นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันราชานุกูล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันราชานุกูล (Privacy Notice)
สถาบันราชานุกูลตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
  ๑. คํานิยาม
     “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ป่วย บุคลากรสถาบัน และบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล และให้หมายความรวมถึงผู้ใช้อํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาลที่มีอํานาจกระทําการแทนคนไร้ความสามารถ  หรือผู้พิทักษ์ที่มีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ
     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
      สถาบันราชานุกูลจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทําเพียงเท่าที่จําเป็นแก่การดําเนินงานภายใต้ วัตถุประสงค์ของสถาบัน เท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันราชานุกูลจะดําเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของสถาบัน โดยจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทําการเก็บรวบรวม
๓. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
      สถาบันจะทําการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของสถาบัน เช่น การรักษาพยาบาล การทําธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การทําสัญญา การดําเนินกิจกรรมสถาบัน การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทําฐานข้อมูลวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดําเนินงานของสถาบัน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อการ ดําเนินงานของสถาบัน โดยจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จําเป็นตาม วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น
      โรงพยาบาลจะไม่กระทําการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ข้อมูล เว้นแต่
(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(๒) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
      สถาบันราชานุกูลจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลอื่นใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ เว้นแต่ สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ หน่วยงานกํากับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
๕. แนวทางในการดําเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      สถาบันจะกําหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรของสถาบัน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยบุคลากรของ สถาบันต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่โรงพยาบาลกําหนดไว้ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถปฏิบัติตามนโยบายและ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๖. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
      เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
    (๑) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความ ยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
    (๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
    (๓) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
    (๔) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 
    (๕) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
    (๖) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
    (๗) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
      เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคําร้องขอใช้สิทธิต่อสถาบัน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสถาบันจะแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องฯ ของเจ้าของข้อมูลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดไว้
๗. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      สถาบันอาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของสถาบัน รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็น จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยสถาบันจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดําเนินการเปลี่ยนแปลง
๔. ช่องทางการติดต่อสถาบันราชานุกูล
      กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สถาบันราชานุกูล 
              ๔๗๓๗  ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
              โทรศัพท์: ๖๖ (๐) ๒๒๔๘-๘๙๐๐ โทรสาร: ๖๖ (o) ๒๒๔๘-๒๙๔๔

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันราชานุกูล.pdf
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันราชานุกูล.pdf
ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิด.pdf
ประกาศเรื่องช่องทางอิเล็กโทรนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันราชานุกูล พ.ศ.2566.pdf
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.2567.pdf
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันราชานุกูล.pdf

  View : 2.24K

Tags: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันราชานุกูล หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันราชานุกูล


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 2,009
 เมื่อวาน 1,648
 สัปดาห์นี้ 3,706
 สัปดาห์ก่อน 11,865
 เดือนนี้ 33,232
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 540,114
  Your IP : 52.167.144.222