ประกาศตำแหน่งงาน : พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
3. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ทำงาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทำในช่วง 5 ปีหลัง)
4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ(ถ้ามี)
5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคล ที่เป็นญาติหรือเพื่อน)
6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของ

         

รูปภาพขนาด 1.5 x 2 นิ้วและทำเป็นไฟล์ .jpg เพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

ผู้สมัครรวมไฟล์วุฒิการศึกษาเป็น pdf ไฟล์เดียวเพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

ผู้สมัครรวมไฟล์วุฒิการศึกษาเป็น pdf ไฟล์เดียวเพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

ผู้สมัครรวมไฟล์วุฒิการศึกษาเป็น pdf ไฟล์เดียวเพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

ผู้สมัครรวมไฟล์วุฒิการศึกษาเป็น pdf ไฟล์เดียวเพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

ผู้สมัครรวมไฟล์วุฒิการศึกษาเป็น pdf ไฟล์เดียวเพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

ผู้สมัครรวมไฟล์วุฒิการศึกษาเป็น pdf ไฟล์เดียวเพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

ผู้สมัครรวมไฟล์วุฒิการศึกษาเป็น pdf ไฟล์เดียวเพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

ผู้สมัครรวมไฟล์วุฒิการศึกษาเป็น pdf ไฟล์เดียวเพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

ผู้สมัครรวมไฟล์วุฒิการศึกษาเป็น pdf ไฟล์เดียวเพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

ผู้สมัครรวมไฟล์วุฒิการศึกษาเป็น pdf ไฟล์เดียวเพื่อทำการแนบในใบสมัครงาน

จำนวนเงินค่าสมัคร : 100 บาท

ชื่อบัญชี สถาบันราชานุกูล เลขที่บัญชี 013-1-53756-3
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา