รังสิมา เทียนทอง

รังสิมา เทียนทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : การศึกษาพิเศษเด็กที่ม่ีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
ประสบการความเชียวชาญ : 21 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. โรคดาวน์ซินโครม
2. โรคเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ID


งานวิจัยปัจจุบัน

ผลของการเรียนแบบ Offline เรื่องทักษะการบอกค่าจำนวน 1-10 ของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ช่วงอายุ 5 ถึง 9 ปี


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. รังสิมา อุดมกิจ, สาริกา แก้วน้ำ, สุพรทิพย์ ภุมมา, ประทีป ใจปา. ผลของชุดกิจกรรมการเคลื่อoไหวประกอบเเพลง ที่มีต่อทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรมสถาบันราชานุกูล. 2553

2. รังสิมา เทียนทอง, วนัสริน อินทรกำแหง, จิราธิป นาคสุวรรณ. การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ. 2562


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

1. รังสิมา อุดมกิจ, สาริกา แก้วน้ำ, สุพรทิพย์ ภุมมา, ประทีป ใจปา. ผลของชุดกิจกรรมการเคลื่อoไหวประกอบเเพลง ที่มีต่อทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กดาวน์ซินโดรมสถาบันราชานุกูล. 2553. นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ กรมสุขภาพจิต โรมแรมปริ๊นซ์พาเลซ พ.ศ.2553.

2. รังสิมา เทียนทอง, วนัสริน อินทรกำแหง, จิราธิป นาค. การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ. 2562.นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมคุณภาพ CQI ของสถาบันราชานุกูล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ประเภท Oral Presentation ได้รับรางวัลดีเด่น

3. นำเสนอผลงาน ประเภท TQM-Progressive Learners เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ ประเภทองค์กรหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ช่วงวันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

4. นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2543

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา การศึกษาพิเศษ

ปี พ.ศ. 2549

ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา เทคโนโลยีการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2543

หน่วยงาน โรงเรียนสวนบัว
ตำแหน่ง ครูระดับชั้นอนุบาล

ปี พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ


 วันนี้ 1,449
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,399
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,434
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,280
  Your IP : 3.214.216.26