การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง

กรมบัญชีกลางทำหนังสือถึงหน่วยงานราชการ รพ.รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แจงแนวปฏิบัติใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก เริ่ม 4 พ.ค.61 นี้
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงนามในหนังสือ กค 0416.4/ว143 ถึงหน่วยงานราชการและสถานพยาบาลของราชการและเอกชน เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยระบุว่า
 
ขณะนี้การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก และให้ผู้มีสิทธิ ส่วนราชการ สถานพยาบาล ถือปฏิบัติดังนี้
 
1.การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ราชการออกให้ทำธุรกรรมในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทุกครั้ง เว้นแต่บุคคลที่ไม่สามารถมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือบุคคลที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวและส่วนราชการ
 
2.รายการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกที่มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับลงทะเบียนผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม ผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยาราคาสูง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
 
3.รายการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ให้ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและนำใบเสร็จรับเงินยื่นขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัด
 
4.การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง ให้สถานพยาบาลจัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย (สำนักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)) แล้วแต่กรณี (ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางผ่านหน่วยงานใด) โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสำหรับสถานพยาบาล
 
5.ผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องฉายรังสีรักษา ซึ่งสถานพยาบาลของทางราชการส่งตัวให้มาเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลของเอกชน ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวตลอดจนสถานพยาบาลของเอกชนถือปฏิบัติตาม 1.แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวและส่วนราชการ และ 2.แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสำหรับสถานพยาบาล
 
 


การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง

  View : 6.45K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,714
 เมื่อวาน 2,126
 สัปดาห์นี้ 3,889
 สัปดาห์ก่อน 13,308
 เดือนนี้ 44,076
 เดือนก่อน 52,950
 จำนวนผู้เข้าชม 603,372
  Your IP : 184.22.232.126