งานวิจัยบุคลากร

ข้อมูลงานวิจัยบุคลากรของสถาบันราชานุกูล

     ****หมายเหตุ ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 19 ตุลาคม 2563****

านวิจัยบุคลากรสถาบันราชานุกูลปี 2532 - 2563 ที่เก็บรวบรวมในฐานข้อมูลวิชาการ

มีทั้งหมด 160 เรื่อง ดังนี้

ปี 2563 - 2552 จำนวน 97 เรื่อง ตามตารางนี้

ปี

เรื่อง

หน่วยงาน

เอกสาร

2563

เปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบ Stanford Binet Intelligence Scale-Fifth Edition และ Wechsler Nonverbal Scale of ability ในเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องด้านวุฒิภาวะทางสังคม

วิจัยและพัฒนา

download

2563

การปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล

จิตวิทยา

download

2562

รูปแบบคะแนนจากแบบทดสอบ The Wechsler Intelligence scale for children-Fourth edition (WISC-IV) ของผู้รับบริการสถาบันราชานุกูล

จิตวิทยา

download

2562

ผลของโปรแกรมเตรียมจำหน่ายบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางอายุ 15-35 ปี

การพยาบาล

download

2562

ผลของโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูลต่อคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

การพยาบาล

download

2561

ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ในจังหวัดกาญจนบุรี

การพยาบาล

download

2561

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก

การพยาบาล

download

2561

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และทักษะ สำหรับผู้ปกครอง ต่อพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

การพยาบาล

download

2561

สภาวะฟันผุและอนามัยช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในสถาบันราชานุกูลปี พ.ศ.2560

ทันตกรรม

download

2561

การเปรียบเทียบผลการเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนแบบใช้สติ๊กเกอร์หลากสีกับวิธีสอนแบบแป้นพิมพ์ปกติ

การศึกษาพิเศษ

download

2561

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญปัญหากับความผาสุกในครอบครัว ของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ

สังคมสงเคราะห์

download

2561

ผลของการใช้บรรทัดโปร่งใสต่อพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กออทิสติก

การศึกษาพิเศษ

download

2561

การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กปกติ อายุระหว่าง 3-5 ปี

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

download

2561

การสำรวจพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล

สังคมสงเคราะห์

download

2561

การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็กอายุ 2 - 15 ปี

จิตวิทยา

N/A

2561

ประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสามัญ Risperidone solution กับยาต้นตำรับในการรักษาผู้ป่วย Autism spectrum disorders

เภสัชกรรม

N/A

2561

ผลของโปรแกรมทักษะการแต่งตัวสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 2 – 5 ปี

การพยาบาล

N/A

2561

ผลของโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์พัฒนาการราชานุกูลต่อคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

การพยาบาล

N/A

2561

ผลของโปรแกรมการแต่งกายสำหรับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ระดับปานกลาง อายุ 6 – 12 ปี

การพยาบาล

N/A

2561

ผลของโปรแกรมการเล่นต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย

การพยาบาล

N/A

2561

ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมต่อการควบคุมตนเองของเด็กออทิสติกวัยก่อนเรียน อายุ 3 – 5 ปี

การพยาบาล

N/A

2561

ผลของโปรแกรมเตรียมจำหน่ายบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง อายุ 15 – 35 ปี

การพยาบาล

N/A

2561

ผลการใช้โปรแกรมการเยี่ยมบ้านต่อความพร้อมในการดูแลผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาของผู้ปกครองที่บ้าน

สังคมสงเคราะห์

N/A

2560

ผลของโปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมีส่วนร่วมต่อความสามารถในการตัดเล็บของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

การพยาบาล

download

2560

ผลของการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปากของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครอง

เวชศาสตร์สื่อความหมาย

download

2560

การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา

จิตวิทยา

download

2560

ผลการพัฒนาทางการรับรู้ทางภาษาในเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมการบำบัดที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยบำบัด

กลุ่มการแพทย์

download

2560

การพัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

กลุ่มการแพทย์

download

2560

สถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2559

กลุ่มการแพทย์

N/A

2560

สถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2559

กลุ่มการแพทย์

N/A

2560

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 :  การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559

กลุ่มการแพทย์

download

2560

ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตกับระดับสติปัญญาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559

กลุ่มการแพทย์

N/A

2560

ผลของโปรแกรม TEDA4I ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ในจังหวัดกาญจนบุรี

การพยาบาล

download

2560

การพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรม

กลุ่มการแพทย์

download

2560

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลเรื่องเพศสำหรับผู้ปกครองของผู้บกพร่องทางสติปัญญา

