แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูล และสารสนเทศของบุคลากรภายในหน่วยงานสถาบันราชานุกูล
วัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของบุคลากรในสังกัดสถาบันราชานุกูลที่มีต่อการใช้ข้อมูลและสารสนเทศภายในสถาบันฯ
2. เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาปรับปรุงการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

นิยาม / คำอธิบาย (โปรดทำความเข้าใจก่อนตอบแบบสำรวจ)
    • หน่วยงาน หมายถึง สถาบันราชานุกูล
    • ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขา ทุกองค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร
การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร
    • เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ (ประกอบด้วยเทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม)
    • ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการนำไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว
    • สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
    • ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล
    • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์
มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น
    • ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์(Software)
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประมวลผลข้อมูลดิจิตอล (Digital Data) อันประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) ต่างๆ ในการเข้ารับหรือป้อนข้อมูล (Input) นำออกหรือแสดงผลข้อมูล (Output) และบันทึกหรือเก็บข้อมูล (Store and Record)


คำชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้ ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ส่วน ประกอบด้วย
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
    ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน
    ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน
    ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
2. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินครั้งนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้ประมวลผลในภาพรวมเท่านั้น