แถลงข่าวโครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องฯ

คุณหมอพบสื่อ “เล่าเรื่องเด็ก”
ในโครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร
โดยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวับแรกเกิด-5ปี ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
ศ.เกียรติคุณพญ.ชนิกา ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมด้วย
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และ
นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค  รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และ
แพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล  ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ร่วมแถลงข่าว และพูดคุยผ่านสื่อมวลชนในเรื่องความสำคัญของการคัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิด-5 ปี โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวับแรกเกิด-5 ปี ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยเนื่องมาจากปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กบกพร่องทางพัฒนาการเฉลี่ยร้อยละ 1-2 ของประชากรทั้งประเทศ หากเทียบกับจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครแล้ว อาจประมาณได้ว่าจำนวนเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการมีถึง 57,000 -113,000 คน และเมื่อรวมเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง  ปัญหาภาวะบกพร่องทางพัฒนาการด้วยแล้วถือว่ามีจำนวนไม่น้อย ด้วยเหตุนี้การเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้มีการพัฒนาไปตามวัยอย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
           โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี  ในกรุงเทพมหานคร จึงเกิดขึ้นตั้งแต่ ปี 2552 จากการร่วมมือของสถาบันราชานุกูล และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของหน่วยบริการ ได้แก่ คลินิกสุขภาพเด็กดี  คลินิกส่ง เสริมพัฒนาการเด็ก   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และความเข้มแข็งของระบบบริการ ได้แก่ การเยี่ยมบ้านและการส่งต่อเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กที่บกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด-5 ปี ในกรุงเทพมหานคร ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้มีพัฒนา การที่ดีที่สุดตามศักยภาพ และได้รับบริการอย่างทั่วถึง นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนจึงมีการจัดการให้การศึกษาแก่ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความสามารถช่วยเหลือดูแล และมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กบกพร่องทางพัฒนาการในชุมชนของตน
          และสิ่งที่สำคัญในการจัดโครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด-    5 ปี ในกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ คือการกระตุ้นให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ “เร่งคัดกรอง รีบส่งเสริม เพิ่มพัฒนาการเด็กไทย” ซึ่งได้แก่ การที่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมารับวัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดี แล้วตระหนักถึงการคัดกรองพัฒนาการของเด็ก เพื่อจะได้รู้ว่าเด็กมีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัยหรือไม่ และได้รับการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามขั้นของพัฒนาการต่อไป  ซึ่งการดำเนินงานโครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด-5 ปี ในกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นการประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงานราชการกับพื้นที่แล้ว ยังเป็นการให้ทุกๆคนในสังคม ชุมชนของเราช่วยกันเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมของเด็กไทย เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งจะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตได้
      จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องพบว่าสถิติการเข้ารับบริการคัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิด-5 ปี ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 19 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 จากตัวเลขนี้ นับว่ามีผลต่อการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ และคาดหวังว่าจะมีเกณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
      ในปี 2554 เราจึงเน้นการดำเนินให้ครอบคลุมและมีความต่อเนื่องในการจัดบริการ  โดยขยายการบริการเพิ่มขึ้นจนครบทุกศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด- 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้มีพัฒนาการดีที่สุดตามศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาหน่วยบริการให้มีความเข้มแข็ง มีการจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด–5 ปี ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี  มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเด็กได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง


  View : 1.79K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 293
 เมื่อวาน 5,185
 สัปดาห์นี้ 16,539
 สัปดาห์ก่อน 9,292
 เดือนนี้ 45,275
 เดือนก่อน 27,500
 จำนวนผู้เข้าชม 710,396
  Your IP : 3.231.220.225

กรมสุขภาพจิต
vip porn