพิมพ์ในเอกสาร Proceeding ของงาน หน้า 95
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2549 เครือข่ายชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2549
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2549 คะแนนความสามารถทางสติปัญญา (intelligence Quoteint) ของเด็กอายุ 6-16 ปี ที่มาใช้บริการงานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล ด้วยแบบทดสอบ Wechsler intelligence scale for children-third edition (WISC-III.Wechsler 1991) ญาดา ธงธรรมรัตน์ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2549 ผลของโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัยออทิสติก ญาดา ธงธรรมรัตน์ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2549 การพยาบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน. อัญชลี วัดทอง นำเสนอในประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 5, ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ จากหลังคาแดงสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2549 ตีพิมพ์ใน Preceeding งาน หน้า 173.
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2549 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ ภาระการดูแลกับความผาสุกโดยทั่วไป ของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ลวัณรัตน์ วิริยะประสาท 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550
2. นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
3. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2549 การศึกษาการพยาบาลที่เน้นสิ่งแวดล้อมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปัญญาอ่อน สถาบันราชานุกูล ชัด ยุงสันเทียะ 1. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2549 ประสิทธิผลของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ในโรงเรียนราชานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ณัชพร นกสกุล 1.สาริกา แก้วน้ำ
2.สุภลักษณ์ ชัยภาณุเกียรติ์
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ประสิทธิผลของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในโรงเรียนราชานุกูล.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2548 รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชานุกูล ปีการศึกษา 2546-2547 สุจิตรา ศรีสุโร วารสารราชานุกูล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2548
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2548 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชานุกูล สถาบันราชานุกูล สุจิตรา ศรีสุโร มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2548 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชานุกุล สุจิตรา ศรีสุโร วารสารราชานุกูล ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2548 การตัดและตกแต่งเหงือก (Gingivectomy & Genioplasty) เพื่อการอุดฟัน Class II ในผู้ป่วย Tuberous sclerosis ที่มีประวัติเนื้องอกหัวใจแต่กำเนิด ร่วมกับการชักและมีประวัติแพ้ยา Amoxicillin: รายงานผู้ป่วยหนึ่งราย ฐสรรพร เติมทอง วารสารราชานุกูล ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2548 การศึกษาอายุพัฒนาการของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ที่มารับบริการจากหน่วยส่งเสริมพัฒนาการโปรแกรมวัยทารกและวัยเตาะแตะ สถาบันราชานุกูล ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี 1. ชนิสา เวชวิรุฬห์
2. นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
3. วรรณี สีดาคำ
วารสารราชานุกูล ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2548
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2548 ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการขยายเครือข่ายของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนของสมาชิกในครอบครัว สุธัญญา อภัยยานุกร 1.พรรณเพ็ญ อมรรัชยาวิจารณ์
2.ชัด ยุงสันเทียะ
3.ณิราวรรณ กุลวงศ์
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการขยายเครือข่ายของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนของสมาชิกในครอบครัว (2548).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2548 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ระหว่างปี พ.ศ.2534-2545 ประเสริฐ จุฑา 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550
2. นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
3. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ระหว่างปี พ.ศ.2534-2545 (2548).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2548 การเปรียบเทียบการจับดินสอของเด็ก Down Syndromeที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล โดยการปรับความลาดเอียงของพื้นรองเขียน ขนาด และความยาวของอุปกรณ์การเขียน ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : การเปรียบเทียบการจับดินสอของเด็กDown Syndromeที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2547 การประเมินผลทักษะการช่วยเหลือคนเองของบุคคลปัญญาอ่อน หลังผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นจากโรงพยาบาลราชานุกูล มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน วารสารราชานุกูล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2547
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2547 การศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลทันตสุขภาพและสภาวะทันตสุขภาพของเด็กในหอผู้ป่วยสถาบันราชานุกูล จากการจัดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากในหอผู้ป่วย ฐสรรพร เติมทอง วินิรมล ศรีวัฒนา วารสารราชานุกูล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2547
