วันทนี ผลสมบูรณ์

วันทนี ผลสมบูรณ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : 33 ปี
ประสบการความเชียวชาญ : การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. การพยาบาล
2. สังคมศาสตร์


งานวิจัยปัจจุบัน

ผลของโปรแกรมทักษะการแต่งตัวสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 2 - 5 ปี


งานวิจัยที่ผ่านมา

เป็นผู้วิจัยหลัก
1. ปี พ.ศ. 2541 เรื่อง การเปรียบเทียบความพร้อมความเข้าใจภาษาและความคงทนในการจำของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาวัยก่อนเรียนอายุ 3-6 ปี ระหว่างการฝึกความพร้อมเป็นรายกลุ่มกับการฝึกความพร้อมเป็นรายบุคคล

2. ปี พ.ศ. 2554 เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบคัดกรองความเร่งด่วนในแผนกผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล

3. ปี พ.ศ. 2561 เรื่อง ผลของโปรแกรมทักษะการแต่งตัวสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 2 – 5 ปี

เป็นผู้ร่วมวิจัย
1. ปี พ.ศ. 2545 เรื่อง การศึกษาการใช้คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรสาธารณสุข – วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2. ปี พ.ศ. 2552 เรื่อง ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองจากการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

3. ปี พ.ศ. 2553 เรื่อง การศึกษาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2552 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. ปรารถนา รัตนถิรวรรณ วันทนี ผลสมบูรณ์ ภาวินี บุญสวรรค์ส่งและภัตติมา บุรพลกุล. ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองจากการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต. วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552.

2. มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ ประเสริฐ จุฑา วันทนี ผลสมบูรณ์ และศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว. การศึกษาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2552 สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต. วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553.


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ผลของโปรแกรมทักษะการแต่งตัวสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ อายุ 2- 5 ปี นำเสนอในรูปแบบ Oral presentation ในงานประชุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. 2553


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

1. การใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการ 0 – 5 ปีและการพยาบาลผู้ป่วยดาวน์ แก่ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ที่มาฝึกปฏิบัติการพยาบาล,พยาบาลวิชาชีพหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก แพทย์ทันตแพทย์ นิสิตปริญญาโท

2. การดูแลเด็กของมารดาที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดล

3. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้ปกครองแบบ Home Programs หลังจำหน่ายออกจากหอผู้ป่วย แก่พยาบาลวิชาชีพหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก

4. คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TIDA4I) แก่พยาบาลวิชาชีพหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2530

สถาบันการศึกษา สถาบันบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

ปี พ.ศ. 2541

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
คุณวุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต
สาขา การศึกษาพิเศษ

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2531-2564

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ


 วันนี้ 0
 เมื่อวาน 13
 สัปดาห์นี้ 62
 สัปดาห์ก่อน 97
 เดือนนี้ 345
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 476,781
  Your IP : 18.206.13.203