แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์

แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์

ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ประสบการความเชียวชาญ : 13 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน
2. การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนไทย


งานวิจัยปัจจุบัน

1. สำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 (Intellectual Quotient (IQ) and Emotional Quotient (EQ) of Thai students in first year primary schools and related factors, national survey 2021.)


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. Family functioning perceived by mothers of children with leukemia and the associated factors, 2010 (Diploma research)

2. Post-traumatic Stress Disorder in Children after the Tsunami Disaster in Thailand: A 5-Year Follow-Up, 2010 (Research associate)

3. สำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561 (Intellectual Quotient (IQ) and Emotional Quotient (EQ) of Thai students in first year primary schools and related factors, national survey 2018.)


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. จันทร์อาภา สุขทัพภ์, อัมพร เบญจพลพิทักษ์, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, และประเสริฐ จุฑา. ระดับสติปัญญานักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2561;26:3,161-173.

2. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, จันทร์อาภา สุขทัพภ์, ประเสริฐ จุฑา, บุษรา คูหพันธ์. โปรแกรมเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย. วารสารสุขภาพจิต ปีที่ 2562 ฉบับที่ 27(1); 37-51

3. Sriwongpanich N, Sookatup J, Benjaponpitak A, Chaninyuthwong V. The relationship between risk of attention deficit and hyperactivity disorder, autism spectrum disorder, learning disorder and intellectual disability from behavioral observation by teacher and intelligence quotient (IQ) of Thai children in the first year of primary schools. J Ment Health Thai 2019;27(3):159-70.


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

1. วิทยากรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในหัวข้อ “ความผิดปกติของพัฒนาการ” และ “ความผิดปกติของสมาธิและพฤติกรรม” และ “สารเสพติด” (ปี 2556 – ปัจจุบัน)

2. วิทยากรเรื่องการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (ปี 2556 – ปัจจุบัน)

3. วิทยากรหลักสูตรการใช้ความรุนแรงในเด็ก (ปี 2557 – 2560)

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2549

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต

ปี พ.ศ. 2553

คุณวุฒิ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ปี พ.ศ. 2558

คุณวุฒิ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2553-2554

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ตำแหน่ง นายแพทย์

ปี พ.ศ. 2554-2555

หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่ง นายแพทย์

ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นายแพทย์


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191