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2547 การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและผลข้างเคียงของยาฟีนัยโตอินในผู้ป่วยของสถาบันราชานุกูล มาลี ปรีชาพลสิทธิ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2547
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2547 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของครอบครัวกับความสามารถในการคบเพื่อนของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย ดารกา แสงสุกใส วารสารราชานุกูล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2547
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2547 ความคิดเห็นของผู้ปกครองของบุคคลปัญญาอ่อนที่มีต่อบริการยาไปรษณีย์ของสถาบันราชานุกูล สุรีย์ วิริยะประสาท วารสารราชานุกูล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2547
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2547 ศึกษาความสามารถในการล้างมือของเด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลาง อายุ 3-6 ปี สถาบันราชานุกูล จากการสอนล้างมือโดยใช้ภาพประกอบ วิภาดา ดามพ์สุกรี วารสารราชานุกูล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2547
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2547 ทรรศนะของครูต่อการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมจิตร ไกรศรี วารสารราชานุกูล ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2547
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2547 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอนเพศศึกษา ของพ่อแม่เด็กปัญญาอ่อน อายุ 6-18 ปี ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร ณัชพร นกสกุล ทีมงานการศึกษาพิเศษ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2547 การประเมินผลโครงการพัฒนาบริการด้วยรูปแบบหอผู้ป่วยครอบครัว มัจฉรี โอสถานนท์ 1. พนิดา รัตนไพโรจน์
2. สุธัญญา อภัยยานุกร
1. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2547
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2547 ผลของการปฏิบัติการพยาบาลในระบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กปัญญาอ่อนและความพึงพอใจของผู้ดูแล อุบล วรรณกิจ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2547 ศึกษาการจับดินสอของเด็กDown Syndrome อายุ 1- 3 ปี ที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ Download : ศึกษาการจับดินสอของเด็กDown Syndrome อายุ 1- 3 ปี ที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล (2547).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2547 ภาวะสุขภาพของบุคลากรสถาบันราชานุกูล มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2547
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : ภาวะสุขภาพของบุคลากรสถาบันราชานุกูล (2547).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2547 ผลของการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ทักษะวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กสมองพิการที่มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย ช่วงอายุ 6-10 ปี ในโรงเรียนราชานุกูล ณัชพร นกสกุล ทีมงานการศึกษาพิเศษ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลของการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ทักษะวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กสมองพิการที่มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย ช่วงอายุ 6-10 ปี ในโรงเรียนราชานุกูล (2547).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2547 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ปกครองของบุคคลปัญญาอ่อนที่รับไว้ในสถาบันราชานุกูลมีสุขภาพจิตดี ธีรภา เกษประดิษฐ์ Download : ปัจจัยที่ทำให้ผู้ปกครองของบุคคลปัญญาอ่อนที่รับไว้ในสถาบันราชานุกูลมีสุขภาพจิตดี (2547).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2547 คุณภาพชีวิตของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน มณีรัตนฺ์ สุรวงษ์สิน 1. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2547
2. มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
Download : คุณภาพชีวิตของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2547 ความต้องการการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนที่บ้าน จันทิมา จินตโกวิท 1.จารุวรรณ ประดา
2.จิรภัทร เปลื้องนุช
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ความต้องการการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนที่บ้าน (2547).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2547 การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำความรู้ไปใช้ และความต้องการกิจกรรมวิชาการจากการจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากรสถาบันราชานุกูล เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำความรู้ไปใช้ และความต้องการกิจกรรมวิชาการ จากการจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2546 การเตรียมความพร้อมเด็กปัญญาอ่อนสู่ชุมชน โดยครอบครัวมีส่วนร่วม สุจิตรา ศรีสุโร วารสารราชานุกูล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2546
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2546 การใช้หลักสูตรของครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ณัชพร นกสกุล วารสารราชานุกูล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2546
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2546 สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล พรพิมล ธีรนันทน์ 1. อัญชลี วัดทอง
2. นิลชร เย็นยาซัน
3. อุบล วรรณกิจ
4. บุษยา ศรีวรรณ์
วารสารราชานุกูล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2546
