แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูล และสารสนเทศของบุคลากรภายในหน่วยงานสถาบันราชานุกูล
วัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน
โปรดเลือก ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ทั้งในส่วนของ "ระดับความเห็น" และ "ระดับความสำคัญ"
1. ระบบสารสนเทศที่มีช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
ระดับความเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับความสำคัญ มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย
2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้ในการทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
ระดับความเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับความสำคัญ มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย
 
3. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี
ระดับความเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับความสำคัญ มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย
 
4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best / Good Practice) ภายในหน่วยงาน
ระดับความเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับความสำคัญ มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย
 
5. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ระดับความเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับความสำคัญ มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย
 
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน (Network) ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของข้าพเจ้า
ระดับความเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับความสำคัญ มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีเลย