แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช

แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ประสบการความเชียวชาญ : 24 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
2. กลุ่มอาการออทิสติก
3. กลุ่มอาการดาวน์
4. เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. นพวรรณ ศรีวงค์พานิช, จันทร์อาภา สุขทัพท์, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, อัมพร เบญจพลพิทักษ์. ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2562; 27 (3) :159-70.


หนังสือ บทความหรือเอกสารวิชาการ

1. นพวรรณ ศรีวงค์พานิช, พัฏ โรจน์มหามงคล. ภาวะปัญญาอ่อน/ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา. ใน : นิชรา เรืองดารกานนท์, ชาคริยา ธีรเนตร, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, นิตยา คชภักดี บรรณาธิการ. ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. โฮลิสติก พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ; 2551: 179-204.

2. นพวรรณ ศรีวงค์พานิช, พัฏ โรจน์มหามงคล. ภาวะปัญญาอ่อน/ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา. ใน : ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, ชาคริยา ธีรเนตร, อดิศร์สุดา เฟื่องฟู, สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์, พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์, บรรณาธิการ. ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด กรุงเทพฯ; 2554 : 299-323.

3. นพวรรณ ศรีวงค์พานิช. การส่งเสริมพัฒนาการ. ใน: ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์, วีระศักดิ์ ชลไชยะ บรรณาธิการ. ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 3 การดูแลเด็กสุขภาพดี บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด กรุงเทพฯ; .2556: 94-107.

4. นพวรรณ ศรีวงค์พานิช, อัมพร เบญจพลพิทักษ์, อดิศร์สุดา เฟื่องฟู, นิชรา เรืองดารกานนท์. ความพิการทางสติปัญญา. ใน วินัดดา ปิยะศิลป์, วันดี นิงสานนท์ บรรณาธิการ. คู่มือตรวจประเมิน วินิจฉัยและแนวทางช่วยเหลือเด็กพิการ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพนตากอน แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง กรุงเทพฯ; 2558: 75-89.

5. นพวรรณ ศรีวงค์พานิช. ภาวะบกพร่องทางเชาวน์ปัญญา. ใน : รสวัน อารีมิตร สุกัญญา อินอิว บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ ศิรไชย หงษ์สงวนศรี สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ตำราเวชศาสตร์วัยรุ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์ นนทบุรี; 2559: 647-62.

6. นพวรรณ ศรีวงค์พานิช, อิสราภา ชื่นสุวรรณ. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา intellectual Disability. ใน : สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ, อดิศร์สุดา เฟื่องฟู, จริยา จุฑาภิสิทธิ์, พัฏ โรจน์มหามงคล. ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง; 2561: 461-89.


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

อาจารย์พิเศษและวิทยากรอบรม นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2532

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ แพทยศาสตร์บัณฑิต

ปี พ.ศ. 2539

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์

ปี พ.ศ. 2541

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตร
สาขา สาขาพัฒนาการเด็ก

ปี พ.ศ. 2546

สถาบันการศึกษา แพทยสภา
คุณวุฒิ อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

ปี พ.ศ. 2548

สถาบันการศึกษา แพทยสภา
คุณวุฒิ อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์
สาขา พัฒนาการและพฤติกรรม

ปี พ.ศ. 2549

สถาบันการศึกษา แพทยสภา
คุณวุฒิ อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน
สาขา แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2548-2550

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ

ปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

ปี พ.ศ. 2552-2558

ตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารโครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2556-2557

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2557-2561

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

ปี พ.ศ. 2557-2561

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561

ปี พ.ศ. 2561-2562

หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
ตำแหน่ง ประธานคณะทำงานตรวจราชการกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

ปี พ.ศ. 2561-2563

หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ปี พ.ศ. 2563-2565

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ


 วันนี้ 1,299
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,248
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,283
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,129
  Your IP : 3.214.216.26