การใช้บัตรประจำตัวคนพิการ

บัตรประจำตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ให้มีขีดความสามารถที่พร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข
             
              1.  คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคำขอ
                   1.1  มีสัญชาติไทย
                   1.2  บุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งเกิด หรือบุคคลที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสัญชาติไทย ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ก่อน
 
              2.  สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
                   2.1  กรุงเทพมหานคร
                          (1)  ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
                          (2)  โรงพยาบาลสิรินธร
                          (3)  โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
                          (4)  สถาบันราชานุกูล
                          (5)  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
                          (6)  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
                          (7)  โรงพยาบาลพระราม 2
                  2.2  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด……..
             
             3.  สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
                  3.1  กรุงเทพมหานคร
                        (1) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช
                        (2) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
                        (3) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
                 3.2  จังหวัด
                        (1) โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอ ที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล
                        (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                        (3) หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด
 
             4. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
                  4.1  เอกสารหลักฐานของคนพิการ
                        (1) สําเนาเอกสารประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
                              (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
                              (ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
                              (ค) สําเนาสูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
                              (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
                       (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
                              กรณีที่คนพิการมีทะเบียนบ้าน แต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ก่อน
                       (3)  รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
                       (4)  เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
                       (5)  สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน
                 4.2  เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (เป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)
                       (1)  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
                       (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

                กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้
                      (1)  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
                            - ผู้รับรอง : กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจํา (หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
                      (2)  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง พร้อมรับรองสําเนา จำนวน 1 ฉบับ
                             * ข้าราชการบำนาญ ไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้
                             * การรับรองจะสมบูรณ์ เมื่อพยานลงนามครบถ้วน
                             * การรับรองอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
 
                 4.3  บุคคลอื่นยื่นคำขอมีบัตรฯ แทนคนพิการ
                      (1)  สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ดำเนินการแทน
                      (2)  หนังสือมอบอำนาจ เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ (พยานต้องลงนามครบถ้วน)
                กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการมากไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ดำเนินการแทนได้
 
            5.  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ ชำรุด  สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับคนพิการ อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
                 5.1  เอกสารหลักฐานของคนพิการ
                       (1) บัตรประจำตัวคนพิการใบเดิม
                       (2) สําเนาเอกสารประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
                            (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
                            (ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
                            (ค) สําเนาสูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
                            (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
                     (3)  สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
                     กรณีที่คนพิการมีทะเบียนบ้าน แต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ก่อน
                     (4)  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
                     (5)  รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
                     (6)  กรณีมีความพิการเพิ่ม หรือเปลี่ยนไปจากเดิม
                           - เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
                           - สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน
             5.2  เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ ซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)
                    (1)  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
                    (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
           
                    กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้

                    (1)  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
                           - ผู้รับรอง : กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจํา (หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
                     (2)  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง พร้อมรับรองสําเนา จำนวน 1 ฉบับ
                            * ข้าราชการบำนาญ ไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้
                            * การรับรองจะสมบูรณ์ เมื่อพยานลงนามครบถ้วน
                            * การรับรองอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
           
               5.3  บุคคลอื่นยื่นคำขอมีบัตรฯ แทนคนพิการ
                       (1)  สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ดำเนินการแทน
                       (2)  หนังสือมอบอำนาจ เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ (พยานต้องลงนามครบถ้วน*)
               กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการถึงขั้นไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ดำเนินการแทนได้
 
          6.  กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย หรือได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู จนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ให้ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบุคคลที่ดำเนินการแทน แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการต่อไป
               6.1  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย
                      (1)  บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
                      (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ
                      (3)  สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
                      (4)  สำเนาใบมรณะบัตร
 
              6.2  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ กรณีได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
                     (1)  บัตรประจำตัวคนพิการ
                     (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ
                     (3)  สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
                     (4)  เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
                     (5)  ยื่นคำขอแทน ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการแทน และหนังสือมอบอำนาจ (พยานต้องลงนามครบถ้วน*)
                     กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการถึงขั้นไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ดำเนินการแทนได้
 
สิทธิการอุทธรณ์
          1. กรณีคนพิการไม่ได้รับอนุมัติให้มีบัตรประจำตัวคนพิการ อาจยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งนั้น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว
          2. ให้นายทะเบียนพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาอุทธรณ์เสร็จ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนให้เป็นที่สุด
 
หากคนพิการมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร โทร. 02-3543388 ต่อ 701-705 ในวันและเวลาราชการ
ต่างจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
 
**บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร**
 
 
สิทธิคนพิการ | การมีบัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิที่พึงจะได้รับ
 

  View : 7.53K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,052
 เมื่อวาน 1,254
 สัปดาห์นี้ 11,561
 สัปดาห์ก่อน 14,653
 เดือนนี้ 29,319
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 536,201
  Your IP : 58.136.235.50