ทันตแพทย์หญิงพิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

ทันตแพทย์หญิงพิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ประสบการความเชียวชาญ : 13 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก และ ทันตกรรมในผู้บกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา


งานวิจัยปัจจุบัน

การฝึกเด็กออทิสติกให้ร่วมมือในการแปรงฟันโดยผู้ปกครอง


งานวิจัยที่ผ่านมา

สภาวะในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มารับบริการในสถาบันราชานุกุลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในปี 2563


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์, วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ม พัชรา พิพัฒนโกวิท. ผลของยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่มีความเข้มข้น 500 และ 1000 ส่วนในล้านส่วน ต่อการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ.ว ทันต จุฬาฯ 2008, 31(3): 385-398.

2. พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์. การศึกษานำาร่องเสื้อแปลงร่างช่วยในการแปรงฟันเด็กบกพร่องทางด้านพัฒนาการและสติปัญญา.วิทยาสารทันตสาธารณสุข 2557,19(2): 35-46.

3. พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์. โปรแกรมการสื่อสารด้วยภาพในบริการทันตกรรมสำหรับเด็กออทิสติก. วารสารราชานุกูล 2558, 30(1):25-35.

4. Dangulavanich W., Limsomwong P., Mitrakul K., Asvanund Y., Arunakul M. Factors associated with cooperative levels of Autism Spectrum Disorder children during dental treatments. Eur J Paediatr Dent. 2017 Sep;18(3):231-236.


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง “Transforming shirt used for brushing intellectual and developmental disorder children’s teeth” ในงานประชุม The 11th East Asian Congress of Health Promotion 2013 in Nanning สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9-10 พ.ย. 2558


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2546

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

ปี พ.ศ. 2551

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปี พ.ศ. 2552

สถาบันการศึกษา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิ วุฒิบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2546-2548

หน่วยงาน โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่ง ทันตแพทย์

ปี พ.ศ. 2551-2555

หน่วยงาน โรงพยาบาลม่วงสามสิบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง ทันตแพทย์

ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง ทันตแพทย์


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191