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2546 โครงการนำร่องพัฒนาบริการด้วยรูปแบบ Family Ward พนิดา รัตนไพโรจน์ N/A 1. การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 223. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)
2. เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2546 Effects of playing program on social skill of early childhood autism ศิริพรรณ แสนลัง นำเสนอผลงานรูปแบบ Virtual Poster presentation ในการประชุม 20th WPA World Congress of Psychiatry ระหว่าง 10-13 มี.ค. 2564
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2546 การประเมินผลการใช้แบบฝึกหัดสำเร็จรูปการเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยผู้ปกครอง สุภลักษณ์​ ชัยภาณุเกียรติ์
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2546 ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุ3-6 ปี นิรมัย คุ้มรักษา 1.โสภณ สวัสดิ์
2.ประภาพรรณ เตชจิตต์โชคเกษม
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุ3-6 ปี (2546).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2546 การศึกษาความสามารถในการจำคำภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนราชานุกูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ณัชพร นกสกุล มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : การศึกษาความสามารถในการจำคำภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนราชานุกูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2546).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2546 การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน กัลยา ว่องวาณิช 1. เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์
2. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์
3. วัลย์ลิกา สังข์ทอง
4. สุจิตรา ศรีสุโร
5. ชุฑามาศ เชื้อสีห์แก้ว
6. ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์
7. ชนิสา เวชวิรุฬห์
8. ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี
9. ฉันทนา พิกุลทอง
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน (2546).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 การศึกษาระบาดวิทยาของผู้ป่วยสมองพิการ ที่โรงพยาบาลราชานุกูล ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2543 ธวัชชัย ใจคำวัง วารสารราชานุกูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2545
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2545 การสำรวจเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิต ของเด็กไทยด้วยโอกาสในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานคร ปี 2544 สุรภา สุขารมย์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2545
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2545 การสำรวจสมรรถภาพทางร่างกายของบุคลากร โรงพยาบาลราชานุกูล ปี 2544 มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน วารสารราชานุกูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2545 การศึกษาความสามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษของบุคคลปัญญาอ่อนระดับรุนแรง (I.Q. น้อยกว่า 30) อายุ 8-15 ปี หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชานุกูล จากเทคนิคฝึกใช้ไม้หนีบผ้าเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อมือก่อนการสอนการใช้กรรไกรตัดกระดาษ ชัด ยุงสันเทียะ วารสารราชานุกูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2545 ผลของการให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้ยากันชักของผู้ดูแลบุคคลปัญญาอ่อนที่เป็นโรคลมชัก ศรีวัฒนา เทอดประวัติ กมลวรรณ ตันติพิพัฒน์สกุล วารสารราชานุกูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2545 ผลการศึกษาแนวทางการลดปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่เกิดจากการเลี้ยงดูในบุคคลปัญญาอ่อน อายุ 3-6 ปี ก่อนเข้าเรียนและสู่ชุมชนโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วม สุจิตรา ศรีสุโร วารสารราชานุกูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2545 ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน 4 ภาค ธีรภา เกษประดิษฐ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 การดำรงค์ชีวิตของคนปัญญาอ่อน : การสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เรียนจบจากโรงเรียนราชานุกูล ปี 2539-2545 สาริกา แก้วน้ำ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ ความพร้อมขององค์การ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช จารุวรรณ ประดา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 ศึกษาความสามารถฝึกบุคคลปัญญาอ่อนเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของผู้ปกครองและความสามารถเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของบุคคลปัญญาอ่อนอายุ 1 ปีครึ่ง-6ปี ที่ผู้ปกครองได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุสำหรับบุคคลปัญญาอ่อน ดวงพร จองพิพัฒนพงษ์ Download : ศึกษาความสามารถฝึกบุคคลปัญญาอ่อนเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของผู้ปกครองและความสามารถเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของบุคคลปัญญาอ่อนอายุ 1 ปีครึ่ง-6ปี ที่ผู้ปกครองได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุ.pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2545 ศึกษาความสามารถถอดและใส่กางเกงชั้นในเพื่อขับถ่ายของบุคคลปัญญาอ่อนเพศหญิงระดับรุนแรงจากการสอนโดยใช้หลักการวิเคราะห์งานและมีอุปกรณ์ช่วยจับขอบเอวกางเกงชั้นใน ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ศึกษาความสามารถถอดและใส่กางเกงชั้นในเพื่อขับถ่ายของบุคคลปัญญาอ่อนเพศหญิงระดับรุนแรงจากการสอนโดยใช้หลักการวิเคราะห์งานและมีอุปกรณ์ช่วยจับขอบเอวกางเกงชั้นใน (2545).