ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (cio)

นางสาวจันทร์อาภา สุขทัพภ์
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง (Chief Information Officer)
 
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ของสถาบันราชานุกูล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดแนวทางการปรับปรุงและดำเนินกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมการปฏิบัติงานและงบประมาณโดยรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสุขภาพจิต
4. สนับสนุนการจัดหา และบริหารการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ
5. กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสุขภาพจิตและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
6. ออกแบบกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานที่กรมสุขภาพจิตกำหนด
7. กำกับ และดูแลการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบันฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและ/หรือมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
8. สนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร
9. บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของสถาบันและกรมสุขภาพจิต
10. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ
11. เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการของสถาบันฯ
12. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ
กรมสุขภาพจิตในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน
13. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
14. เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. กำกับ ดูแลและประสานงานในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (cio).pdf

  View : 4.84K

Tags: ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (cio)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 198
 เมื่อวาน 2,032
 สัปดาห์นี้ 3,914
 สัปดาห์ก่อน 11,865
 เดือนนี้ 33,440
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 540,322
  Your IP : 34.239.151.124