Form ติดต่อสอบถาม

มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบมาได้ที่ adminweb@rajanukul.go.th
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ : โทรศัพท์ 0 2248 8900 ต่อ 70301

คำสั่งสถาบันราชานุกูลที่ ๓๐๙/๒๕๖๖ ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติว่าในกรณีที่มีกฎหมาย 
กฎ มติ หรือคำสั่งกำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ หรือเป็นเอกสาร 
ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้จัดทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งนั้นแล้ว  สมควรกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถาบันราชานุกูล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้
“สำนักงาน” (หรือ “กรม” ฯลฯ) หมายความว่า สถาบันราชานุกูล
ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิต
(๒) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ชื่อโดเมน abminweb@rajanukul.go.th
(๓) เว็บไซต์ www.rajanukul.go.th
(๔) Line Official: @Rajanukul
(๕) Facebook: Rajanukul Institute
ข้อ ๓  คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๓๐ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖
                                  สั่ง ณ วันที่   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

                                                     (นางนพวรรณ ศรีวงค์พานิช)
                                                       ผู้อำนวยสถาบันราชานุกูล
 

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์บริจาคเงินแก่สถาบันราชานุกูล 
Download แบบฟอร์ม <<-- Click


แบบฟอร์มการบริจาคเงินสถาบันราชานุกูล.pdf
ประกาศ เรื่อง ช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันราชานุกูล พ.ศ.๒๕๖๖.pdf
คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf

 วันนี้ 1,080
 เมื่อวาน 1,648
 สัปดาห์นี้ 2,777
 สัปดาห์ก่อน 11,865
 เดือนนี้ 32,303
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 539,185
  Your IP : 110.164.158.101