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล ธีรพล เชื้อสุข มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล(2545).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 ศึกษาการได้รับบริการและความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยในของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล พรรณเพ็ญ อมรรัชยาวิจารณ์ มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ศึกษาการได้รับบริการและความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยในของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล (2545).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 ผลการสอนซ่อมเสริมเด็กพูดช้าและเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและภาษาโดยผู้ปกครอง พวงรัตน์ เรืองปรีชา มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ผลการสอนซ่อมเสริมเด็กพูดช้าและเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและภาษาโดยผู้ปกครอง(2545).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 ความคิดเห็นของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนที่มีต่อบริการยาทางไปรษณีย์ของโรงพยาบาลราชานุกูล สุรีย์ วิริยะประสาท มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : ความคิดเห็นของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนที่มีต่อบริการยาทางไปรษณีย์ของโรงพยาบาลราชานุกูล (2545).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 การศึกษาความสามารถในการใช้กรรไกรตัดกระดาษของนักเรียนปัญญาอ่อนระดับฝึกอบรมได้ที่มี IQ 35-49 ช่วงอายุ9-13 ปี โรงพยาบาลราชานุกูล จากการสอนใช้กรรไกรโดยหลักการวิเคราะห์งาน บังอร เทพโกมุท มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : การศึกษาความสามารถในการใช้กรรไกรตัดกระดาษของนักเรียนปัญญาอ่อนระดับฝึกอบรมได้ที่มี IQ 35-49 ช่วงอายุ9-13 ปี โรงพยาบาลราชานุกูล จากการสอนใช้กรรไกรโดยหลักการวิเคราะห์งาน (2545).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล ในระยะดำเนินการพัฒนาและเตรียมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ศิริพรรณ แสนลัง มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูลในระยะดำเนินการพัฒนาและเตรียมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2545).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2545 การศึกษาการใช้คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรสาธารณสุข พัชรี เฉลยกุล 1.มนลดา เลาหโรจน์
2.วันทนี ผลสมบูรณ์
มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล Download : การศึกษาการใช้คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรสาธารณสุข (2545).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 ความต้องการของบิดามารดาในการรอเรียกรับบริการในโรงพยาบาลราชานุกูล นพวรรณ ศรีวงค์พานิช วารสารราชานุกูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2544 ตัวแปรเกี่ยวกับครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของพี่น้องเด็กดาวน์ซินโดรม พนิดา รัตนไพโรจน์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2544 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่นำผู้ป่วยปัญญาอ่อนมารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชานุกูล มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน วารสารราชานุกูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2544 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับคุณภาพการให้บริการสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง และมีพฤติกรรมท้าทาย ในเวลล์ ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2544 การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนและผู้ปกครองที่รับการสงเคราะห์ค่าอาหาร ในการฝึกอบรมของโรงพยาบาลราชานุกูล สุรีย์ วิริยะประสาท วัลย์ลิกา สังข์ทอง วารสารราชานุกูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2544 การใช้ยากับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชานุกูล มาลี ปรีชาพลสิทธิ์ วารสารราชานุกูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2544 ความพึงพอใจและความคาดหวังในผู้ปกครองเด็กปัญญาอ่อนต่องานบริการของโรงพยาบาลราชานุกูล มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน 1. ศรีวัฒนา เทิดประวัติ
2. พรรลภา คล้ายแย้ม
วารสารราชานุกูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 จิตวิทยาการเรียนร่วมของเด็กปัญญาอ่อน ยุวดี กิติคุณ วารสารราชานุกูล ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครอบครัว อัญชลี วัดทอง 1. นวลนิตย์ วิชชาพิณ
2. พรพิมล ธีรนันท์
1. นำเสนอใน Proceeding ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 ""ความสุขที่พอเพียง"" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 47-48
2. เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 วิจัยติดตามเด็กในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลราชานุกูล พ.ศ.2531-2541 คณะกรรมการส่งเสริมพัฒาการ เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ของผู้ปกครองในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนก่อน-หลังมารับบริการที่โรงพยาบาลราชานุกูล ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว 1. ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย
2. ผกาวรรณ สุทธิวงศ์

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มการงานการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล พรพิมล ธีรนันทน์ 1.อัญชลี วัดทอง
