โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา

          กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา”ขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมในด้านทักษะการปรับตัวทางสังคมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน  มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บกพร่องทางสติปัญญาอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง (Recruitment of Trainee)  โดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ของสถาบันราชานุกูล และได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ ประเมินความพร้อมและความสามารถเบื้องต้น

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ มีดังนี้

1. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการปรับตัวทางสังคม และทักษะพื้นฐาน ในการทำงานแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ให้มีความพร้อมในการทำงานหรือกลับ   ไปช่วยงาน/ธุรกิจในครอบครัวของตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้

2. พัฒนาและสร้างโอกาสแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสู่การทำงาน

3. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ดูงานและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือด้านการเตรียมความพร้อม ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสู่การทำงาน และพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม/อาชีพด้านการเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องด้านสติปัญญา สู่การทำงาน

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ

         · ผู้บกพร่องทางสติปัญญา สามารถนำทักษะการปรับตัวทางสังคมทางสังคมและทักษะพื้นฐาน

การทำงาน (ลักษณะนิสัยที่จำเป็นในการทำงาน) ไปใช้ในการทำงานจริงได้ (Generalization) มีวิถีชีวิตที่อิสระ (Independent Living) อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีชีวิตมีคุณค่า รวมทั้งได้รับโอกาสในการทำงานและสวัสดิการเท่าเทียบกับบุคคลทั่วไปและอยู่ในสถานประกอบการที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการดำรงชีวิตประจำวันเยี่ยงบุคคลปกติทั่วไป (Normalization) ได้รับการดูแล สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน และนายจ้าง

          · ครอบครัว ลดภาระในการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา ส่งผลที่ดีให้ปัญหาสุขภาพจิตครอบครัวลดลง โดยในโครงการนี้ ได้มีการส่งเสริมครอบครัวให้มีความรู้ในการฝึกทักษะทางสังคมอย่างต่อเนื่อง

          · มีเครือข่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม/อาชีพด้านการเตรียมความพร้อมผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงานเพิ่มขึ้น

          · สังคม และนายจ้างได้เห็นศักยภาพในการทำงานของผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทน สามารถปรับตัวทางสังคมได้   เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา เปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญามีงานทำมากขึ้น

          จากสัมพันธภาพและความร่วมมืออันดีของเครือข่ายสถานประกอบการ ยังช่วยพัฒนาให้มีการขยายเครือข่ายการทำงานของเครือข่ายผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาอายุ 18 ปีขึ้นไปในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากเครือข่ายสู่สถาบัน และจากสถาบันสู่เครือข่ายสถานประกอบการในชุมชน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทางสังคมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องในอนาคต

 

 

  View : 2.62K

Tags: โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา สังคมสงเคราะห์ ผู้บกพร่องทางสติปัญญาอายุ 18 ปี


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 353
 เมื่อวาน 2,295
 สัปดาห์นี้ 415
 สัปดาห์ก่อน 21,105
 เดือนนี้ 5,194
 เดือนก่อน 93,179
 จำนวนผู้เข้าชม 3,222,363
  Your IP : 18.208.187.128