ปรารถนา รัตนถิรวรรณ

ปรารถนา รัตนถิรวรรณ

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : สังคมสงเคราะห์จิตเวชเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
ประสบการความเชียวชาญ : 14 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. สังคมสงเคราะห์จิตเวช
2. การบำบัดทางสังคม
3. จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว


งานวิจัยปัจจุบัน

1. การพัฒนาต้นแบบกลุ่มให้การปรึกษาตามแนวคิดซาเทียร์สำหรับผู้ดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

2. พัฒนาแบบประเมินทักษะการปรับตัวราชานุกูล (The development of the Rajanukul Adaptive Behavior Scale (RABS)

3. สถานการณ์ ภาระ และความต้องการของผู้ดูแลบุคคลที่มีความบกร่อง ทางสติปัญญาและออทิสติก (Situations, burdens and needs among caregivers of individuals with Intellectual disability and Autistic Spectrum Disorder)


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองจากการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ผู้วิจัย: ปรารถนา รัตนถิรวรรณ ภัตติมา บุรพลกุล วันทนี ผลสมบูรณ์ และภาวิณี บุญสวรรค์ส่ง. (2552).

2. การใช้โปรแกรมครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัย: สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์, ปรารถนา รัตนถิรวรรณ และศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว. (2553).

3. ผลการทำกลุ่มบำบัดแนวแซทเทียร์ในผู้ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ผู้วิจัย:สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์, ปรารถนา รัตนถิรวรรณ และศิโรรัตน์นาคทองแก้ว. (2555).

4. การประเมินผลโครงการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ต้นแบบบริการผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับทุติยภูมิ ผู้วิจัย: ฉันทนา พิกุลทอง โสภณ สวัสดิ์ และปรารถนา รัตนถิรวรรณ.(2556).

5. ผลของการให้คำปรึกษาแนวซาเทียร์แบบกลุ่มที่มีต่อระดับความเครียดภาระการดูแลและการทำหน้าที่ในครอบครัวของผู้ดูแลเด็กที่มีเชาวน์ปัญญาบกพร่อง ผู้วิจัย: ปรารถนา รัตนถิรวรรณ พลิศรา ธรรมโชติและสุวรรณี พุทธิศรี (2564).

6. การพัฒนาต้นแบบกลุ่มให้การปรึกษาตามแนวคิดซาเทียร์สำหรับผู้ดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัย: ปรารถนา รัตนถิรวรรณ (2564).


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองจากการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ตีพิมพ์วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552

2. การใช้โปรแกรมครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา ตีพิมพ์วารสารราชานุกูล ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555

3. ผลของการให้คำปรึกษาแนวซาเทียร์แบบกลุ่มที่มีต่อความเครียด ภาระการดูแล และการทำหน้าที่ในครอบครัวของผู้ดูแลเด็กที่มีเชาว์ปัญญาบกพร่อง ตีพิมพ์วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 66 ฉบับที่1 (มกราคม-มีนาคม 2564)

4. การพัฒนาต้นแบบกลุ่มให้คำปรึกษาตามแนวคิดซาเทียร์สำหรับผู้ดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)


หนังสือ บทความหรือเอกสารวิชาการ

1. คู่มือโปรแกรมครอบครัวบำบัดสำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร:บียอนด์ พลับบลิซซิ่ง;2551

2. คู่มือครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กและสติปัญญาสติปัญญา.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร:บียอนด์ พลับบลิซซิ่ง;2553

3. คู่มือการดำเนินงานเพื่อนที่แสนดี สำหรับผู้ดำเนินงาน.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร:บียอนด์ พลับบลิซซิ่ง;2558

4. คู่มือการจัดกิจกรรมอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร:บียอนด์ พลับบลิซซิ่ง;2558

5. คู่มือการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข(ฉบับทดลองใช้).พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2558

6. คู่มือการดูแลและฝึกทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร:บียอนด์ พลับบลิซซิ่ง;2560


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

- วิทยากรหลักสูตรอบรมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช หัวข้อ บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

- วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน หัวข้อ บทบาทผู้ฝึกสอนงาน(Job Coach) และการวิเคราะห์งานสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา

- วิทยากรคลินิกโรงเรียนพ่อแม่ “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลุกวินัยเชิงบวก”

-อาจารย์พิเศษรายวิชา TU108 Self Development and Managementมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2548

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ปี พ.ศ. 2564

สถาบันการศึกษา โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2548-2550

หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ปี พ.ศ. 2550-2551

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 35.175.201.191