2.นิลชร เย็นยาซัน
3.อุบล วรรณกิจ
4.บุษบา ศรีวรรณ์
Download : สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มการงานการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร: ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล อุดม เพชรสังหาร 1.ชนิสา เวชวิรุฬห์
2.พนิดา รัตนไพโรจน์
3.มาเรียม เกาะประเสริฐ
4.มนต์สิริ ธรรมศรี
Download : รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2544 ผลของการศึกษาความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อด้วยการเล่านิทานกับการดูวีดิทัศน์ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง โรงพยาบาลราชานุกูล สุธัญญา อภัยยานุกร 1.เฉลา สุขเกษม
2.เกศยุพี วัฒนะธนากร
3.กิตติชัย เฉลยกุล
4.ชลอ วิมล
1. นำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 ""ความสุขที่พอเพียง"" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 หน้า 142
2. เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Download : ผลของการศึกษาความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อด้วยการเล่านิทานกับการดูวีดิทัศน์ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง โรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2544 ผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนอายุ6-11 ปี จากทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาที่ต่างกัน ประเสริฐ จุฑา 1.ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย
2.ญาดา ปิงเมือง
Download : ผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนอายุ6-11 ปี จากทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาที่ต่างกัน (2544).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยากันชักอย่างถูกต้องของผู้ดูแลบุคคลปัญญาอ่อนในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชานุกูล ศรีวัฒนา เทอดประวัติ 1.บุษกร เล็กเลิศศิริวงศ์
2.มนต์ศิริ ธรรมศรี
3.ขจร ทองกิตติกุล
4.ศรัณย์พร สัจจะบันดาลใจ
Download : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยากันชักอย่างถูกต้องของผู้ดูแลบุคคลปัญญาอ่อนในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล ปีงบประมาณ 2543 อุดม เพชรสังหาร 1.ชนิสา เวชวิรุฬห์
2.พนิดา รัตนไพโรจน์
3.มาเรียม เกาะประเสริฐ
4.มนต์สิริ ธรรมศรี
วารสารราชานุกูล ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2545 Download : ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล ปีงบประมาณ 2543 (2544).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 ความรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล(สปร.)ของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลราชานุกูล พวงเพ็ญ ทวีโต 1.ลัดดา อิษฏ์ญาณ
2.มาลินี ใจคำวัง
3.วีณา เชี่ยวไรกุล
4.ปิยนันท์ บุญเสริม
Download : ความรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล(สปร.)ของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลราชานุกูล (2544).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อนในกรุงเทพมหานคร ลัดดา อิษฏ์ญาณ Download : การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อนในกรุงเทพมหานคร (2544).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของเด็กปัญญาอ่อนที่รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในโรงพยาบาลราชานุกูลระหว่างปีพ.ศ. 2540-2543 ณัชพร นกสกุล Download : การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของเด็กปัญญาอ่อนที่รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในโรงพยาบาลราชานุกูลระหว่างปี พ.ศ. 2540-2543 (2544).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2544 การศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เทคนิคบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล วลัยพรรณ ศรีสุพรรณราช วิยะดา วีรโชติกุล
Download : การศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เทคนิคบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล (2544).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2543 การศึกษาทางคลินิกของเด็กซีพีบราลพัลซี่ในงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลราชานุกูล ชุฑามาศ เชื้อสีห์แก้ว วารสารราชานุกูล ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2543
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2543 การพยาบาลและฝึกอบรมบุคคลปัญญาก่อนระดับรุนแรง นวลนิตย์ วิชชาพิณ วารสารราชานุกูล ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2543
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2543 การประเมินและวิเคราะห์โครงการจ้างงานบุคคลปัญญาก่อน วัลย์ลิกา สังข์ทอง 1. วารสารราชานุกูล ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2543
2. นำเสนอในประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2543 ปัญหาการเรียนรวมของเด็กปัญญาอ่อนในชั้นเรียนปกติ สิริมา สิทธิวรรณ Download : ปัญหาการเรียนรวมของเด็กปัญญาอ่อนในชั้นเรียนปกติ (2543).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2543 ความต้องการของผู้ปกครองต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน วารุณี สีมากุล Download : ความต้องการของผู้ปกครองต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน (2543).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2543 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะในโรงพยาบาลราชานุกูล รายงานเบื้องต้น นพวรรณ ศรีวงค์พานิช 1.พรพรต ลิ้มประเสริฐ
2.ธันยชัย สุระ
3.นิชรา เรืองดารกานนท์
4.เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์
5.วารุณี เมฆอรียะ
