การเยี่ยมชมเครือข่ายหน่วยบริการในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง สังกัดสำนักอนามัย

วันนี้ (29 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และกลุ่มงานเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร สถาบันราชานุกูล นำทีมคณะผู้เยี่ยมประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสังกัดเอกชน เข้าเยี่ยมชมเครือข่ายหน่วยบริการในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง สังกัดสำนักอนามัย 
โดยมีนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ที่ปรึกษาโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กเป็นประธาน ร่วมด้วยแพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กและแพทย์หญิงนิตยา คชภักดี นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการเด็ก ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดูแลและส่งเสริมเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในอายุ 0-5 ปี เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อให้ได้รับการวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมต่อไป 
เวลา 11.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศาลาลอย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
และ เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางเข้าร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานหน่วยพัฒนาการดูแลเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็ก ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวมีสถาบันราชานุกูลเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13,ศูนย์อนามัยที่ 13 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีศักยภาพเชื่อมโยงในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับตติยภูมิ ให้ได้รับการคัดกรอง ประเมินและส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

  View : 953


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 1,923
 เมื่อวาน 2,635
 สัปดาห์นี้ 7,187
 สัปดาห์ก่อน 18,730
 เดือนนี้ 51,745
 เดือนก่อน 133,524
 จำนวนผู้เข้าชม 1,573,652
  Your IP : 3.239.40.250