วิสัยทัศน์ : พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (vision) :

          สถาบันราชานุกูลเป็นเลิศด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มีคุณภาพบริการในมาตรฐานระดับสากล
 

พันธกิจ (mission) :

  • พัฒนาวิชาการและความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญาชั้นนำของประเทศ
  • ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวมในระดับตติยภูมิขั้นสูงที่มีคุณภาพ
  • สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น


ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic issue) :

  • สื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
  • พัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต
  • พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  • พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีความสุข
 
 
เข็มมุ่ง : 
พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

 
ค่านิยม (core value) : TRUST

       
 “มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
 
มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ
หมายถึง การเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการและตอบสนองด้วยความรวดเร็ว พยายามปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอโดยยึดหลักคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเป็นพื้นฐาน
 
ทำงานเป็นทีม
หมายถึง การเป็นส่วนหนึ่งของทีมและพยายามที่จะช่วยเหลือทีมให้ประสบความสำเร็จ
 
ยึดหลักคุณธรรม
หมายถึง การปฏิบัติโดยยึดหลักความถูกต้องและหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 
นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
หมายถึง การมุ่งให้ได้ผลงานที่เป็นเลิศเกินมาตรฐานหรือเป้าหมาย สร้างสรรค์ปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ๆ ที่แตกต่างโดดเด่นกว่าหน่วยงานอื่น
 
ความหมายของค่านิยม
Trust + Respect  = ร่วมใจสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ
ปฏิบัติต่อกันด้วยการยอมรับ)
Responsibility = มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ผู้รับบริการ องค์กรและสังคม) (ยืดหลักคุณธรรม)
Utilization = มุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ)
Synergy = สามัคคี สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ (นำองค์สู่ความเป็นเลิศ)
Team work = การทำงานเป็นทีม อย่างสร้างสรรค์เกิดนวัตกรรมต่างๆ
(ทำงานเป็นทีม )
 
 
 

  View : 11.23K

Tags: วิสัยทัศน์สถาบันราชานุกูล


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,188
 เมื่อวาน 1,254
 สัปดาห์นี้ 11,697
 สัปดาห์ก่อน 14,653
 เดือนนี้ 29,455
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 536,337
  Your IP : 175.16.254.238