ทันตแพทย์หญิงภัตติมา ชูวิเชียร

ทันตแพทย์หญิงภัตติมา ชูวิเชียร

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : ทันตกรรม
ประสบการความเชียวชาญ : 31 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
-


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. Limitions and barrners of dentists to dental care for people with intellechal disabkty in Thailand

2. Autism : Tipvtricks in oral health care for Health Prafessionals and parent

3. The Modol of dental nealth care under unnersal health care corerase polioy in Moung district, Busearch Inshtute

4. Unit cost of oral health services of the intellectual disatrlitles at Rajanukul Lnshfvte, in bkdgeting year 2007.


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. ภัตติมา บุรพลกุล. ข้อจำกัดและอุปสรรคของทันตแพทย์ต่อการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในประเทศไทย. วิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551

2. ภัตติมา บุรพลกุล. ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพช่องปากผู้บกพร่องด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2550. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11, 2(ก.ค.-ธ.ค.2551) 80-90


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. ปี 2556 Oral presentuter “Training Staff in Communitis of Persnal Oral care for specral needs in Thailand .ในงาน The 11th East Asian Cangress of Health promotion 2013 in Nanning, China วันที่ 9 – 10 พ.ย. 2556

2. ปี 2555 Poster prosontater “Capacity building of Dental Personnel to provide care to indinduals winSpecial Needs in Thailand” ในงาน The 21st Congress of the International Society for disability and oral health,Australia 2012


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรการเตรียมระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับผู้ที่มีความต้องการดูแลพิเศษ ของสถาบันทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2535

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณวุฒิ ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ปี พ.ศ. 2540

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรชั้นสูง
สาขา ทันตกรรมหัตถการ

ปี พ.ศ. 2550

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2535-2539

หน่วยงาน โรงพยาบาลลำปลายมาศ, สสจ.บุรีรัมย์
ตำแหน่ง ทันตแพทย์

ปี พ.ศ. 2540-2548

หน่วยงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ตำแหน่ง ทันตแพทย์

ปี พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191