กลุ่มงานการศึกษาพิเศษจัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง โครงการเสริมสร้างพลังการเลี้ยงดูสู่การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

          เพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นเด็กที่มีสภาวะของการพัฒนาของสมองหยุดชะงักหรือพัฒนาไม่สมบูรณ์ คือ มีความบกพร่องของทักษะต่างๆในทุกช่วงวัย โดยเด็กต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนเข้าสู่ระบบเรียนร่วมกับเด็กปกติในทักษะความพร้อมทางวิชาการ การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และด้านภาษาโดยต้องเน้นความพร้อมของเด็กทั้งในด้านความคิด ความจำ ความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์และสังคมของเด็ก ตลอดจนการเรียนรู้พื้นฐานในด้านอาชีพและฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้เมื่อโตขึ้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก สอนตามขั้นตอนของงานที่แยกย่อยตามลำดับจากง่ายไปหายาก การสอนจะประสบผลสำเร็จได้ดีหากได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยสอนซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กลุ่มงานการศึกษาพิเศษจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความรู้และเข้าใจถึงเป้าหมาย กระบวนการการเรียนการสอน การทำสื่อที่เหมาะสมที่จะช่วยให้เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เด็กมีความพร้อมและพลังชีวิตในการเข้าสู่โรงเรียนร่วม อยู่ร่วมกับสังคม ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่จะนำบุตร-หลานที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาออกสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ 
 
กิจกรรมการผลิตสื่อช่วยสอน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
 
 
           รุ่นที่ 1
 
 
 
 
รุ่นที่ 2
         
 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30—16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมกิจกรรมการผลิตสื่อช่วยสอน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา                 ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล การอบรมจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่อง การเลือกใช้สื่อการสอนสำหรับลูกน้อย อาทิ กระดานสื่อสารเรื่องสี และ รูปทรง , กระดานบอกกิจวัตรประจำวัน , การผลิตสื่อการสอนการเรียนรู้ตัวเลขและค่าของตัวเลข , การผลิตสื่อการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา , งานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะแก่บุตร-หลานที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาต่อได้ 
 
กิจกรรมการเสริมสร้างพลังสู่การเลี้ยงดู 
 
 
     
         วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30—16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างพลังสู่การเลี้ยงดูสำหรับผู้ปกครองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล การอบรมจัดให้มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่องการเสริมพลังด้วยกิจกรรมบูรณาการ “จิตผ่อนคลายกายสงบ” , “เคลื่อนไหวให้สนุก” และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสริมสร้างพลัง “จากพ่อแม่สู่พ่อแม่” โดยคุณไกรสร และคุณรวิกร วิเศษสาริกา กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองอีกด้วย 
 
กิจกรรมการฝึกกีฬาผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
 
 
 
 
รุ่นที่ 1
 
 
 
รุ่นที่ 2
 
 
         วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30—16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดการอบรมกิจกรรมการฝึกกีฬาผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม  ณ สถาบันราชานุกูล การอบรมจัดให้มีการบรรยายเรื่อง กีฬาสเปเชียลโอลิมปิคกับการพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ และ การดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อของร่างกาย โดย อาจารย์สำราญ แช่มช้อย วิทยากรจาก National Sport Director , การสาธิตและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ การอบอุ่นร่างกายและทักษะกีฬาพื้นฐาน และ ทักษะการนวดเบื้องต้นเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกาย โดยวิทยากรกลุ่มจาก National Sport Director และวิทยากรจากกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีแนวทางในการพัฒนาความคล่องตัวและความแข็งแรงในด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาตลอดจนส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันได้
 
 

  View : 1.34K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,362
 เมื่อวาน 3,034
 สัปดาห์นี้ 16,250
 สัปดาห์ก่อน 18,365
 เดือนนี้ 38,985
 เดือนก่อน 73,769
 จำนวนผู้เข้าชม 1,923,500
  Your IP : 3.238.96.184