การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

 ผลิตและเผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี    

 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)             ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง  ในการนี้         นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้บรรยายเรื่อง“แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น”

       
         หลังจากนั้นแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ  , การชี้แจงแบบประเมิน เครื่องมือ และการลงบันทึกข้อมูลในพื้นที่ โดยแพทย์หญิงวรวรรณ   จงสง่าวิทยาเลิศ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยแพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช  รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสาธารณสุข  พร้อมด้วยทีมพยาบาลจากกลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศ และ กลุ่มพัฒนาเครือข่าย สถาบันราชานุกูล ให้คำปรึกษาในการทำกิจกรรม


          

          กิจกรรมการประชุมวันนี้ (11มี.ค.57) เริ่มต้นด้วยการเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานในศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ” โดย ผู้แทนศูนย์เด็กเล็ก โดย ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ จอมงาม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบาลเจดีย์แม่ครัว , นางเหรียญทอง อินต๊ะพิงค์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และ นายวิรัช ทัพมาลัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงเลิศสิริ ราชเดิม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่าย สถาบันราชานุกูล

            ปิดท้ายด้วยการนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและอภิปรายข้อซักถาม
          วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด คือ เพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 23 จังหวัด นำไปสู่การมีระบบข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 23 จังหวัด และเพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สำคัญคื  เป็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานในระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลท้องถิ่น (รพท.) ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อระบบและงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย (เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี) ได้แก่ ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 300 คน


  View : 1.66K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,448
 เมื่อวาน 2,309
 สัปดาห์นี้ 16,072
 สัปดาห์ก่อน 21,356
 เดือนนี้ 41,997
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,563,904
  Your IP : 18.234.247.75