พระมหากรุณาธิคุณฯ

ประดุจดวงประทีปนำทาง

แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินใต้เบื้องพระยุคลบาท ไม่มีที่แห่งหนใด ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จเยือนไปไม่ถึง ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎร ห่วงใยพสกนิกรที่ด้อยโอกหาสทางสังคมในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพสกนิกรที่ด้อยโอกาสทางสติปัญญา นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย  และเหล่าข้าราชการของสถาบันราชานุกูลที่ได้เกิดมาภายใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระองค์นี้

“ราชาเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชู”

สถาบันราชานุกูล เดิมมีชื่อว่า โรงพยาบาลปัญญาอ่อน  เป็นโรงพยาบาลพิเศษเฉพาะที่ตั้งขึ้น เพื่อให้บริการด้านบำบัดรักษาแก่ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีรับมอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2503
ต่อมาทางโรงพยาบาลได้จัดบริการด้านการฝึกอบรม โดยเริ่มมีห้องเรียนในปีแรกเพียงห้องเดียว  กั้นแบ่งออกจากตึกนอนของคนไข้ส่วนหนึ่ง นำมาใช้บริการนี้และมีพยาบาลช่วยกันสอนในระยะแรก เนื่องจากยังไม่มีตำแหน่งครู หลักการสอนในชั้นเรียนก็เพียงเพื่อตรึงนักเรียนให้รู้จักสิ่งรอบๆ ตัวเองและให้มีกิจกรรมทำเท่านั้น  อีก 2 ปี ต่อมาโรงเรียนขยายเป็น 3 ห้องเรียน ซึ่งขณะนั้นเริ่มมีครูอาชีวะ และครู ป.กศ. เข้ามาร่วมสอนแต่บางห้องก็ยังใช้พยาบาลช่วยทำการสอนอยู่  จนในปี 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินรายได้จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯเยือนประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  เพื่อสร้างโรงเรียนสอนเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาขึ้น ให้รู้จักช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สามารถปรับตัวและเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงการสอนวิชาชีพให้ตามความถนัดของเด็กที่สามารถจะเรียนรู้ได้ นับเป็นต้นแบบโรงเรียนการศึกษาพิเศษแห่งแรกในประเทศไทย และพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า  “โรงเรียนราชานุกูล”   โดยมีห้องเรียน 10 ห้อง  มีรูปแบบอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย และต่อมาจึงได้งบประมาณพัฒนาสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง  ทำให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ขึ้น ตั้งแต่นั้นมากิจการของโรงเรียนได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนิสิตนักศึกษา แพทย์ พยาบาลและครู 
ในเวลาต่อมา...โรงพยาบาลปัญญาอ่อนจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อ   
“โรงพยาบาลราชานุกูล” เช่นเดียวกับชื่อของโรงเรียน ซึ่งได้มีพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่  22 เมษายน พ.ศ. 2522  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง นำมาซึ่งความปลาบปลื้มต่อผู้ป่วย และญาติพี่น้อง ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลฯ โดยทั่วหน้า   

 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อสถาบันราชานุกูลและผู้พิการทางสติปัญญา

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2507
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “โรงเรียนราชานุกูล”
และได้พระราชทานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯเยือนประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ออกฉายเพื่อหารายได้สร้างอาคารเรียนสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญา ซึ่งนับเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษแห่งแรกในประเทศไทยและพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “โรงเรียนราชานุกูล”
    
 
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “ตึกดรุณพัฒนา” เป็นอาคารใช้สำหรับเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาก่อนไปโรงเรียน
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน “ปัญญาราตรี” ซึ่งจัดขึ้น เพื่อหารายได้สร้างอาคารศูนย์วิจัย และอาคารพลานามัย
 
 
อาคารศูนย์วิจัยเป็นอาคารสำหรับค้นคว้าวิจัยเพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
 
 
 
อาคารพลานามัย เป็นอาคารสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ต่อมา....เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2515
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรฯเสด็จแทนพระองค์ ในการเปิดอาคารศูนย์วิจัยปัญญาอ่อนและอาคารพลานามัย
อาคารศูนย์วิจัยปัญญาอ่อน เป็นอาคารสำหรับค้นคว้าวิจัยเพื่อหาสาเหตุ และป้องกันการเกิดภาวะปัญญาอ่อน
เกิดจากการเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านความผิดปกติของมนุษย์  ซึ่งขณะนั้นกำลังให้ความสนใจและตื่นตัวกันมากในเรื่องของโครโมโซม  กรมการแพทย์เองก็ให้การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยต่างๆ ในเด็กไทยที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา* ในขณะนั้น  (เดิมเรียก *ภาวะปัญญาอ่อน)
 
 
 
 

 
 
 

 


พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อสถาบันราชานุกูลและผู้พิการทางสติปัญญา.pdf

  View : 11.00K

Tags: โรงพยาบาลปัญญาอ่อน ประดุจดวงประทีปนำทาง โรงพยาบาลราชานุกูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระมหากรุณาธิคุณฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 185
 เมื่อวาน 2,032
 สัปดาห์นี้ 3,901
 สัปดาห์ก่อน 11,865
 เดือนนี้ 33,427
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 540,309
  Your IP : 34.239.151.124