กลุ่มการแพทย์

N/A

2560

กรณีศึกษาผลของการใช้ม้าช่วยบำบัดต่อพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียนออทิสติก

สถาบันราชานุกูล

N/A

2559

ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกพูดเด็กพูดช้าโดยใช้คู่มือฝึกพูดสำหรับผู้ปกครอง

การศึกษาพิเศษ

download

2558

ผลการให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก

เภสัชกรรม

download

2558

ผลของการใช้ท่าบริหารสมองต่อพฤติกรรมสมาธิสั้นของผู้บกพร่องด้านสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ 6 – 15 ปี

การพยาบาล

download

2558

ศึกษาโปรแกรมฝึกถอดเสื้อทางศีรษะของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง

การพยาบาล

download

2558

การนำโปรแกรมการสื่อสารด้วยภาพมาใช้ร่วมกับการให้บริการทันตกรรมในเด็กออทิสติก

ทันตกรรม

download

2558

ทักษะการป้องกันตนเองทางเพศ สำหรับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา

การพยาบาล

download

2558

ความสัมพันธ์ของการบริการทางสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับกับความพร้อมของผู้ปกครองในการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา ศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันราชานุกูล

สังคมสงเคราะห์

N/A

2558

ความพร้อมของผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) ต่อการพัฒนาผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การทำงาน

สังคมสงเคราะห์ N/A

2557

ผลของการใช้สมุดสื่อสารภาพแบบพกพา ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล

การศึกษาพิเศษ

download

2557

สภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การพยาบาล

download

2557

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงสร้างซีท สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาพิเศษ

download

2557

การศึกษาหลักไมล์พัฒนาการของเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมวัยแรกเกิดถึง 2 ปี ที่มารับบริการจากหน่วยส่งเสริมพัฒนาการโปรแกรมวัยทารก สถาบันราชานุกูล

จิตวิทยา

download

2557

การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมพลังอำนาจผู้ดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

การพยาบาล

N/A

2557

ผลของการใช้ท่าบริหารสมองที่มีต่อพฤติกรรมสมาธิสั้นของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรง อายุ  6 – 15  ปี

การพยาบาล

N/A

2557

วิจัยผลการใช้แผ่นโฟมยางเพื่อลดพฤติกรรมการลุกออกจากพื้นที่ของเด็กออทิสติก

การศึกษาพิเศษ

N/A

2557

ผลการใช้หนังสือเล่านิทานเล่มใหญ่เพื่อสอนเลขในเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

การศึกษาพิเศษ

N/A

2557

ผลของ Ribbon เพื่อเพิ่มทักษะความแม่นยำ การโยนลูกบอชชี่ สำหรับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

การศึกษาพิเศษ

N/A

2557

โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์

กลุ่มการแพทย์

N/A

2557

โครงการสำรวจสถานการณ์ภาวะขาดสารไอโอดีนและภาวะโลหิตจางของเด็กไทย ปี 2557

กลุ่มการแพทย์

N/A

2557

ประสิทธิผลของการฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปาก โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ในผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

งานเวชศาสตร์สื่อความหมาย

N/A

2557

การพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม แอลดีและเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ในเด็กไทย อายุ 6 – 12 ปี

กลุ่มการแพทย์

N/A

2557

บทบาทผู้ดูแลผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

สถาบันราชานุกูล

N/A

2556

การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้รับบริการที่สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล

download

2556

การศึกษาภาวะโรคร่วมในผู้บกพร่องทางสติปัญญาที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล พ.ศ. 2556

จิตวิทยา

N/A

2556

การติดตามสภาวการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

การพยาบาล

N/A

2556

โครงการพัฒนากลไกติดตามสภาวการณ์เชาวน์ปัญญาและขับเคลื่อนการพัฒนาระดับเชาวน์ปัญญาเด็กไทยในระดับพื้นที่

กลุ่มการแพทย์

N/A

2556

การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมของเด็กออทิสติกด้วย Sensory Profile

กิจกรรมบำบัด

N/A

2556

ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมทางการพูดระยะก่อนพูดที่มีต่อพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ อายุ 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี

การพยาบาล

N/A

2556

การประเมินผลโครงการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ต้นแบบบริการผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับทุติยภูมิ

การพยาบาล

N/A

2555

ผลการทำกลุ่มบำบัดแนวแซทเทียร์ 

สถาบันราชานุกูล

N/A

2555

การตรวจหาการขาดหายขนาดใหญ่ของยีน Methyl CpG binding protein-2 (MECP2) ในผู้ป่วยไทยที่เป็น เรทซินโดรม ด้วยวิธี Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA)

ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์

N/A

2554

การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา:โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การศึกษาพิเศษ

download

2554

การวิจัยนำร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา

จิตวิทยา

download

2554

การศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

download

2554

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบคัดกรองความเร่งด่วนในแผนกผู้ป่วยนอกสถาบันราชานุกูล 

การพยาบาล

download

2554

ผลของ Focus Cap ที่มีต่อสมาธิการทำงานของบุคคลบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน)

download

2554

ผลของกระบวนการ Medication Reconciliation ที่มีต่อความคลาดเคลื่อนทางยาของใบสั่งยาผู้ป่วยสถาบันราชานุกูล

เภสัชกรรม

download

2554

ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพ ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล

การศึกษาพิเศษ

download

2554

ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมในเด็กซี.พี พิการซ้ำซ้อนของสถาบันราชานุกูล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

download

2554

ผลของการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเล็นที่มีต่อการลดพฤติกรรมซ้ำในเด็ก

กิจกรรมบำบัด 

download

2554

ผลของการปฏิบัติทางการพยาบาลแบบ CHEETS ที่มีต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี สถาบันราชานุกูล

การพยาบาล

download

2554

ผลของการเล่นแบบสร้างสรรค์ที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล

การพยาบาล

download

2554

ผลของโปรแกรม E&R ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการ

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ(ม่วงแค)

download

2554

ผลของโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบ C E S ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้บกพร่องทาง

ศิลปกรรมบำบัด 

 

download

2554

ผลของโปรแกรมเอ็มเอสทีที่มีต่อความสามารถด้านการสื่อความหมายของเด็กออทิสติก สถาบันราชานุกูล

เวชศาสตร์สื่อความหมาย

download

2554

รูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาต้นแบบแผนการสอนอ่านในวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร สำหรับครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

download

2553

ผลของชุดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบันราชานุกูล (R to R 2553)

การศึกษาพิเศษ

download

2553

ผลของโปรแกรมA2Mที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญากับผู้ปกครอง
(R to R 2553)

การพยาบาล

download

2553

ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาที่มีต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน

การพยาบาล

download

2553

ผลของโปรแกรมดนตรีและศิลปบำบัดที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงเพศหญิง สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล

download

2553

ผลของโปรแกรมราชา2010ที่มีต่อการไหลของน้ำลายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในหอผู้ป่วยเด็กเล็ก1และหอผู้ป่วยเด็กเล็ก2ในสถาบันราชานุกูล (R to R 2553)

การพยาบาล

download

2553

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลของการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากันชักและยาจิตเวช (R to R 2553)

เภสัชกรรม

download

2553

การคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากโพรงประสาทฟันและกระดูกเบ้าฟัน

ทันตกรรม

download

2553

การใช้โปรแกรมครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ ในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา

สังคมสงเคราะห์

download

2553

การใช้สารสกัดเซริซิน (sericin) ทดแทนการใช้ซีรัมของตัวอ่อนในลูกวัวในการเพาะเลี้ยงโครโมโซมมนุษย์

ศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันราชานุกูล

download

2553

การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบในยีน CYP2D6 และ CYP2C19 ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา

ศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันราชานุกูล

download

2553

ประสิทธิผลของโปรแกรมประมวลผลสำหรับแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของไวน์แลนด์ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล (R to R 2553)

จิตวิทยา

download

2553

ผลการใช้โปรแกรมARSต่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบันราชานุกูล (R to R 2553)

การพยาบาล

download

2553

ผลการใช้โปรแกรมครอบครัวต่อการรับรู้สมรรถนะ พฤติกรรมการดูแลของครอบครัวและพัฒนาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา (R to R 2553)

การพยาบาล

download

2553

ผลของการใช้ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

download

2552

ผลของเกมส์ที่ใช้มือในการแข่งขันต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงอายุ 6-12 ปี สถาบันราชานุกูล

การพยาบาล

download

 

ปี 2551 - 2542 จำนวน  40 เรื่อง ตามตารางนี้

ปี

เรื่อง

หน่วยงาน

เอกสาร

2549

คะแนนความสามารถทางสติปัญญา(Intelligence Quoteint)ของเด็กอายุ6-16ปีที่มาใช้บริการงานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูลด้วยแบบทดสอบWISC-III.Wechsler 1991 

จิตวิทยา ..................................

