ประเสริฐ จุฑา

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : จิตวิทยาคลินิก
ประสบการความเชียวชาญ : 32 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. การส่งเสริมป้องกันและบำบัดรักษาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
2. เชาวน์ปัญญา/พัฒนาการ/ปัญหาพฤติกรรมเด็ก


งานวิจัยปัจจุบัน

การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (งานวิจัยต่อเนื่อง 3 ปี [2561-2563])


งานวิจัยที่ผ่านมา

1. อุ่นเรือน อำไพพัสตร์, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, และประเสริฐ จุฑา. รายงานการศึกษาทัศนคติของมารดาต่อบุตรปัญญาอ่อนกลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) ในโครงการกระตุ้นพัฒนาการของฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลราชานุกูล 2536-2537. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลราชานุกูล, 2537.

2. ประเสริฐ จุทา, ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย, และญาดา ปิงเมิอง. ผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนอายุ 6-11 ปี จากทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูของบิดา-มารดาที่ต่างกัน ปี 2543-2544. วารสารราชานุกูล 2546;18:1,15-28.

3. ประเสริฐ จุฑา. สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.

4. ประเสริฐ จุฑา. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2545. วารสารราชานุกูล 2550;22:1,1-14.

5. มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน, สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์, ประเสริฐ จุฑา, วันทนี ผลสมบูรณ์, และศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว. การศึกษาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2552, วารสารราชานุกูล 2553;25:1,16-27.

6. ประเสริฐ จุฑา, จันทนี มุ่งเขตกลาง, อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล, และปราณี ต๊ะวิโล. ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล. วารสารราชานุกูล 2553;25:3,1-16.

7. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ประเสริฐ จุฑา, จันทนี มุ่งเขตกลาง, และอัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล. การวิจัยนำร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Leiter International Performance Scale-Revised (Leiter-R). วารสาร
ราชานุกูล 2555; 27:1,1-18.

8. จินตนา หะรินเดช, พิมพาภรณ์ สังข์รัศมี, อำไพ ทองเงิน, สาลิกา โค้วบุญงาม, ประเสริฐ จุฑา, ทัศไนย วงศ์สุวรรณ, ชลอศักดิ์ ลักษณะวงศ์ศรี, ประไพพิศ วงษ์สนิท, และอัจฉรา มุ่งพานิช. รายงานการหาความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญากลุ่มเวคสเลอร์ (WAIS-III). กรุงเทพฯ : คณะทำงานวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2555; 2555.

9. ประเสริฐ จุฑา. การศึกษาภาวะโรคร่วมในเด็กบกพร่องทางสติปัญญาที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูลในปี พ.ศ. 2555. วารสารราชานุกูล 2556;28:2,1-13.

10. วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์, นาถอนงค์ บำรุงชน, ประเสริฐ จุฑา, จิรภัทร เปลื้องนุช, และจินตนา กันทนงค์. การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้รับบริการที่สถาบันราชานุกูล ปี 2556. วารสารราชานุกูล 2557;29:1,53-62.

11. ประเสริฐ จุฑา, ศิวาทิตย์ สุวัฒน์พัฒนา, อมรรัตน์ ศรีผดุง, ณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล, กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์, และวรวรรณ จุฑา. ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่นไทย : การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี 2556. วารสารราชานุกูล 2560;32:1,1-13.

12. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ประเสริฐ จุฑา, ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี, และอัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล. การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม ในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2560;62:4,279-288.

13. จันทร์อาภา สุขทัพภ์, อัมพร เบญจพลพิทักษ์, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, และประเสริฐ จุฑา. ระดับสติปัญญานักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2561;26:3,161-173.

14. ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์, จันทร์อาภา สุขทัพภ์, ประเสริฐ จุฑา, และบุษรา คูหพันธ์. โปรแกรมเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2562;27(1):37-51.


งานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง “Clinical characteristics of patients at Rajanukul institute in the year 2013” ในการประชุม Developing the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshops for Community Mental Health Southeast Asia ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

1. การฝึกภาคปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับนักจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล

2. หลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของแพทย์ประจำบ้าน สถาบันราชานุกูล

3. หลักสูตร“การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

4. โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย สถาบันราชานุกูล

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2530

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา จิตวิทยา

ปี พ.ศ. 2545

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา เวชศาสตร์ชุมชน

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก


 วันนี้ 1,364
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,313
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,348
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,194
  Your IP : 3.214.216.26