แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูล และสารสนเทศของบุคลากรภายในหน่วยงานสถาบันราชานุกูล
วัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลและสารสนเทศภายในหน่วยงาน
โปรดเลือก ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันฯ
ระดับความเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่แสดงความคิดเห็น