นิรมัย คุ้มรักษา

นิรมัย คุ้มรักษา

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ประสบการความเชียวชาญ : 34 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กบกพร่องทางสติปัญญา


งานวิจัยปัจจุบัน

1. การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการวัยแรกเกิดถึง ๕ ปี ในรูปแบบบริการออนไลน์ กรณีศึกษาสถาบันราชานุกูลในช่วงการระบาดไวรัส COVID-19

2. สถานการณ์ ภาระ และความต้องการของผู้ดูแลบุคคลที่มีความบกร่องทางสติปัญญาและออทิสติก

3. พัฒนาแบบประเมินทักษะการปรับตัวราชานุกูล (The development of the Rajanukul Adaptive Behavior Scale (RABS)


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. การพัฒนาโปรแกรมการฝึกควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะในผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง

2. ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุ 3-6 ปี ปี 2546


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. ผลของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปฐมวัย วารสารราชานุกูล ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2540 และ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ปี 2557

2. ผลของโปรแกรมราชา 2010 ที่มีต่อการไหลของน้ำลายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในหอผู้ป่วยเด็กเล็ก 1 และหอผู้ป่วยเด็กเล็ก 2 ในสถาบันราชานุกูล วารสารราชานุกูล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ปี 2554

3. สภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ปี 2557

4. ผลการใช้โปรแกรม TEDA4I ในเด็กบกพร่องทางพัฒนาการ/สติปัญญา สถาบันราชานุกูล วารสารราชานุกูล ฉบับที่ 33 มกราคม-เมษายน ปี2561

5. ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในจังหวัดกาญจนบุรี วารสารราชานุกูล ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. รางวัล Full paper ระดับดี จากงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ กรมสุขภาพจิต ปี 2557

2. ผลการตรวจติดตามคุณภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงอายุด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2558 นำเสนอแบบ Oral presentation ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง “สติ วิถีแห่งสุขภาพดี” (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559

3. ผลการใช้โปรแกรม TEDA4I ในเด็กบกพร่องทางพัฒนาการ/สติปัญญา สถาบันราชานุกูล นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560

4. ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในจังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

5. รางวัลงานวิจัยดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในการประชุมวิชาการ สมาคมจิตเวชแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

6. การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันพื้นฐานของผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก นำเสนอผลงานรูปแบบ Oral presentation งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2531

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
คุณวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ

ปี พ.ศ. 2538

ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
คุณวุฒิ การศึกษาพิเศษ

ปี พ.ศ. 2546

สถาบันการศึกษา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
คุณวุฒิ การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191