คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I)_2558

          การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้เด็กมีทักษะหรือความสามารถในด้านต่างๆดีขึ้นเป็นไปตามช่วงวัย มีความพร้อมและมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดี มีค่าคะแนนเชาวน์ปัญญาเพิ่มขึ้น มีโอกาสสำเร็จการศึกษามากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ สามารถปรับตัวและช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเติบโตขึ้น ส่วนพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูจะไม่เครียดมีครอบครัวที่เข้มแข็ง ประเทศชาติเองก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการด้านสุขภาพอื่นๆแก่เด็กกลุ่มนี้อีกด้วย
          คู่มือการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I) โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการทันทีที่พบ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในคลินิกสุขภาพเด็กดีและ/หรือคลินิกพัฒนาการในสถานบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ การพัฒนาคู่มือได้ผ่านการพัฒนาจากประสบการณด้านการสอนและการทำงานด้านการส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการมากว่า 20 ปี ของคณะทำงานของสถาบันราชานกูล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม มีเนื้อหาที่เป็นขั้นตอนในการฝึกทักษะด้านต่างๆ พร้อมภาพประกอบอุปกรณ์และจุดเน้นในแต่ละทักษะ เพื่อให้ง่ายและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
          คู่มือฯ เล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความเมตตา ความช่วยเหลือจากแพทย์หญิงปัญญา เพ็ญสุวรรณ นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ศาตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์ ศาตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา แพทย์หญิงรัตโนทัย พลับรู้การ แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล ศาตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ พันเอกหญิงขวัญใจ ธนกิจจารุ และคณะกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ที่ทุกๆ ท่านเสียสละเวลาให้คำแนะนำกับคณะทำงานเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
          กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัย ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีความสุข จึงหวังว่าหนังสือคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่อ่าน และนำไปใช้ในการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการต่อไป และขอขอบคุณอย่างยิ่งหากผู้อ่านและนำไปใช้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ให้แก่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการปรับปรุงที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป
 
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I).pdf

  View : 27.01K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,384
 เมื่อวาน 1,605
 สัปดาห์นี้ 12,072
 สัปดาห์ก่อน 9,826
 เดือนนี้ 22,084
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 498,520
  Your IP : 182.52.66.183