เภสัชกรหญิงจินตนา ปรัชญาสันติ

เภสัชกรหญิงจินตนา ปรัชญาสันติ

ตำแหน่ง : เภสัชกร

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : การใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวชเด็ก การบริบาลเภสัชกรรม
ประสบการความเชียวชาญ : 7 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
การใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวชเด็ก


งานวิจัยปัจจุบัน

1. ประสิทธิผล และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสามัญ Risperidone solution กับยาต้นตำรับในการรักษาผู้ป่วย Autism spectrum disorders

2. การทบทวนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (Systematic review) ในประเด็นผลของกัญชาต่อสมองเด็กและวัยรุ่น (ผู้ร่วมวิจัย )


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. จินตนา ปรัชญาสันติ, วัลลี มงคลสกุลฤทธิ์, อัญชลี สุทธิธรรมเจริญ. พฤติกรรมการใช้ยาทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 2545; 2(1): 6-13.
2. จินตนา ปรัชญาสันติ. วิทยานิพนธ์เรื่อง.การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะอ้วนที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา(PHARMACEUTICAL CARE FOR OBESE SCHIZOPHRENIC PATIENTS AT SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF PSYCHIATRY). 2547
3. จินตนา มงคลพิทักษ์สุข.บทความฟื้นฟูวิชาการเรื่องภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยจิตเภท.วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา2551; 2(2): 36-45
4. จินตนา มงคลพิทักษ์สุข, วีรพล อุณหรัศมี, ขวัญดาว สุดธนาพันธ์, ชมภูนุช สุคนธวารี.ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มารับบริการที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2555;57(2):137-150
5. Oral presentation “The prevalence and associating factors with obesity in schizophrenic patients at SomdetChaopraya Institute of Psychiatry” during the 11th Annual International Mental Health Conference “Health with Mental Health” held on 22-24 August 2012 at Price Palace Hotel, Mahanak, Bangkok, Thailand
6. นำเสนอผลงานวิชาการนำเสนอโดยการบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนที่มีโรคอ้วนและเสี่ยงต่อโรคอ้วนโดยทีมสหวิชาชีพที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 และการประชุม WORLD CONGRESS OF ASIAN PSYCHIATRY ครั้งที่ 4 ระหว่าง 20 - 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว
7. นำเสนอผลงานวิชการนำเสนอโดยโปสเตอร์ (Poster Presentation) เรื่อง ผลการบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
8. Oral presentation “ National Developmental Screening in Thailand “17th Pacific Rim College of Psychiatrists Scientific Meeting held on 3-5 November 2016 at Kaohsiung, Taiwan


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. จินตนา ปรัชญาสันติ, วัลลี มงคลสกุลฤทธิ์, อัญชลี สุทธิธรรมเจริญ. พฤติกรรมการใช้ยาทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 2545; 2(1): 6-13.

2. จินตนา ปรัชญาสันติ. วิทยานิพนธ์เรื่อง.การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะอ้วนที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (PHARMACEUTICAL CARE FOR OBESE SCHIZOPHRENIC PATIENTS AT SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF PSYCHIATRY). 2547

3. จินตนา ปรัชญาสันติ. บทความฟื้นฟูวิชาการเรื่องภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยจิตเภท.วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา2551; 2(2): 36-45

4. จินตนา ปรัชญาสันติ, วีรพล อุณหรัศมี, ขวัญดาว สุดธนาพันธ์, ชมภูนุช สุคนธวารี. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มารับบริการที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2555;57(2):137-150

5. ประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสามัญ (Risperidone solution กับยาต้นตำรับในการรักษาผู้ป่วย Autism spectrum disorders) ตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2021) : เมษายน-มิถุนายน 2564

6. รื่นฤดี ลิ้มฉาย, ธนวรรณ ผยูงผล, พรเพ็ญ นิลกิจ, ชุมพร บ้านกล้วย, จินตนา ปรัชญาสันติ. ความรู้และทัศนคติของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะเมตาบอลิกในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. วารสารโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 2564 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. Oral presentation “The prevalence and associating factors with obesity in schizophrenic patients at SomdetChaopraya Institute of Psychiatry” during the 11th Annual International Mental Health Conference “Health with Mental Health” held on 22-24 August 2012 at Price Palace Hotel, Mahanak, Bangkok, Thailand

2. นำเสนอผลงานวิชาการนำเสนอโดยการบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนที่มีโรคอ้วนและเสี่ยงต่อโรคอ้วนโดยทีมสหวิชาชีพที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 และการประชุม WORLD CONGRESS OF ASIAN PSYCHIATRY ครั้งที่ 4 ระหว่าง 20 - 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว

3. Oral presentation “ National Developmental Screening in Thailand “17th Pacific Rim College of Psychiatrists Scientific Meeting held on 3-5 November 2016 at Kaohsiung, Taiwan

4. นำเสนอผลงานวิชการนำเสนอโดยโปสเตอร์ (Poster Presentation) เรื่อง ผลการบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

5. ประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสามัญ (Risperidone solution กับยาต้นตำรับในการรักษาผู้ป่วย Autism spectrum disorders) นำเสนอรูปแบบ virtual poster presentation ในการประชุม 20th WPA World Congress of Psycniatry ระหว่างวันที่ 10 -13 มี.ค. 2564


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. Pharmacist’s role for the psychiatric patients

2. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวชเด็ก

3. การใช้ยาในผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดูแลคนพิการ

4. Drug use for individuals with ID ในการประชุมเรื่อง Training course for preparing health professionals to provide care to individuals with intellectual disability(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2541

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ เภสัชศาสตรบัณฑิต

ปี พ.ศ. 2546

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา เภสัชกรรมคลินิก

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2541-2542

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ตำแหน่ง เภสัชกร

ปี พ.ศ. 2543 - 2556

หน่วยงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่ง เภสัชกร

ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191