N/A

2549

ประสิทธิผลของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในโรงเรียนราชานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549

การศึกษาพิเศษ

download

2548

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ระหว่างปี 

 การพยาบาล 

download

2548

ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการขยายเครือข่ายของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนต่อความสามารถในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนของสมาชิกในครอบครัว

การพยาบาล

download

2548

การเปรียบเทียบการจับดินสอของเด็กDown Syndromeที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล โดยการปรับความลาดเอียงของพื้นรองเขียน ขนาด และความยาวของอุปกรณ์การเขียน

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

download

2547

การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำความรู้ไปใช้ และความต้องการกิจกรรมวิชาการ จากการจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากรสถาบันราชานุกูล

การพยาบาล

download

2547

คุณภาพชีวิตของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน

กลุ่มการแพทย์

download

2547

ความต้องการการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนที่บ้าน

การพยาบาล

download

2547

ปัจจัยที่ทำให้ผู้ปกครองของบุคคลปัญญาอ่อนที่รับไว้ในสถาบันราชานุกูลมีสุขภาพจิตดี

การพยาบาล

download

2547

ผลของการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ทักษะวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กสมองพิการที่มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย ช่วงอายุ 6-10 ปี ในโรงเรียนราชานุกูล

การศึกษาพิเศษ

download

2547

ภาวะสุขภาพของบุคลากรสถาบันราชานุกูล

กลุ่มการแพทย์

download

2547

ศึกษาการจับดินสอของเด็กDown Syndrome อายุ 1- 3 ปี ที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

download

2546

การศึกษาความสามารถในการจำคำภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนราชานุกูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การศึกษาพิเศษ

download

2546

ผลของการจัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองของเด็กปัญญาอ่อนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุ3-6 ปี

การพยาบาล

download

2546

การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน

การพยาบาล

download

2546

การประเมินผลการใช้แบบฝึกหัดสำเร็จรูปการเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยผู้ปกครอง 

สถาบันราชานุกูล

N/A

2545

การศึกษาความสามารถในการใช้กรรไกรตัดกระดาษของนักเรียนปัญญาอ่อนระดับฝึกอบรมได้ที่มี IQ 35-49 ช่วงอายุ9-13 ปี โรงพยาบาลราชานุกูล จากการสอนใช้กรรไกรโดยหลักการวิเคราะห์งาน

การศึกษาพิเศษ

download

2545

ความคิดเห็นของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนที่มีต่อบริการยาทางไปรษณีย์ของโรงพยาบาลราชานุกูล

สังคมสงเคราะห์

download

2545

ผลการสอนซ่อมเสริมเด็กพูดช้าและเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและภาษาโดยผู้ปกครอง

การศึกษาพิเศษ

download

2545

ศึกษาการได้รับบริการและความพึงพอใจต่องานบริการผู้ป่วยในของผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนโรงพยาบาลราชานุกูล

การพยาบาล

download

2545

ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล

การพยาบาล

download

2545

ศึกษาความสามารถถอดและใส่กางเกงชั้นในเพื่อขับถ่ายของบุคคลปัญญาอ่อนเพศหญิงระดับรุนแรงจากการสอนโดยใช้หลักการวิเคราะห์งานและมีอุปกรณ์ช่วยจับขอบเอวกางเกงชั้นใน

การพยาบาล

download

2545

ศึกษาความสามารถฝึกบุคคลปัญญาอ่อนเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของผู้ปกครองและความสามารถเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุของบุคคลปัญญาอ่อนอายุ 1 ปีครึ่ง-6ปี ที่ผู้ปกครองได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวแขนและมือหยิบวัตถุสำหรับบุคคลปัญญาอ่อน(2545) 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

download

2545

การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล
ในระยะดำเนินการพัฒนาและเตรียมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

การพยาบาล

download

2545

การศึกษาการใช้คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรสาธารณสุข

การพยาบาล

download

2544

ความรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล(สปร.)ของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล

download

2544

ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล ปีงบประมาณ 2543

การพยาบาล

download

2544

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยากันชักอย่างถูกต้องของผู้ดูแลบุคคลปัญญาอ่อนในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชานุกูล

เภสัชกรรม

download

2544

ผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กปัญญาอ่อนอายุ6-11 ปี จากทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดาที่ต่างกัน

จิตวิทยา

download

2544

ผลของการศึกษาความเข้าใจและการสื่อภาษาระหว่างการใช้สื่อด้วยการเล่านิทานกับการดูวีดิทัศน์ในกลุ่มบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง โรงพยาบาลราชานุกูล

การพยาบาล

download

2544

รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหาร: ต้นทุนต่อหน่วยงานบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล

download

2544

สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลกลุ่มการงานการพยาบาล
โรงพยาบาลราชานุกูล

การพยาบาล

download

2544

การศึกษาการลดพฤติกรรมน้ำลายไหลของเด็กสมองพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้เทคนิคบำบัดพฤติกรรมน้ำลายไหล

