แพทย์หญิงเปรมวดี เด่นศิริอักษร

แพทย์หญิงเปรมวดี เด่นศิริอักษร

ตำแหน่ง : กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : กุมารพัฒนาการและพฤติกรรม.
ประสบการความเชียวชาญ : 16 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. พัฒนาการเด็ก
2. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. ภาวะเสี่ยงหัวใจและเมทาบอลิกจากยาริสเพอริโดนในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา (Cardiometabolic risk factors during risperidone treatment in children with intellectual disability)

2. การพัฒนาต้นแบบบริการและระบบบริการที่ใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูงอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านสติปัญญา

3. โครงการสำรวจสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้บกพร่องด้านสติปัญญากลุ่มอายุ 6-18 ปี ที่อยู่ในสังกัดสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ปี 2557


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. Densiriaksorn P. and Wacharasindhu S. Chronological age and Bone age at onset of puberty of Girl in Buriboonsilpasuksa School, Bangkok. Royal Thai Air Force Medical Gazette, 1995; 4: 13-20.

2. Densiriaksorn P. Sero-prevalance of Varicella-Zoster Virus Antibody in Nongkhai Hospital Personnel. Royal Thai Air Force Medical Gazette, 2005; 2: 1-8.

3. Densiriaksorn P. Hospital-based Epidemiology of Acute Childhood Diarrhea Caused by Rotavirus, Nongkhai Hospital, Thailand. J Infect Dis Antimicrob Agents 2003; 20: 145-9.

4. Densiriaksorn P. Cardiometabolic side effect during risperidone treatment in children with intellectual disability. Journal of Mental Health of Thailand 2014; 22(2) 2.

5. Densiriaksorn P. สถานะสุขภาพและสมรรถนะทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา. วารสารราชานุกูล ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 ปี 2558


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. Cardiometabolic side effect during risperidone treatment in children with intellectual disability นำเสนอ การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ปี 2557

2. Health status and health related physical fitness in children with intellectual disabilities นำเสนอ การประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th Asia Pacific conference 2560


หนังสือ บทความหรือเอกสารวิชาการ

1. ก้าวไปพร้อมกัน...กับดาวน์ซินโดรม

2. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

1. วิทยากรสอนนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

2. วิทยากรสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ที่มาศึกษาดูงานด้านพัฒนาการและสติปัญญาบกพร่อง

3. วิทยากรบรรยายให้ครู ผู้ปกครอง หัวข้อเด็กพิเศษ สมาธิสั้น ออทิสติก แอลดี และเรียนรู้ช้า

4. ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2532

สถาบันการศึกษา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
คุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต

ปี พ.ศ. 2536

สถาบันการศึกษา แพทยสภา
คุณวุฒิ วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา กุมารเวชศาสตร์

ปี พ.ศ. 2550

สถาบันการศึกษา แพทยสภา
คุณวุฒิ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา กุมารพัฒนาการและพฤติกรรม

ปี พ.ศ. 2552

สถาบันการศึกษา แพทยสภา
คุณวุฒิ อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน.

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2532-2534

หน่วยงาน กรมแพทย์ทหารเรือ
ตำแหน่ง นายแพทย์

ปี พ.ศ. 2534-2551

หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองคาย
ตำแหน่ง นายแพทย์

ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นายแพทย์


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191