Download : การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะในโรงพยาบาลราชานุกูล รายงานเบื้องต้น (2543).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2542 ปัญหาจิตเวชในบุคคลปัญญาอ่อน แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชานุกูล วารุณี เมฆอรียะ วัลย์ลิกา สังข์ทอง วารสารราชานุกูล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2542
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2542 การศึกษาความเครียดในผู้ปกครอง ที่มีบุตรปัญญาอ่อนที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชานุกูล มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน วารสารราชานุกูล ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2542
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2542 การศึกษาความสามารถซักผ้าด้วยมือของบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง อายุ 14-18 ปี จากการสอนเป็นกลุ่มเชิงวิเคราะห์งาน จรีย์ สีต์วรานนท์ 1. อัจฉรา ภาคธูป
2. ลักขณา ทองกิตติคุณ
3. แสงเดือน เพชรชู
4. สุธัญญา อภัยยานุกร
วารสารราชานุกูล ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2543
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2542 สัมพันธภาพของบิดามารดาเด็กปัญญาอ่อนวัย 2-7 ปี ธิดา นพรัตน์ 1.ช่อทิพย์ วามะนะบุตร
2.จิราวรรณ ธวัชโยธิน
Download : สัมพันธภาพของบิดามารดาเด็กปัญญาอ่อนวัย 2-7 ปี (2542).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2542 ลักษณะทางสังคมของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนที่มาขอรับบริการจากโรงพยาบาลราชานุกูล ช่อทิพย์ วามะนะบุตร ธิดา นพรัตน์ Download : ลักษณะทางสังคมของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนที่มาขอรับบริการจากโรงพยาบาลราชานุกูล (2542).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2541 การศึกษาอายุมารดาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ และการนำบุตรรับบริการที่โรงพยาบาลราชานุกูล ปี พ.ศ. 2531-2535 กัณฐัศ ศุภกาญจนภันติ 1. จักรพบ ป้อมนภา
2. อรนุช จุชาต
วารสารราชานุกูล ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2541
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2541 การเปรียบเทียบความพร้อมความเข้าใจภาษาและความคงทนในการจำของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาวัยก่อนเรียนอายุ 3-6 ปี ระหว่างการฝึคกความพร้อมเป็นรายกลุ่มกับการฝึกความพร้อมเป็นรายบุคคล วันทนี ผลสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2541 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปัญญาอ่อนวัย 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลราชานุกูล สุจิตรา ศรีสุโร 1. พนิดา รัตนไพโรจน์
2. ฉันทนา พิกุลทอง
1. เป็นรายงานการวิจัยในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลราชานุกูล พ.ศ. 2542
2. เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2541 สาเหตุและปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชานุกูล วัลย์ลิกา สังข์ทอง วารุณี เมฆอรียะ
Download : สาเหตุและปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชานุกูล(2541).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2541 ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี รุจา เล้าสกุล 1.รวมพร สเลลานนท์
2.ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์
3.เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์
1. นำเสนอในประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541
2. เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Download : ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี (2541).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2541 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน ชนิสา เวชวิรุฬห์ 1.ยุวดี กิติคุณ
2.ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์
เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต Download : ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน (2541).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2541 การศึกษาวัยวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข ชวาลา เธียรหนู 1. ปัญญา เพ็ญสุวรรณ
2. กัลยา ว่องวาณิช
3. ชนิสา เวชวิรุฬห์
4. ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี
5. ยุวดี กิติคุณ
6. รัชตะ รัชตะนาวิน
7. นิตยา คชภักดี
8. ราเมศร์ วัชรสินธุ์
9. ละออ ชัยลือกิจ
10. มัณฑนา ประทีปเสน
เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต Download : การศึกษาวัยวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข (2541).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2541 การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน สมจิตต์ ฤทธิ์รักษา 1.มัจฉรี โอสถานนท์
2.จันทิมา จินตโกวิท
3.ปองลาภ บำรุงชน
Download : การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน (2541).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2540 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลเทคนิคในโรงพยาบาลราชานุกูล นงลักษณ์ สมแก้ว วารสารราชานุกูล ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2540
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2540 ผลของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปฐมวัย นิรมัย คุ้มรักษา วารสารราชานุกูล ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2540
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2540 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีต่อพฤติกรรมบริการของบุคลากรในโรงพยาบาลราชานุกูล รวมพร สเลลานนท์ 1. พรพิมล ธีระนันท์
2. ธิดา นพรัตน์
3. ทองทวี ธนกาญจน์
