วารสารราชานุกูล


คณะที่ปรึกษา
พลเอกวันชัย  เรืองตระกูล
อัมพร เบญจพลพิทักษ์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
โสภณ  คำจันทร์
บรรณาธิการ
ศุภรัตน์  เอกอัศวิน
รองบรรณาธิการ
จันทร์อาภา  สุขทัพภ์
ศุภรพรรณ  ศรีหิรัญรัศมี
กองบรรณาธิการวิชาการ
วีรยุทธ  ประพันธ์พจน์
นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
ชดาพิมพ์  เผ่าสวัสดิ์
ภัตติมา  บุรพลกุล
ฐสรรพร เติมทอง
สุธัญญา  อภัยยานุกร
ณัชพร  ศุภสมุทร์
วนิดา  ชนินทยุทธวงศ์
ลวัณรัตน์  วิริยะประสาท
ผกาวรรณ สุทธิวงศ์
อนัญญา อนุพรวัฒนากิจ
สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์
จีรภา จรัสวณิชพงษ์
มาลี  ปรีชาพลสิทธิ์
จินตนา  มงคลพิทักษ์สุข
วินิรมล  ศรีวัฒนา
ปวีร์ลดา  คุ้มญาติ
พัชรินทร์  มินทจันทร์
อัจฉราพร  สีหิรัญวงศ์
แดนเนาวรัตน์  จามรจันทร์
สายพิณ  ประเสริฐสุขดี
บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ
ทิพวรรณ  หรรษคุณาชัย
ปราณี  ชาญณรงค์
พรจิต  จิตรถเวช
นิตยา  เกษมโกสินทร์
พัชรินทร์  อรุณเมือง
จันทร์ชนก  โยธินชัชวาล
ธัญญลักษณ์  แก้วเมือง
วิชิตา  เกศะรักษ์
เอื้ออนุช  ถนอมวงษ์
กองบรรณาธิการด้านการจัดการ
ชุติวรรณ  แก้วไสย
วัณณิกา  สัตยาชัย

     วารสารราชานุกูล เป็นของสถาบันราชานุกูล ออกปีละ 2 ฉบับในเดือน มิถุนายน และธันวาคม  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัว พัฒนาการเด็กและภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และนำเสนอข่าวสารด้านพัฒนาการเด็กและภาวะบกพร่องทางสติปัญญาที่น่าสนใจ

การบอกรับ
 ค่าสมาชิกภายในประเทศรายปี 300 บาท   ราย 3 ปี 900 บาท ขายปลีกฉบับละ 200 บาท

การติดต่อ
ผู้ประสงค์จะติดต่อกับบรรณาธิการ หรือต้องการส่งบทความ เพื่อลงพิมพ์วารสารราชานุกูล โปรดส่งไปยังกองบรรณาธิการวารสารราชานุกูล 4737 สถาบันราชานุกูล ถ. ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.  0 – 2248 – 8922  โทรสาร. 0 – 2248 – 2944 หรือ journal.raja2014@gmail.com

หมายเหตุ
      ข้อคิดเห็นและความเห็นต่างๆ เป็นของผู้นิพนธ์ มิใช่ของกองบรรณาธิการหรือของสถาบันราชานุกูล
      ผู้อ่านสามารถนำข้อความ ข้อมูลจากวารสารไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ เช่น เพื่อการสอน การอ้างอิง การจะนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่น เช่น เพื่อการค้า จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการก่อน

 


  View : 5.44K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 605
 เมื่อวาน 2,126
 สัปดาห์นี้ 2,780
 สัปดาห์ก่อน 13,308
 เดือนนี้ 42,967
 เดือนก่อน 52,950
 จำนวนผู้เข้าชม 602,263
  Your IP : 54.36.148.35