แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์

แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์

ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ประสบการความเชียวชาญ : 17 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. ด้านพัฒนาการเด็ก
2. โรคสมาธิสั้น
3. โรคออทิสติก


งานวิจัยปัจจุบัน


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข: การวิจัยนำร่อง


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, จันทร์อาภา สุขทัพภ์, ประเสริฐ จุฑา, บุษรา คูหพันธ์. โปรแกรมเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย. วารสารสุขภาพจิต ปีที่ 2562 ฉบับที่ 27(1); 37-51

2. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์, , ศิริพรรณ แสนลัง, , ทิพวัน ค่ายสงคราม., ชัด ยุงสันเที๊ยะ. ผลการพัฒนาทางการรับรู้ทางภาษา และระดับความสนใจในเด็กออทิสติก ด้วยโปรแกรมการบำบัดที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยบำบัด. วารสารราชานุกูล ปีที่ 32 ฉบับที่ 2; 2560 หน้า 2-17

3. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์,ปราณี ต๊ะวิโล, ยุวนา ไขว้พันธ์. แบบสังเกตพฤติกรรมสำหรับเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ ภาวะบกพร่องของทักษะการเรียน โรคสมาธิสั้น และกลุ่มอาการออทิซึม. วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 1-11

4. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, ชนิสา เวชวิรุฬห์, ปราณี ต๊ะวิโล. การศึกษาอำนาจจำแนกของเครื่องมือ computerized continuous performance test โดยการเปรียบเทียบค่าสมาธิต่อเนื่องระหว่างเด็กปกติและเด็กสมาธิสั้น. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2553 ; ปีที่ : 55 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 97-108

5. C Phoasavasdi, T Kaewpornsawas. Risk Factor of Birth Weight below 2,500 grams and Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Thai Children. J Med Assoc Thai 2005; 88(11): 1514-8


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, จันทร์อาภา สุขทัพภ์, ประเสริฐ จุฑา, บุษรา คูหพันธ์. โปรแกรมเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย. วารสารสุขภาพจิต ปีที่ 2562 ฉบับที่ 27(1); 37-51
นำเสนองานประชุมสัปดาห์วิจัยแห่งชาติ โดย วช. วันที่ 12 สิงหาคม 2561

2. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์,ปราณี ต๊ะวิโล, ยุวนา ไขว้พันธ์. แบบสังเกตพฤติกรรมสำหรับเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ ภาวะบกพร่องของทักษะการเรียน โรคสมาธิสั้น และกลุ่มอาการออทิซึม. วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 1-11
นำเสนองานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ โดยกรมสุขภาพจิต ปี 2560
3. การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข:การวิจัยนำร่อง นำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18


หนังสือ บทความหรือเอกสารวิชาการ

1. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ และคณะ. คู่มือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ด้วย กิน กอด เล่น เล่า. กรุงเทพมหานคร; บียอนด์พับลิสชิ่ง, 2559

2. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ และคณะ. คู่มือการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ด้วย กิน กอด เล่น เล่า. กรุงเทพมหานคร; บียอนด์พับลิสชิ่ง, 2559

3. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, จันทร์อาภา สุขทัพภ์, ปราณี ต๊ะวิโล, ปรารถนา รัตนวรรณ, เบญจวรรณ รัญเสวะ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต. คู่มือการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข(ฉบับทดลองใช้).พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2558

4. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, พนิดา รัตนไพโรจน์, ศิริพรรณ แสนลัง, ปราณี ต๊ะวิโล, ยุวนา ไขว้พันธ์ สถาบันราชานุกูล สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. เด็กออทิสติก คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์พลับบลิสชิ่ง; 2557

5. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, พนิดา รัตนไพโรจน์, ศิริพรรณ แสนลัง, ปราณี ต๊ะวิโล, ยุวนา ไขว้พันธ์ สถาบันราชานุกูล สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. เด็กออทิสติก คู่มือสำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์พลับบลิสชิ่ง; 2557

6. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, ปราณี ต๊ะวิโล, ยุวนา ไขว้พันธ์ สถาบันราชานุกูล สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์พลับบลิสชิ่ง; 2557

7. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, ปราณี ต๊ะวิโล, ยุวนา ไขว้พันธ์ สถาบันราชานุกูล สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำหรับครู .พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์พลับบลิสชิ่ง; 2557

8. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, สุจิตรา สุขเกษม, รุจีรัตน์ จันทรเนตร, ปราณี ต๊ะวิโล, ยุวนา ไขว้พันธ์ สถาบันราชานุกูล สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง .พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์พลับบลิสชิ่ง; 2557

9. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, สุจิตรา สุขเกษม, รุจีรัตน์ จันทรเนตร, ปราณี ต๊ะวิโล, ยุวนา ไขว้พันธ์ สถาบันราชานุกูล สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. เด็กแอลดี คู่มือสำหรับครู .พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์พลับบลิสชิ่ง; 2557

10. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, ปราณี ต๊ะวิโล, ยุวนา ไขว้พันธ์ สถาบันราชานุกูล สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์พลับบลิสชิ่ง; 2557

11. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, ปราณี ต๊ะวิโล, ยุวนา ไขว้พันธ์ สถาบันราชานุกูล สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์พลับบลิสชิ่ง; 2557

12. คู่มือเยี่ยมแม่หลังคลอดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สถาบันราชานุกูล พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บียอนด์พลับบลิสชิ่ง; 2562


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

1. วิทยากรสอนนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

2. วิทยากรสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ที่มาศึกษาดูงานด้านพัฒนาการและสติปัญญาบกพร่อง

3. วิทยากรบรรยายให้ครู ผู้ปกครอง หัวข้อเด็กพิเศษ สมาธิสั้น ออทิสติก แอลดี และเรียนรู้ช้า

4. ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2542

สถาบันการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต

ปี พ.ศ. 2546

สถาบันการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปี พ.ศ. 2549

สถาบันการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ปี พ.ศ. 2554

สถาบันการศึกษา Child and Adolescent Mental Health Service, North Essex Partnership NHS Foundation Trust, Colchester, UK
คุณวุฒิ แพทย์เฉพาะทางต่อยอด
สาขา จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ปี พ.ศ. 2561

สถาบันการศึกษา สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย แพทย์สภา
คุณวุฒิ อนุมัติเฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกัน
สาขา สุขภาพจิตชุมชน

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2544-2551

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง นายแพทย์

ปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191