นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

แจ้งความยินยอมในการเก็บและใช้ข้อมูลคุกกี้ (Cookie Consent)

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.rajanukul.go.th/)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

            คุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์สถาบันราชานุกูล เช่น ชื่อที่อยู่ อีเมล์ รหัสผู้ใช้งานไอพีแอดเดรส (IP Address) และคำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น คุกกี้จะช่วยให้สถาบันราชานุกูล ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูลอย่างไร เพื่อที่สถาบันราชานุกูล จะสามารถพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน หรือ การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ โดยการบันทึกการตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

สถาบันราชานุกูล ใช้คุกกี้อย่างไร
          สถาบันราชานุกูล ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับ ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของ ท่าน และในบางกรณี กรมสุขภาพจิต จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเทอร์เน็ต โปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผล ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด   
 
คุกกี้ที่สถาบันราชานุกูล ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้ 
1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการ ลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการ ปิดเว็บเบราว์เซอร์
2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อ ท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น
 
วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ สถาบันราชานุกูล ใช้มีรายละเอียดดังนี้  
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วน ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภท นี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสถาบันราชานุกูล ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance/Statistics Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สถาบันราชานุกูล ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน อื่น ๆ สถาบันราชานุกูล ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของ ผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และ นำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สถาบันราชานุกูลไม่สามารถ ทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
 
ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด รายการคุกกี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

 

 

 

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการ เว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล เพื่อให้ท่านสามารถเข้า ใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึง ช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ กรมสุขภาพจิต ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

· UIDUSER

·         TOKENUSER

·         AWUIDUSER

AWTOKENUSER

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และ ประเมินผลการใช้งาน (Performance/Statistics Cookies)

 

 

 

 

 

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สถาบันราชานุกูล ทราบถึงการ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการ เว็บไซต์ของสถาบันราชานุกูล รวมถึงหน้าเพจหรือ พื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สถาบันราชานุกูล ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการ ทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรม ของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้ เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติ เท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะ ส่งผลให้สถาบันราชานุกูล ไม่สามารถทราบปริมาณผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมิน คุณภาพการให้บริการได้
_ga
_gid
_gat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถจัดการคุกกี้ได้อย่างไร
บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ ปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยน การตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์รวมถึงอาจไม่สามารถ ใช้บริการเว็บไซต์ได้ตามปกติหากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการ เช่น
Android (Chrome) https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&o co=1
Apple Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
Blackberry https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-userguides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacybb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefoxdesktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Iphone or Ipad (Chrome) https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1
Iphone or Ipad (Safari) https://support.apple.com/en-us/HT201265
 
สถาบันราชานุกูล จะไม่รับผิดชอบและ สถาบันราชานุกูลไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใน เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าคุกกี้ข้างต้น เนื่องจากเป็นข้อมูลจากผู้ให้บริการโดยตรง
 
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น 
เว็บไซต์ของ สถาบันราชานุกูล อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงอาจมีการฝัง (Embed) เนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube Facebook หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช. เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล/หน่วยงาน อื่นบนโซเชียลมีเดียผ่านเว็บไซต์ของ สถาบันราชานุกูล ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียดังกล่าวจะมีการกำหนดและตั้งค่า คุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ สถาบันราชานุกูล ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่าน ควรประกาศนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของผู้ให้บริการดังกล่าวด้วยการเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย กรมสุขภาพจิต จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สถาบันราชานุกูล 
ขอแนะนำให้ท่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว
ติดต่อ สถาบันราชานุกูล 
ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

สถาบันราชานุกูล 4737  ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 248 8900 ต่อ 70912  
ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : pdpa2022@rajanukul.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2565


 วันนี้ 1,167
 เมื่อวาน 2,126
 สัปดาห์นี้ 3,342
 สัปดาห์ก่อน 13,308
 เดือนนี้ 43,529
 เดือนก่อน 52,950
 จำนวนผู้เข้าชม 602,825
  Your IP : 47.128.97.23