โครงการบูรณาการเพื่อเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมโครงการบูรณาการเพื่อเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการโดย นางเรวดี ตันสเถียร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พิธีเปิดและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการฯ โดย นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงานโดย นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก

หลังจากนั้น รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์โรคซึมเศร้าในแม่หลังคลอดระดับประเทศ” โดยแพทย์หญิงวรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันราชานุกูล

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 รับฟังการบรรยายเรื่องหลักการพื้นฐานในการให้คำปรึกษา โดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล หลังจากนั้นรับฟังการบรรยาย “การใช้คู่มือเยี่ยมสำหรับแม่หลังคลอดสำหรับอาสาสมัครฯ โดยวิทยากรจากสถาบันราชานุกูล

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 รับฟังการบรรยาย “แนวคิดและวิธีการทำงานแบบ self help group” โดย นางทองไพรำ ปุ้ยตระกูล มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มฐานการเรียนรู้  self help group แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 “ความสำคัญและการสร้างความผูกพัน” กลุ่มที่ 2 “ความสำคัญและการสร้างคุณค่าในตนเอง” กลุ่มที่ 3 “การสร้างความปลอดภัยในเด็กเล็ก” กลุ่มที่ 4 “การส่งเสริมพัฒนาการของเด้กช่วงอายุ 0-3 ปี โดยวิทยากรจากศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และ ศูนยืปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนฯ ช่วงบ่ายรับฟังการบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กมาตรฐานขั้นต่ำ , ความสำคัญและการสร้างความผูกพัน และการสร้างคุณค่าในตนเอง โดย แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ ภาควิชาจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปิดท้ายด้วยการบบรยายเรื่อง การส่งเสริมพฤติกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวกและการสร้างความปลอดภัยในเด็กเล็ก โดย รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ช่วงเช้าพบกับกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ “แม่คือใคร ในชีวิตเรา” “เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป” “พ่อแม่พัฒนาตน” โดยคณะทำงานจัดทำหลักสูตร “เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัว มีสุข”

หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด ช่วงบ่ายรับฟังการเสวนา การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด และชี้แจงกรอบระยะเวลา แนวทางการขับเคลื่อน การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานโดย วิทยากรจากสถาบันราชานุกูล

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพเสริมพลังให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีความรู้ มีทักษะในการดูแลลูกให้มีพัฒนาการสมวัย ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือ และขั้นตอน รวมถึงดำเนินการอบรมโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช และสงขลา)

 

 

  View : 530


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 172
 เมื่อวาน 2,993
 สัปดาห์นี้ 234
 สัปดาห์ก่อน 22,340
 เดือนนี้ 517
 เดือนก่อน 99,384
 จำนวนผู้เข้าชม 1,287,103
  Your IP : 34.201.18.139

กรมสุขภาพจิต