อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล

อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก

ความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ : งานส่งเสริมป้องกัน/บำบัดรักษาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ประสบการความเชียวชาญ : 16 ปี
ความสนใจด้านงานวิจัย :
1. งานบำบัดรักษาสำหรับเด็กหรือวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการหรือสติปัญญา
2. การส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัวของเด็กหรือวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการหรือสติปัญญา


งานวิจัยปัจจุบัน

การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมออนไลน์สำหรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Developing online service prototype for behavior modification program)


งานวิจัยที่ผ่านมา

การปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมเด็กสำหรับใช้ในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

1. พรรณพิมล หล่อตระกูล, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล, และอภิศักดิ์ ประสมศรี. รายงานวิจัยเครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน. กรุงเทพฯ : สถาบันราชานุกูล ; 2552.

2. พรรณพิมล หล่อตระกูล, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, และอัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล. รายงานวิจัยผลการสำรวจระยะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว ในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการใกล้กันอีกนิดนะพ่อ โดยภาคีความร่วมมือสถาบันราชานุกูล มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว พม ; 2552

3. พรรณพิมล หล่อตระกูล, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, และอัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล. ผลการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียนโดยใช้เครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2553; 55(4): 259-296.

4. อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล. ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือ. วารสารการศึกษาปฐมวัย 2553; 14(1): 69-76.

5. ประเสริฐ จุฑา, จันทนี มุ่งเขตกลาง, อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล, และปราณี ต๊ะวิไล. ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล. วารสารราชานุกูล 2553; 25: 1-16.

6. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, และอัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล. รายงานการศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกระบวนการจัดการความรู้ของแกนนำชุมชน ภายใต้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กและครอบครัวในโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ปีงบประมาณ 2553. กรุงเทพฯ : สถาบันราชานุกูล ; 2554

7. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ประเสริฐ จุฑา, อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล, เบญจวรรณ รัญเสวะ, และปรัชญา รติศานต์พงศ์. รายงานวิจัยการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ ต่อรูปแบบบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มงานจิตวิทยา สถับนราชานุกูล. กรุงเทพฯ : สถาบันราชานุกูล ; 2555.

8. Adjima Siriphiboonphol. Employing coping strategies in parents of children with autism spectrum disorders (ASDS) and the effects of their mental health and well-being: a systematic review of the literature [dissertation]. Northampton, University of Northampton; 2014

9. อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล. รายงานการศึกษาเรื่อง กลวิธีปรับตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้เลี้ยงดูเด็กออทิสติก: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. กรุงเทพฯ : สถาบันราชานุกูล ; 2558.

10. วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ประเสริฐ จุฑา, อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล และศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี. การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล. กรุงเทพฯ : สถาบันราชานุกูล ; 2560. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยปีที่ 62 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2560


การสอน บรรยาย สัมภาษณ์

1. อาจารย์และวิทยากรประจำหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิก และพัฒนาการสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

2. อาจารย์และวิทยากรประจำหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับ Intensive course สำหรับนักจิตวิทยา

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2547

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑทิต
สาขา จิตวิทยา

ปี พ.ศ. 2550

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณวุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต
สาขา การศึกษาปฐมวัย

ปี พ.ศ. 2558

สถาบันการศึกษา University of Northampton, England
คุณวุฒิ Master of Mental Health (Distinction)

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก


 วันนี้ 1,551
 เมื่อวาน 2,900
 สัปดาห์นี้ 4,500
 สัปดาห์ก่อน 19,832
 เดือนนี้ 75,535
 เดือนก่อน 74,370
 จำนวนผู้เข้าชม 3,533,381
  Your IP : 3.214.216.26