70 ปีแม่ชีศันสนีย์ ...จับมือ กรมสุขภาพจิต มอบมรดกงานสร้างชีวิต

70 ปีแม่ชีศันสนีย์ ...จับมือ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สสส.และภาคีเครือข่าย  มอบมรดกงานสร้างชีวิต ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ และ ‘แหล่งเรียนรู้ครอบครัวแห่งสติ’

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563   แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  ภาคีเครือข่าย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนครอบครัวแห่งสติ  ต่อยอดงาน ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’  และเปิด ‘นิทรรศชีวิตครอบครัวแห่งสติ’ ณ หุบเขาโพธิสัตว์(เสถียรธรรมสถาน 2) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี   ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันครบรอบอายุ 70 ปีของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เพื่อมอบมรดกธรรมการสร้างสังคมที่ปลอดภัยด้วยการบ่มเพาะชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดี (Well Being) ทั้งกาย ใจ สังคมและปัญญา ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนเตรียมคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ โดยมี ‘หุบเขาโพธิสัตว์’ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกวัยให้ได้สัมผัสประสบการณ์สุข 3 ขั้น คือ สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง และสุขเมื่อให้  ผ่านวิถีชีวิตแห่งสติที่อยู่ในไลฟ์สไตล์

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว์   “สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักของชีวิต    หุบเขาโพธิสัตว์ทำเรื่องการฉุดช่วยอย่างไม่เลือกปฏิบัติด้วยหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ ที่มีได้ในเราทุกคน  เราชวนกันมาสร้าง ลูกของโลกเพราะโลก จะเป็นอย่างที่ลูกเราเป็น  งานจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ โรงเรียนพ่อแม่ และ International Spiritual Volunteer Club ที่สร้างวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวให้พึ่งตัวเองได้ ให้คนอื่นเป็น  จัดใจเราเพื่อเข้าใจคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างได้ เราใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ ผ่านการปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์ ที่จะทำให้เกิดการลงทุนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่า”   

พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต “งานของเสถียรธรรมสถาน ทำตั้งแต่เด็กยังไม่เกิด เตรียมแม่ที่เป็นปัจจัยหลักในการเกิดลูก พ่อที่ประคับประคองรวมถึงครอบครัวปู่ย่าตายายด้วย   การร่วมมือร่วมใจกันในครอบครัวทำให้เมื่อเกิดวิกฤตสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม...ครอบครัวจะมีสติ สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ซึ่งเป็นงานของกรมสุขภาพจิต  โดยเฉพาะการใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นโมเดล  ที่จะนำไปใช้ที่ศูนย์อนามัยอื่นๆ ได้ทั่วประเทศ  และจะเป็นมรดกให้กับคนอื่นๆทั่วโลกด้วย”

คุณพัชรี  วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยราชบุรี “กลุ่มแม่และเด็ก  โรงเรียนพ่อแม่ของกรมอนามัยเดิมจะทำแบบดึงคนเข้ามาโรงพยาบาล  แต่เมื่อเราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเราจึงมองพลิกกลับไปในชุมชน   ทำงานเชิงรุกในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาการเด็กและโรงเรียนผู้สูงอายุ  ชวนผู้สูงอายุมาช่วยดูแลเด็ก  อีกกลุ่มคือการเตรียมความพร้อมก่อนสร้างครอบครัวของวัยทำงานและหญิงวัยเจริญพันธุ์   โดยชวนเข้ามาช่วยในศูนย์พัฒนาการเด็ก เช่น มาดูแลเรื่องอาหารการกิน...เป็นงานเชิงรุกในชุมชนที่กรมอนามัยวางแผนไว้ว่าจะต่อยอดจากเสถียรธรรมสถาน”  

รศ.กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์  นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย “ในฐานะจิตอาสาเสถียรธรรมสถานมาร่วม 30 ปี   ได้เห็นมา70 ปีแม่ชีศันสนีย์ ...จับมือ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สสส.และภาคีเครือข่าย                         มอบมรดกงานสร้างชีวิต ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ และ ‘แหล่งเรียนรู้ครอบครัวแห่งสติ’

