จีรภา จรัสวณิชพงศ์

จีรภา จรัสวณิชพงศ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประสบการความเชียวชาญ : 27 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
งานวิจัยและพัฒนากระบวนงานสำคัญในงานบริการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน


งานวิจัยปัจจุบัน

1. การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการเคลื่อนไหวในเด็กปกติและเด็กออทิสติก อายุระหว่าง 3-16 ปี (จัดทำรูปเล่ม)

2. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมทางอาชีพสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญาอายุ 15 ปีขึ้น ไปของสถาบันราชานุกูล (นำเสนอโครงร่างวิจัย)


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. ภาคนิพนธ์ เรื่อง สารวีอาร์-สารวีอาร์-3623 เหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งปอดตายแบบอะพอพโทซิสโดยผ่านกลไกของไซโตโครมซีและคาสเพส-3 (Cytochrome C Release and caspase-3 activation: a possible mechanism of VR-3623-induced apoptosis in human lung cancer LU-1 cell line) (พ.ศ. 2545)

2. การวิเคราะห์ลักษณะท่าทางในขณะยืนนิ่งของผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูล (พ.ศ. 2550)

3. ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมของเด็กซี.พี.พิการซ้ำซ้อนในสถาบันราชานุกูล (พ.ศ. 2554)

4. รายงานผลการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม (พ.ศ. 2555)

5. การวิจัยและพัฒนาแบบประเมินและคู่มือการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (พ.ศ. 2555)

6. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการเฉพาะด้าน (พ.ศ. 2556)

7. การถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ในการส่งต่อข้อมูลสุขภาพและการให้บริการส่งเสริมพัฒนาการและเชาวน์ปัญญาในระดับพื้นที่ (พ.ศ. 2557)

8. โครงการศึกษาปริมาณ การกระจายตัว ความสามารถในการให้บริการและสถานการณ์กำลังคนที่ปฏิบัติงานจริงของกำลังคนด้านวิชาชีพที่จำเป็นต่อการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติกในระดับประเทศและระดับพื้นที่ (พ.ศ. 2558)

9. ผลของโปรแกรม Once-A-Week Group Exercise ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้บกพร่องทางสติปัญญาระดับค่อนข้างด้อยที่มีน้ำหนักเกิน (พ.ศ. 2559)

10. การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการเคลื่อนไหวในเด็กปกติและเด็กออทิสติก อายุระหว่าง 3-16 ปี (พ.ศ.2562)


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรบรรยายในหลักสูตร กายภาพบำบัดในเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2536

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา กายภาพบำบัด

ปี พ.ศ. 2545

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา สรีรวิทยา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191