จารุวรรณ ประดา

จารุวรรณ ประดา

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ประสบการความเชียวชาญ : 29 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
เด็กบกพร่องทางสติปัญญาและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. ผลของโปรแกรม A2M ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากับผู้ปกครอง

2. ผลของโปรแกรม TMT(Thai Massage by Tennis ball Program)ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา อายุ 6-18 ปี สถาบันราชานุกูล

3. ผลของโปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมีส่วนร่วมต่อความสามารถในการตัดเล็บของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. ผลของโปรแกรม A2M ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกาย และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากับผู้ปกครอง ( EFFECT OF A2M (AROMA MUSIC AND MASSAGE PROGRAM) TOWARDS PHYSICAL AGGRESSIVE BEHAVIOR AND RELATIONSHIP OF INTELLECTUAL DISABILITY PERSONS WITH PARENT) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Jahor Mental Health Convention เรื่อง Towards Excellence in Care : Preserving tradition, embracing innovations ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2554 ณ ประเทศมาเลเซีย

2. Determining the Nutritional Status and Applying Nutritional Intervention for Children with Intellectual Disability ในการประชุม WPA International Congress of Psychiatry “Bridging Asia to World – A New Era for Psychiatric Treatment” Taiwan ปี พ.ศ.2558

3. Determining the Nutritional Status and Applying Nutritional Intervention for Children with Intellectual Disability ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรสอนนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2530

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีราชบุรี
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
สาขา พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

ปี พ.ศ. 2546

สถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา การบริหารการพยาบาล

ปี พ.ศ. 2549

สถาบันการศึกษา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรหลังปริญญา การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขา จิตเวช

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ


 วันนี้ 1,458
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,407
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,442
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,288
  Your IP : 3.214.216.26