โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการนำร่องในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการนำร่องในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
24 มิ.ย.59 แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง " ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 13 กทม." ในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการนำร่องในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเอเชีย (ราชเทวี) กทม. โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2557 หลังจากนั้น นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บรรยายและร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามในเรื่องการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายบริการในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากอดีตสู่ปัจจุบันและการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4-8 กรกฎาคม 2559   ต่อจากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง"การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯในระดับนโยบาย" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
⁃ นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตที่13 กทม.
⁃ แพทย์หญิงผุสดี พรหมายน ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กทม.
⁃ รศ.คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
⁃ นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
⁃ นายแพทย์ศักดิ์ดา เมืองคำ ประธานชมรมผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น
** ทั้งนี้โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการนำร่องในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย มีเป้าหมายให้เด็กแรกเกิดก่อนถึงเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 85 มีพัฒนาการตามวัยภายในปี 2559
โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องจากในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อเมษายน 2558
เพื่อคัดกรอง ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในการบูรณาการ การทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เป็นการส่งเสริมระบบการดูแลพัฒนาการเด็กในพื้นที่นำร่องของกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมทุกระดับ "เพื่อพัฒนาการสมวัย เพื่อคนไทยในอนาคต"
 

คู่มือดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการ(นำร่อง).pdf
แบบฟอร์มรายงานDSPM ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.docx
แบบรายงานเด็ก DSPM ของ คลินิกชุมชนอบอุ่น.docx
แบบรายงานเด็ก DSPM ของ หน่วยงานปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ .docx
แบบรายงานเด็กด้วยคู่มือTEDA4I ของหน่วยงานทุติยภูมิ/ตติยภูมิ (กรณีหน่วยงานปฐมภูมิที่ใช้คู่มือ TEDA4I ขอให้รายงานด้วย).docx
เอกสารแนบการส่งต่อ (ใช้คู่กับใบส่งต่อ 3 สี).doc
นโยบายแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเด็ก.pdf

  View : 1.35K


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,864
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,128
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,686
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,593
  Your IP : 3.239.40.250