แพทย์หญิงวีราณี เจริญวงศ์ศักดิ์

แพทย์หญิงวีราณี เจริญวงศ์ศักดิ์

ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ประสบการความเชียวชาญ : 6 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. โรคสมาธิสั้น
2. รูปแบบการเลี้ยงดู
3. ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด


งานวิจัยปัจจุบัน

การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข: การวิจัย
นำร่อง (Development of Intervention Program for Postpartum Depression by Health Volunteer: A pilot study)


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. Charoenwongsak, W., Luangbumroong, K., Kwunrod, C., Jeangkorn, U., Nidjunpunsri, A., 2019. Efficacy of Psychoeducational “SICAM Teacher Training Course”: Assessing Teachers’ Knowledge and Attitudes toward ADHD. (manuscript in preparation)

2. Charoenwongsak,W., Wangtrakul, K., Luangbumroong, K., Kwunrod, C., Promchuay,P., 2017. Relationships between Parenting Styles and Social Skills of School-Aged Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (manuscript in preparation)

3. การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข: การวิจัยนำร่อง (Development of Intervention Program for Postpartum Depression by Health Volunteer: A pilot study)


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

Charoenwongsak, W., Kinorn, P., Hongsanguansri, S., 2017. Parenting Styles In Children And Adolescents With Substance Use Disorders: A Study From The Princess Mother National Institute On Drug Abuse Treatment, Thailand. ASEAN Journal of Psychiatry, Vol. 18 (2), July - December 2017


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. Charoenwongsak, W., Luangbumroong, K., Kwunrod, C., Jeangkorn, U., Nidjunpunsri, A., 2019. Efficacy of Psychoeducational “SICAM Teacher Training Course”: Assessing Teachers’ Knowledge and Attitudes toward ADHD. Poster presentation at the American Psychiatric Association 2019 Annual Meeting, San Francisco, California, the United States of America

2. Charoenwongsak, W., Wangtrakul, K., Luangbumroong, K., Kwunrod, C., Promchuay,P., 2017. Relationships between Parenting Styles and Social Skills of School-Aged Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Poster presentation at the American Psychiatric Association 2018 Annual Meeting, New York, New York, the United States of America

3. Charoenwongsak, W., Kinorn, P., Hongsanguansri, S., 2017. Parenting Styles In Children And Adolescents With Substance Use Disorders: A Study From The Princess Mother National Institute On Drug Abuse Treatment, Thailand. Distinguished Research Award for Young Investigator for Oral presentation at the 44th Thai Annual Congress of Psychiatry, Bangkok, Thailand


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

1. อาจารย์พิเศษรายวิชา Psychiatry Clerkship and Mental Health Care (CCS 571 - 573)
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (กันยายน 2560)

2. อาจารย์พิเศษรายวิชา Intregrated Pedriatrics 1-2 (MD 431 -432)
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562)

3. อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสูงอายุรุ่นที่ 15 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

4. อาจารย์ประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นรุ่นที่ 20- 21 สถาบันราชานุกูล

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2556

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คุณวุฒิ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ปี พ.ศ. 2560

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณวุฒิ วุฒิบัตร
สาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2556

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
ตำแหน่ง นายแพทย์

ปี พ.ศ. 2560-2561

หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ตำแหน่ง นายแพทย์

ปี พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นายแพทย์


 วันนี้ 1,386
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,335
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,370
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,216
  Your IP : 3.214.216.26