การพยาบาล

download

2544

การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของเด็กปัญญาอ่อนที่รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในโรงพยาบาลราชานุกูลระหว่างปีพ.ศ. 2540-2543

การศึกษาพิเศษ

download

2544

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อนในกรุงเทพมหานคร

การศึกษาพิเศษ

download

2543

ความต้องการของผู้ปกครองต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน

การศึกษาพิเศษ

download

2543

การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะในโรงพยาบาลราชานุกูล รายงานเบื้องต้น

กลุ่มการแพทย์

download

2543

ปัญหาการเรียนรวมของเด็กปัญญาอ่อนในชั้นเรียนปกติ

การศึกษาพิเศษ

download

2542

ลักษณะทางสังคมของครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนที่มาขอรับบริการจากโรงพยาบาลราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล

download

2542

สัมพันธภาพของบิดามารดาเด็กปัญญาอ่อนวัย 2-7 ปี

สังคมสงเคราะห์

download

 

ปี 2541 - 2532 จำนวน  23 เรื่อง ตามตารางนี้

ปี

เรื่อง

หน่วยงาน

เอกสาร

2541

ประสิทธิผลของสื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนต่อพฤติกรรมหญิงวัยเจริญพันธ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

สถาบันราชานุกูล

download

2541

สาเหตุและปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล
..................................

download

2541

การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน

การพยาบาล

download

2541

การศึกษาวัยวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข

สถาบันราชานุกูล

download

2541

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน

สถาบันราชานุกูล

download

2541

ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปัญญาอ่อนวัย 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลราชานุกูล 

สถาบันราชานุกูล

N/A

2540

การวิจัยประเมินผลโครงการเรียนร่วมนักเรียนปัญญาอ่อนกับนักเรียนปกติ : โครงการเรียนร่วมของโรงพยาบาลราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล

download

2540

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาวาลโปรอิคแอซิดในเลือดผู้ป่วยปัญญาอ่อนใน ของโรงพยาบาลราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล

download

2540

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่นำผู้ป่วยปัญญาอ่อนมารับบริการที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชานุกูล

กลุ่มการแพทย์

download

2540

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพของบุคคลปัญญาอ่อนหญิงกรณีศึกษางานเย็บถุงผ้า

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

download

2540

ผลของโปรแกรมการให้การเสริมแรงทางสังคมและการเพิกเฉยที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเหมาะสมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง

การพยาบาล

download

2540

การศึกษาผลของการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อน สำหรับผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กปัญญาอ่อน 

การพยาบาล

N/A

2539

การปฏิบัติตัวของครอบครัวต่อบุคคลปัญญาอ่อนก่อนเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล

N/A

2539

การวิเคราะห์ประเมินผลโครงการอบรมทักษะการเป็นพ่อแม่เด็กปัญญาอ่อน 

สถาบันราชานุกูล

N/A

2539

การประเมินผลการบริการบุคคลปัญญาอ่อนรับไว้ในโรงพยาบาลราชานุกูลระยะสั้นเดือนมีนาคม2539 ถึงเดือนพฤษภาคม2539

สถาบันราชานุกูล

N/A

2539

การศึกษาความพึงพอใจ บรรยากาศในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล 

สถาบันราชานุกูล

N/A

2539

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาวะปัญญาอ่อนกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีบุตรมีภาวะปัญญาอ่อน

กลุ่มการพยาบาล

download

2538

การศึกษาทัศนคติของมารดาต่อบุตรปัญญาอ่อนกลุ่มDown Syndromeในโครงการกระตุ้นพัฒนาการของฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลราชานุกูล

จิตวิทยา

N/A

2537

การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ได้ฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะบุคคลปัญญาอ่อน 

สถาบันราชานุกูล

N/A

2537

การศึกษาความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กราชานุกูล 

สถาบันราชานุกูล

N/A

2536

พฤติกรรมของมารดาที่มีบุตรกลุ่มอาการดาวน์ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด

การพยาบาล

download

2535

การศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มีต่อเด็กดาวน์

สถาบันราชานกูล

download

2532

ความรู้และการปฎิบัติตนของผู้ปกครองเด็กโครงการปัญญาอ่อนชุมชน

สถาบันราชานุกูล

download

 

****หมายเหตุ ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 19 ตุลาคม 2563****


 วันนี้ 715
 เมื่อวาน 1,584
 สัปดาห์นี้ 777
 สัปดาห์ก่อน 12,294
 เดือนนี้ 22,986
 เดือนก่อน 536
 จำนวนผู้เข้าชม 499,422
  Your IP : 182.204.143.255