22พ.ค.66 สถาบันราชานุกูล และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในนามกรมสุขภาพจิต ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สถาบันราชานุกูล และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในนามกรมสุขภาพจิต ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการ (พ.ศ. 2566-2570) ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และในรูปแบบ Zoom Cloud Meetings

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมพูดถึงความสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการ (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีจุดประสงค์ให้เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ดูแล และบริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในเวลาที่เหมาะสมและทันท่วงที เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นการลดความรุนแรงของปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบของปัญหาสุขภาพจิต และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

และได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแผนยุทธศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลไปประกอบการพิจารณาจัดทำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการให้มีความครบถ้วน คลอบคลุม และนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

โดยมีคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตในสาขาต่างๆ รวมถึงองค์กร/หน่วยงานเครือข่ายด้านสุขภาพจิต ทั้งภาครัฐ เอกชน และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 88 คน

  View : 635


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 986
 เมื่อวาน 1,254
 สัปดาห์นี้ 11,495
 สัปดาห์ก่อน 14,653
 เดือนนี้ 29,253
 เดือนก่อน 30,982
 จำนวนผู้เข้าชม 536,135
  Your IP : 216.244.66.196