แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูล และสารสนเทศของบุคลากรภายในหน่วยงานสถาบันราชานุกูล
วัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ส่วนที่ 4 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