4. ภรดี วิธานกรกุล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2540 การศึกษาผลของการเสริมทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อนสำหรับผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กปัญญาอ่อน มัจฉรี โอสถานนท์ 1. นวลนิตย์ วิชชาพิณ
2. กุลยา ก่อสุวรรณ
3. กิ่งสร เกาะประเสริฐ
วารสารราชานุกูล ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2541
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2540 การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นน้ำเล่นทราย อำไพพิศ บุนนาค วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2540 ผลของโปรแกรมการให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง รัชนี ดังโพนทอง 1.จรีย์ สีต์วรานนท์
2.นิรมัย คุ้มรักษา
วารสารราชานุกูล ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2541 Download : ผลของโปรแกรมการให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (2540).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2540 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพของบุคคลปัญญาอ่อนหญิงกรณีศึกษางานเย็บถุงผ้า อนงค์ คงถาวร Download : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพของบุคคลปัญญาอ่อนหญิงกรณีศึกษางานเย็บถุงผ้า (2540).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2540 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่นำผู้ป่วยปัญญาอ่อนมารับบริการที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชานุกูล วารุณี เมฆอรียะ 1.ศิริลักษณ์ วัชเรนทร์วงศ์
2.อัจฉรา พิทักษ์สังข์
3.แสวง กายแก้ว
Download : การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่นำผู้ป่วยปัญญาอ่อนมารับบริการที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชานุกูล (2540).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2540 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาวาลโปรอิคแอซิดในเลือดผู้ป่วยปัญญาอ่อนใน ของโรงพยาบาลราชานุกูล ดวงจันทร์ รัตนมาลัย 1.วารุณี เมฆอรียะ
2.วัชรา ลินวงศ์
Download : การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาวาลโปรอิคแอซิดในเลือดผู้ป่วยปัญญาอ่อนใน ของโรงพยาบาลราชานุกูล (2540).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2540 การวิจัยประเมินผลโครงการเรียนร่วมนักเรียนปัญญาอ่อนกับนักเรียนปกติ : โครงการเรียนร่วมของโรงพยาบาลราชานุกูล ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์ 1.เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์
2.สุจิตรา สุขเกษม
Download : การวิจัยประเมินผลโครงการเรียนร่วมนักเรียนปัญญาอ่อนกับนักเรียนปกติ โครงการเรียนร่วมของโรงพยาบาลราชานุกูล (2540).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2539 การวิจัยประเมินผลโครงการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้ปกครอง สมจิตร ฤทธิ์รักษา 1. มัจฉรี โอสถานนท์
2. จันทิมา จินตโกวิท

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2539 การศึกษาผลการบริการบุคคลปัญญาอ่อนรับไว้ในโรงพยาบาลราชานุกูล ระยะสั้นเดือนมีนาคม 2539 ถึง เดือนพฤษภาคม 2539 เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์ 1. ช่อทิพย์ วามะนะบุตร
2. จันทิมา จินตโกวิท
3. อรอนงค์ กิตติกัลยาวงศ์
4. รัตนาภรณ์ มีล่อง
1. นำเสนอในประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2539
2. เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2539 การศึกษาความพึงพอใจ บรรยากาศในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล สมจิตต์ ภูยาธร 1. จันทิมา จินตโกวิท
2. กุลยา ก่อสุวรรณ
1. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2539
2. วารสารราชานุกูล ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2539

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2539 การประเมินผลการบริการบุคคลปัญญาอ่อนรับไว้ในโรงพยาบาลราชานุกูลระยะสั้นเดือนมีนาคม2539 ถึงเดือนพฤษภาคม2539 สถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2539 การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการอบรมทักษะการเป็นพ่อแม่เด็กปัญญาอ่อน ฉลวย จุติกุล จิราวรรณ ธวัชโยธิน
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2539 การปฏิบัติตัวของครอบครัวต่อบุคคลปัญญาอ่อนก่อนเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลราชานุกูล กัลยา สูตะบุตร วัลย์ลิกา สังข์ทอง
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2539 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาวะปัญญาอ่อนกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีบุตรมีภาวะปัญญาอ่อน นงลักษณ์ สมแก้ว สุดารักษ์ วรรณรักษ์เจริญ
Download : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาวะปัญญาอ่อนกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีบุตรมีภาวะปัญญาอ่อน (2539).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2538 เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนให้ราบรื่น พัชรี เฉลยกุล วารสารราชานุกูล ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2538
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2538 การศึกษาสถาวะสุขภาพจิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกุล สุดารัตน์ วรรณรักษ์เจริญ วารสารราชานุกูล ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2538
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2538 การศึกษาทัศนคติของมารดาต่อบุตรปัญญาอ่อนกลุ่ม Down Syndrome ในโครงการกระตุ้นพัฒนาการของฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลราชานุกูล อุ่นเรือน อำไพพัสตร์ 1. อรอนงค์ กิตติกัลยาวงศ์
2. ประเสริฐ จุฑา

