แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูล และสารสนเทศของบุคลากรภายในหน่วยงานสถาบันราชานุกูล
วัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม เคยใช้ข้อมูลและสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ (ระบบคอมพิวเตอร์/ฐานข้อมูล/ระบบเครือข่าย(ระยะใกล้)(LAN) และระยะไกล(Internet) หรือไม่ เคย ไม่เคย
2. การศึกษา
3. ประเภทบุคลากร
4. บทบาทหน้าที่ในงานปัจจุบัน หัวหน้างาน / ฝ่าย / กลุ่มงาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ปฏิบัติงาน
5. ลักษณะของงานที่ท่านรับผิดชอบ
งานบริการบำบัดรักษา / ฟื้นฟู  
งานส่งเสริม / ป้องกัน งานวิชาการ  
งานบริหารจัดการทั่วไป งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
งานยุทธศาสตร์ / แผนงาน งานการเงิน / บัญชี / พัสดุ  
งานสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ(โปรดระบุ )

6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถาบันราชานุกูล