ความสำเร็จของโครงการเพื่อนที่แสนดี ระดับอุดมศึกษา ในปี 2554

สถาบันราชานุกูลได้ดำเนินโครงการเพื่อนที่แสนดี (Best  Buddies Thailand)   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 4 โดยอาศัยสัมพันธภาพความเป็นเพื่อนจากอาสาสมัครบุคคลปกติที่ผ่านการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บกพร่องฯ  แนวทางในการสร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้สามารถสร้างสัมพันธภาพ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมต่างๆในสังคมให้กับผู้บกพร่องฯ  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บกพร่องฯ  ส่งผลให้มีความเอื้ออาทรทั้งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ได้รับสิทธิที่พึงได้ทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีงานทำตามความสามารถเพื่อให้มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองตามศักยภาพ 

  จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ผู้ปกครองของอาสาสมัครและผู้บกพร่องฯ เห็นความสำคัญของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครซึ่งมีทัศนคติทางบวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 100  ผู้บกพร่องฯ มีทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 93.43 มีความเห็นว่าผู้บกพร่องฯ มีความน่ารักในตัวเอง  สนุกสนาน     มีความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับบุคคลทั่วไปได้  อยู่ด้วยแล้วมีความสุข  รู้สึกได้รับความเป็นเพื่อนที่จริงใจจากผู้บกพร่องฯ  และอาสาสมัครทุกคนเห็นว่า  สามารถเป็นเพื่อนกับผู้บกพร่องฯ ได้  ครอบครัวของอาสาสมัครมีความเห็นว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่มีความกล้าแสดงออก จิตใจอ่อนโยน ใจเย็นมีความอดทนมากขึ้นและในส่วนครอบครัวของผู้บกพร่องฯ  มีความเห็นว่าผู้บกพร่องฯ  มีความสุข อารมณ์ดี พูดถึงเพื่อนและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมอยู่ตลอด มีความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งคนในสังคมเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นอย่างดี  จึงรวมตัวจัดตั้งชมรมครอบครัวเบสท์บัดดี้ขึ้น โดยมีสถาบันราชานุกูลเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน

สำหรับในปี  2555  มีเป้าหมายเพื่อจะขยายเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของผู้บกพร่องฯ  ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและในชุมชนให้แพร่หลาย  ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  ตลอดจนส่งเสริมให้คนในสังคมเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องฯ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเท่าเทียมกันในสังคม

 

 


แผ่นพับ Best Buddies Thailand.pdf

  View : 1.35K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,662
 เมื่อวาน 13,478
 สัปดาห์นี้ 15,189
 สัปดาห์ก่อน 30,771
 เดือนนี้ 46,146
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,729,273
  Your IP : 3.220.231.235