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563   แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  ภาคีเครือข่าย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนครอบครัวแห่งสติ  ต่อยอดงาน ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’  และเปิด ‘นิทรรศชีวิตครอบครัวแห่งสติ’ ณ หุบเขาโพธิสัตว์(เสถียรธรรมสถาน 2) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี   ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันครบรอบอายุ 70 ปีของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  เพื่อมอบมรดกธรรมการสร้างสังคมที่ปลอดภัยด้วยการบ่มเพาะชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดี (Well Being) ทั้งกาย ใจ สังคมและปัญญา ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนเตรียมคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ โดยมี ‘หุบเขาโพธิสัตว์’ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกวัยให้ได้สัมผัสประสบการณ์สุข 3 ขั้น คือ สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง และสุขเมื่อให้  ผ่านวิถีชีวิตแห่งสติที่อยู่ในไลฟ์สไตล์

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว์   “สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักของชีวิต    หุบเขาโพธิสัตว์ทำเรื่องการฉุดช่วยอย่างไม่เลือกปฏิบัติด้วยหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ ที่มีได้ในเราทุกคน  เราชวนกันมาสร้าง ลูกของโลกเพราะโลก จะเป็นอย่างที่ลูกเราเป็น  งานจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ โรงเรียนพ่อแม่ และ International Spiritual Volunteer Club ที่สร้างวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวให้พึ่งตัวเองได้ ให้คนอื่นเป็น  จัดใจเราเพื่อเข้าใจคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างได้ เราใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ ผ่านการปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์ ที่จะทำให้เกิดการลงทุนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสังคมแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่า”   

พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต “งานของเสถียรธรรมสถาน ทำตั้งแต่เด็กยังไม่เกิด เตรียมแม่ที่เป็นปัจจัยหลักในการเกิดลูก พ่อที่ประคับประคองรวมถึงครอบครัวปู่ย่าตายายด้วย   การร่วมมือร่วมใจกันในครอบครัวทำให้เมื่อเกิดวิกฤตสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม...ครอบครัวจะมีสติ สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ซึ่งเป็นงานของกรมสุขภาพจิต  โดยเฉพาะการใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นโมเดล  ที่จะนำไปใช้ที่ศูนย์อนามัยอื่นๆ ได้ทั่วประเทศ  และจะเป็นมรดกให้กับคนอื่นๆทั่วโลกด้วย”

คุณพัชรี  วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยราชบุรี “กลุ่มแม่และเด็ก  โรงเรียนพ่อแม่ของกรมอนามัยเดิมจะทำแบบดึงคนเข้ามาโรงพยาบาล  แต่เมื่อเราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเราจึงมองพลิกกลับไปในชุมชน   ทำงานเชิงรุกในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาการเด็กและโรงเรียนผู้สูงอายุ  ชวนผู้สูงอายุมาช่วยดูแลเด็ก  อีกกลุ่มคือการเตรียมความพร้อมก่อนสร้างครอบครัวของวัยทำงานและหญิงวัยเจริญพันธุ์   โดยชวนเข้ามาช่วยในศูนย์พัฒนาการเด็ก เช่น มาดูแลเรื่องอาหารการกิน...เป็นงานเชิงรุกในชุมชนที่กรมอนามัยวางแผนไว้ว่าจะต่อยอดจากเสถียรธรรมสถาน”  

รศ.กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์  นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย “ในฐานะจิตอาสาเสถียรธรรมสถานมาร่วม 30 ปี   ได้เห็นมาจะทำงานเกี่ยวกับแม่และเด็กที่เรียกว่า พยาบาลนมแม่   ให้ตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของตัวเอง  ที่จะไปช่วยแม่ให้ประสบความสำเร็จ  ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และดูแลลูกต่อไป”   

คุณรมณ  จริยธรรมวัฒน์  ฝ่ายการตลาด  บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด “ ศาลานา  กับ ตาราฟาร์ม ที่หุบเขาโพธิสัตว์ มีแนวคิดเดียวกันคือขับเคลื่อนการให้ในสังคมอย่างยั่งยืน  จากจุดเริ่มต้นที่เป็นคุณแม่คนหนึ่งในโครงการจิตประภัสสรฯ สอนให้เราเป็นแม่ที่ใช้หัวใจฟังลูก  ใช้สติในการเลี้ยงลูก  และปลูกฝังให้เราเป็นคนที่มีความสุขในการให้  จนกระทั่งเรามีโอกาสเข้ามาทำงานกับศาลานา และเชื่อมโยงศาลานามาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับตาราฟาร์มได้” 