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2537 การศึกษาสภาพครอบครัวและการเลี้ยงดูทารกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่บริเวณเพลิงไหม้สารเคมีชุมชนคลองเตย วัลย์ลิกา สังข์ทอง วารสารราชานุกูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2537
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2537 การศึกษายาที่ใช้กับผู้ป่วยปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลราชานุกูล บุญรักษ์ ปราชญากุล วารสารราชานุกูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2537
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2537 สัมพันธภาพในครอบครัวกับการปรับตัวทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลราชานุกูล ไพลิน คำไพรินทร์ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2537 การศึกษาวัยวิกฤติของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข ชวาลา เธียรธนู และคณะ
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2537 การศึกษาความรู้เรื่องพัฒนา เด็กและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อศูนย์พัฒนา เด็กราชานุกูล รุจา เล้าสกุล 1. อลิสา กุณฑลบุตร
2. นิวัติ เอี่ยมเที่ยง
3. จิตราวรรณ ศิริกาญจนวงษ์
4. อุษา ลิ่มซิ่ว
5. เวชสวรรค์ ศิริประทุม
เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2537 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ได้ฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะบุคคลปัญญาอ่อน ชวาลา เธียรธนู เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2536 การศึกษาผู้ป่วยปัญญาก่อนที่มีสมองพิการ สมจิตต์ ภูยาธร วารสารราชานุกูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2536
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2536 ประเมินผลการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี กัลยา สูตะบุตร 1. รุจา เล้าสกุล
2. ชนิสา เวชวิรุฬห์
เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2536 ผลของการใช้เทคนิคตัวแบบ การชี้แนะและการเสริมแรงทางบวกในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของเด็กดาวน์ซินโดรม ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี ของโรงเรียนราชานุกูล สุรีย์ กสิวิทย์อำนวย 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2536 การสำรวจหาปัจจัยเกี่ยวข้องของภาวะปัญญาอ่อน และความต้องการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตภาคเหนือ ชวาลา เธียรธนู 1. สมัย ศิริทองถาวร
2. อัมพร หะยาจันทา
3. ณัจฐาพร เครือฟั่น
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2537. หน้า 89-95
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2536 พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์ สารศิริราช ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2536, หน้า 327-335 Download : พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด(2536).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2535 การศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มีต่อเด็กดาวน์ (2535) รุจา เล้าสกุล และ จินตนา ม้าเร็ว Download : การศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มีต่อเด็กดาวน์ (2535).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2534 โครงการการปรับปรุงโปรแกรมทางอาชีพสำหรับ บุคคลปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลราชานุกูล กัลยา สูตะบุตร คอนนี่ ชิลล์ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2534 หน้า256-261
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2532 สาเหตุปัญญาอ่อนที่พบในโรงพยาบาลราชานุกูล 2528-2530 สุพล มโนรมณ์ วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เมษายน 2532 หน้า 235-239
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน ไม่มี
-
2532 ความรู้และการปฎิบัติตนของผู้ปกครองเด็กโครงการปัญญาอ่อนชุมชน รุจา เล้าสกุล 1.ปัญญา เพ็ญสุวรรณ
2.ยุวดี กิติคุณ
แหล่งที่มา - ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช." Download : ความรู้และการปฎิบัติตนของผู้ปกครองเด็กโครงการปัญญาอ่อนชุมชน (2532).pdf

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2528 การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางสังคมและสาเหตุการเกิดปัญญาอ่อนของบุคคลปัญญาอ่อนจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ของ โรงพยาบาลราชานุกูล พิมลพรรณ พัฒนยินดี วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2528 การศึกษาแบบการคิดของเด็กระดับปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พวงรัตน์ เรืองปรีชา 1.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2.มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2524 การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการเป็นปัญญาอ่อน รสชง ทัศนาญชลี มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล
เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-
2522 การศึกษาสภาพและปัญหาของบริการสุขภาพจิตชุมชนในประเทศไทย รุจา เล้าสกุล 1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เผยแพร่ใน ฐานข้อมูลวิจัยการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
3.มีเล่มเต็มในห้องสมุดสถาบันราชานุกูล

เล่มเต็มในห้องสมุดสถาบัน มี
-


คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหา
เลือกคำหรือข้อความที่ต้องการสืบค้น พิมพ์ลงในช่องค้นหา เสร็จแล้ว click ( ค้นหางานวิจัย ) ตัวอย่างเช่น ต้องหาเอกสารงานวิจัยจากชื่อผู้วิจัยหลัก นิรมัย คุ้มรักษา ให้พิพม์คำว่า นิรมัย คุ้มรักษา ตรงช่องค้นหา แล้วกดปุ่ม ( ค้นหางานวิจัย ) หรือถ้าต้องการค้นหา จากปี พ.ศ. ให้พิมพ์ปี พ.ศ. เช่น 2546 เสร็จแล้ว click ( ค้นหางานวิจัย )