หลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
          ในระบบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีข้อยกเว้น อันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้ว จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน

           ทั้งนี้   เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย   ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิ์ส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สรุป วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ
          เพื่อรองรับ สิทธิได้รู้ (right to know ) ของประชาชนหรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐโดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากทั้งในด้านการบริหารบ้านเมือง และ
ด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประเทศ
          เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผยเพื่อให้ชัดเจนต่อการปฏิบัติ 
          เพื่อคุ้มครองการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

  View : 4.80K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 869
 เมื่อวาน 2,126
 สัปดาห์นี้ 3,044
 สัปดาห์ก่อน 13,308
 เดือนนี้ 43,231
 เดือนก่อน 52,950
 จำนวนผู้เข้าชม 602,527
  Your IP : 49.231.201.254