คุณปรารถนา  มงคลกุล  เลขานุการมูลนิธิ ดร.กำจัด-ปราณี  มงคลกุล  จากสถานการณ์ covid-19  คุณแม่ได้ขยายงานจากเรื่องครอบครัวไปถึงเรื่องความมีกินของชาวบ้านแถวนี้   CSR (Corporate Social Responsibility) จึงเริ่มจากว่าจะช่วยชาวบ้านอย่างไร จากเรื่องเล็กๆ ไปจนเกิดการจับมือกับภาคธุรกิจ  แบบที่เรียกว่าเป็น Synergies  มีผลลัพธ์ที่เราอยากได้เหมือนกันคือ ความยั่งยืน   ไม่ว่าจะของธุรกิจ ของเสถียรธรรมสถาน หรือของครอบครัว เช่น บริษัท SCG นำนวัตกรรม มาร่วมและหุบเขาโพธิสัตว์นำไป Develop จนกระทั่ง SCG ต้องมาตามดูว่าเราทำอย่างไร แล้วนำไปสอนที่อื่นต่อยอดไปอีก ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์  คุณแม่จะเก่งเรื่อง Marketing ของโลกธรรมะ  คุณแม่พูดอะไรมันจับใจแล้วก็รู้สึกไปปฏิบัติได้  รู้สึกมีกำลังใจ  แต่ว่าในส่วนของโลกธุรกิจ  เราก็อยากได้ไอเดียเข้ามาต่อยอดเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ” 

ดร.เนตรปรียา  ชุมไชโย  Managing Director , Inspiring Wisdom Co.,Ltd.  “เคยมาหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อต้นปี 2563 เป็นเขาหัวโล้น ร้อนและแห้งแล้งมาก  ขุดบ่อบาดาลแทบไม่เจอน้ำ  แต่คุณแม่ได้นำวิธีการพัฒนาดินและน้ำของในหลวง ร.9 มาใช้  ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำลดหลั่นกัน มีทางน้ำไหล ทำให้ดินมีความชุ่มชื้น จากนั้นทยอยปลูกป่าและสร้างตาราฟาร์ม แปลงผักออแกนิกส์ที่ซึมซับพลังบวกจากการเพาะปลูก ดูแลของเหล่าแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม”

แม่ชีศันสนีย์  “คุณแม่มีนวัตธรรมที่จะเปลี่ยนสำนึกผู้คน  นักธุรกิจมีนวัตกรรม เราเปลี่ยนภาคธุรกิจเป็นสัมมาอาชีโวได้   และ Network เป็นเรื่องสำคัญ เราจะยกของยากให้ง่ายขึ้น   สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความเป็นโพธิสัตว์ในแบบของเขา   เราต้องฝึก ‘ยอมตนให้คนใช้ ฝึกตนไว้ใช้คน และไม่รอให้ใครใช้’ เราจึงจะทำงานใหญ่ได้   จึงขอชวนจิตอาสาและลูกหลานกลับบ้าน พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ผู้มีหัวใจแม่    มาประดิษฐาน ณ หุบเขาโพธิสัตว์แล้ว มาใช้หัวใจแม่ที่มีในลูกหญิงลูกชายทุกคน สร้างโลกที่เราจะมีชีวิตที่สุข สงบเย็น เป็นประโยชน์ร่วมกัน

            31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-19.00 น. นิทรรศชีวิตครอบครัวแห่งสติ ณ หุบเขาโพธิสัตว์ พบกับกิจกรรมสร้างสุข 3 ขั้นจากจิตอาสาสหวิชาชีพ อาทิ  ศิลปะ ดนตรี  อาหาร สมุนไพร สุนทรียสนทนา  แรลลี่ชีวิต ‘ตาราฟาร์ม...ฟาร์มของแม่’ ในฐานการเรียนรู้ 5 ป. ปลูก ปรุง แปลง ปัน เปลี่ยน   ตรวจผักปลอดภัย ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา โดย คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล และเชิญชมดนตรี       วง Thai Symphony Orchestra จาก มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ที่จะใช้ดนตรีเพื่อสร้างคลื่นเสียงแห่งความสุข ท่ามกลางผืนป่าที่เป็นมรดกธรรมมรดกโลก ... เชิญร่วมกิจกรรมแบบไปกลับได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่าย   ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่ FBเสถียรธรรมสถาน(www.sdsface.org) และสอบถามได้ที่เสถียรธรรมสถาน กทม. 02-519-1119   

 

  View : 371

Tags: 70 ปีแม่ชีศันสนีย์ ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ และ ‘แหล่งเรียนรู้ครอบครัวแห่งสติ’


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 289
 เมื่อวาน 13,478
 สัปดาห์นี้ 13,816
 สัปดาห์ก่อน 30,771
 เดือนนี้ 44,773
 เดือนก่อน 81,819
 จำนวนผู้เข้าชม 1,727,900
  Your IP : 54.236.62.49