ข้อมูลผู้บริหารเทคโน โลยีสารสนเทศระดับสูง (cio)

 

นางสาวจันทร์อาภา สุขทัพภ์
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง (Chief Information Officer)

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ของสถาบันราชานุกูล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดแนวทางการปรับปรุงและดำเนินกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมการปฏิบัติงานและงบประมาณโดยรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสุขภาพจิต
4. สนับสนุนการจัดหา และบริหารการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ
5. กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสุขภาพจิตและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
6. ออกแบบกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานที่กรมสุขภาพจิตกำหนด
7. กำกับ และดูแลการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบันฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและ/หรือมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
8. สนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร
9. บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของสถาบันและกรมสุขภาพจิต
10. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ
11. เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการของสถาบันฯ
12. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ
กรมสุขภาพจิตในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน
13. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
14. เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. กำกับ ดูแลและประสานงานในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐


คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สถาบันราชานุกูล.pdf.pdf

 วันนี้ 1,760
 เมื่อวาน 3,472
 สัปดาห์นี้ 8,490
 สัปดาห์ก่อน 20,255
 เดือนนี้ 78,414
 เดือนก่อน 64,720
 จำนวนผู้เข้าชม 2,938,936
  Your IP : 3.238.24.209